Mājturības un tehnoloģiju skolotāju tālākizglītība. Problēmas un risinājumi

Komentēt

Elita Volāne Rīgas pedagoģijas un izglītības vadības akadēmija, Latvija Kopsavilkums Eiropas Komisijas izglītības vērtēšanas ziņojumā norādīts, ka mācīšanās pieredze nav tuvināta reālajai darba videi un joprojām ir augsts pieprasījums pēc prasmēm, kas saistītas ar zinātni, tehnoloģijām, inženierzinātni un matemātiku. Sabiedrības pieprasījums pēc izglītota skolotāja ir bijis aktuāls dažādos laika posmos arī mājturībā un tehnoloģijās. Tas […]

Lasīt vairāk

Vienojošais un atšķirīgais klasiskās un modernās dejas valodas apguvē

Komentēt

Sandra Vītola Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmija, Latvija Kopsavilkums Kopš seniem laikiem līdz pat mūsdienām deja ir pastāvējusi dažādos veidos. Dejas mākslai nepārtraukti attīstoties, veidojas un nostiprinās dejas virziens – klasiskās dejas sistēma ar izstrādātu, precīzi noteiktu dejas valodu. 20. gs. sākumā kā alternatīva tam rodas un attīstās jauns virziens – modernā deja, kurā […]

Lasīt vairāk

Eiropas Savienības stuktūrfondu pārvaldība un ieguldījumu lietderība izglītības un zinātnes nozarē

Komentēt

Aija Vīgnere Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmija, Latvija Kopsavilkums Latvijas globālajā ekonomiskajā attīstībā liela nozīme izglītības un zinātnes darba organizācijas efektivitātes paaugstināšanā un konkurētspējas uzlabošanā ir Eiropas Savienības fondu finansējumam, tā piesaistes prasmēm un iespējām, jo īpaši, bāzējoties uz konkrēto ekonomiski-politisko situāciju – valsts un pašvaldību izglītības un zinātnes iestāžu budžetu finansējuma nepietiekamību.

Lasīt vairāk

Pirmsskolas vecuma bērna rotaļdarbības un gribas veidošanās mijsakarības

Komentēt

Dagnija Vigule Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmija, Latvija Kopsavilkums Pirmsskolas vecuma bērna gribas veidošanās iespējama, balstoties uz humānu pieeju cilvēkam, cienot un atbalstot individualitāti, izprotot bērna darbības motīvu un radot vidi bērna pašdarbībai. Bērns rotaļdarbībā vadās no iekšējām vajadzībām, motīviem, sava subjektīvā pasaules redzējuma.

Lasīt vairāk

Skolotāju sociāli komunikatīvās kompetences kvalitāte kā profesionālās inovatīvās darbības rosinātāja

Komentēt

Māra Vidnere, Sandra Rone Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmija, Latvija Kopsavilkums Pētījuma aktualitāte saistīta ar pedagogu profesionālās darbības efektivitāti, kas rada nepieciešamību rast oriģinālus problēmu risinājumus pedagoga profesionālo kompetenču apzināšanā un veicināšanā, kā arī sadarbības veicināšanai izvēlēties sociāli komunikatīvās kompetences veicinošus uzvedības modeļus.

Lasīt vairāk

Izglītības iestādes vadītāja kompetences modeļa konceptualizācija

Komentēt

Elmārs Vēbers Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmija, Latvija Kopsavilkums Šajā rakstā autors, izmantojot pēdējo gadu laikā īstenoto zinātniskās pētniecības projektu un pētījumu rezultātus un balstoties uz iepriekšējo publikāciju analīzi un iegūtajiem secinājumiem, pievērsies izglītības iestādes vadītāja kompetences modeļa raksturojumam, konceptualizējot izcila vadītāja kompetences komponentus (turpmāk tekstā – KK).

Lasīt vairāk

Jauni principi audzināšanā

Komentēt

Ausma Špona Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmija, Latvija Kopsavilkums Neatkarīgā Latvijā attīstoties demokrātijai, pieaug ikviena cilvēka vērtība, viņa sociālā un profesionālā nozīmība. Par Latvijas perspektīvāko vērtību kļūst izglītoti, ieinteresēti un uz darbību orientēti cilvēki, galvenokārt – bērni un jaunieši.

Lasīt vairāk

Izglītības iestādes vadības tiesiskie aspekti Latvijā

Komentēt

Anda Šenberga Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmija, Latvija Kopsavilkums Izglītības iestādes vadības darbs neaptver vienīgi pedagoģisko procesu vadību, bet ir saistīts arī ar iestādes darbību valsts pārvaldes jomā, administratīvajā procesā un citu tiesību īstenošanā. Darba mērķis – raksturot teorētiskos un praktiskos jautājumus, kas saistīti ar tiesiskajiem aspektiem izglītības iestādes vadības nodrošināšanā, akcentējot juridiskās kompetences […]

Lasīt vairāk

Dažāda vecuma sieviešu labizjūtas, pašcieņas un dzīvesspēka rādītāju atšķirības

Komentēt

Guna Svence, Jolanta Segliņa-Gluškova Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmija, Latvija Kopsavilkums Dzīvesspēka jēdziens psiholoģijā ir salīdzinoši jauns un Latvijā maz pētīts, tāpat kā atsevišķas sieviešu izlases, nosakot to raksturojošās pazīmes. Tā kā dzīvesspēka teorijas apraksta dzīvesspēka veidojošos komponentus saistībā ar pašnovērtējumu un psiholoģisko labizjūtu, tad tiek izvirzīts pētījuma mērķis – novērtēt dzīvesspēka, labizjūtas un […]

Lasīt vairāk

Pirmsskolas vecuma bērnu runas kultūras izvērtējums rotaļu dialogs

Komentēt

Inga Stangaine Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmija, Latvija Kopsavilkums Tolerance un savstarpējā sapratne, tās kultūras izpausme starp cilvēkiem svarīga ne tikai globālos procesos, bet arī ikdienas komunikācijā, dialogos, kas pirmsskolas vecuma bērniem visdabiskāk risinās rotaļā. Dialogs nav tikai runas forma, tā ir arī cilvēka uzvedības daudzveidība. Lai dialogs varētu noritēt sekmīgi, nepieciešams ievērot runas […]

Lasīt vairāk