Mūsdienu skolēnu attieksmes kā sociālas vērtības

Ausma Špina
Māra Vidnere

Kopsavilkums


Darba mērķis:
Izanalizēt mūsdienu skolēna attieksmes kā socializācijas procesā pilnveidošanās nosacījumu. Lasīt vairāk "Mūsdienu skolēnu attieksmes kā sociālas vērtības"

Rīgas 9. un 12.klašu skolēnu attieksme pret nākotni

Dr.habil.paed., profesore Ausma Špona, doktorante Māra Līce

Raksta mērķis: analizēt skolēnu attieksmes pret skolu, viņu nākotnes ieceres turpmākām mācībām un profesionālajai darbībai. Lasīt vairāk "Rīgas 9. un 12.klašu skolēnu attieksme pret nākotni"

Pilsoniskā izglītība ilgtspējīgai attīstībai jauno speciālistu izglītībā Latvijā

Inese Jurgena
Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības adadēmija, Latvija
Zigurds Mikainis
Rēzeknes Augstskola, Latvija

Kopsavilkums

Ievads. Raksts veltīts jauno speciālistu pilsoniskās izglītības problēmām ilgtspējīgas attīstības kontekstā. Mūsdienu apstākļos to veiksmīga atrisināšana kļūst par augstākās izglītības centrālo funkciju.

Darba mērķis. Analizēt pilsoniskās izglītības pieredzi ilgtspējīgas attīstības aspektā jauno speciālistu izglītībā Latvijā. Lasīt vairāk "Pilsoniskā izglītība ilgtspējīgai attīstībai jauno speciālistu izglītībā Latvijā"

Novada tradicionālā kultūra izglītībā: situācijas izpētes rezultāti

Zenta Anspoka, Gunta Siliņa-Jasjukeviča
Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmija, Latvija

Kopsavilkums

Ievads. Lai daudzkultūru sabiedrībā indivīds spētu veidot tolerantu attieksmi pret citādo, būtu gatavs iesaistīties starpkultūru dialogā, viņam jāapgūst sava etnosa kultūra. Mūsdienīgā izglītības saturā spēcināma tradicionālās kultūras apguve. Vērība veltāma tiem skolotāja profesionalitātes aspektiem, kas skolēnam pašam ļauj apzināties individuālo identitāti, izprast un īstenot sociālo lomu ne tikai visas valsts, bet arī konkrēta novada kultūrvidē.

Darba mērķis. Analizēt novada tradicionālās kultūras situāciju izglītībā, atklāt galvenās problēmas, ar kurām sastopas skolotāji, palīdzot skolēniem apgūt tradicionālās kultūras mantojumu. Lasīt vairāk "Novada tradicionālā kultūra izglītībā: situācijas izpētes rezultāti"

Ieslodzīto emocionālās atsaucības veidošanās mūzikas nodarbībās Iļģuciema cietumā

Elvīra Gameršmidte, Maruta Sīle

Kopsavilkums

Ievads. Latvijas izglītības koncepcijā izvirzītais izglītības mērķis nosaka – radīt ikvienam cilvēkam iespējas veidoties par garīgi un fiziski attīstītu, brīvu un atbildīgu radošu kultūras personību (Izglītības attīstības koncepcija 2007.–2013. gadam, 2006). Izglītības process jebkura tipa izglītības iestādēs neatšķiras, tai skaitā arī ieslodzījuma vietu skolās. Ieslodzīto izglītības primārais mērķis ir nodrošināt ieslodzītajiem tiesības mācīties. Atšķirīga cietumskolās ir skolotāja darbības specifika gan saturiski, gan arī pēc intensitātes. Nodarbību mērķi arī atšķiras. Tāpēc nepieciešams izvērtēt cietumskolu darbības efektivitāti, analizējot to no dažādiem aspektiem – ieslodzīto skaits, ieslodzīto iepriekšējā sagatavotība, ieslodzīto vecums, ieslodzīto emocionālās atsaucības līmenis. Cietumu vidi raksturo depersonalizācija, institucionalizācija, desocializācija, kas veicina personības degradāciju. Mūzikas nodarbībās iespējama šo kaitējumu mazināšana, atjaunojot, rosinot ieslodzīto emocionālo atsaucību. Ieslodzīto emocionālā atsaucība tiek rosināta, kad ieslodzītās izjūt mūzikas materiāla emocionālo saikni ar saviem individuālajiem pārdzīvojumiem. Tas sekmē sociāli aktīvas dzīves pozīcijas nostiprināšanos un gatavību deviantās uzvedības korekcijai, sekmē psiholoģisko sagatavotību dzīvei brīvībā.

Pētījuma mērķis. Izpētīt ieslodzīto emocionālās atsaucības veidošanās iespējas mūzikas nodarbībās Iļģuciema sieviešu cietumā. Lasīt vairāk "Ieslodzīto emocionālās atsaucības veidošanās mūzikas nodarbībās Iļģuciema cietumā"

Upbringing Potential in Family, Theoretical Grounds of its Criteria and Indicators

Dace Medne
Jāzeps Vītols Latvian Academy of Music, Latvia

Summary

Introduction. A family as a social institution reflects significant changes in the process of society development. With the changes to the social-economic situation the family situation in the Latvian society has become complicated. In the beginning of the 21st century, the family is affected both by economic and social factors. This results in significant changes to family upbringing process.

Aim of the Study. Analysis of the social-pedagogical problem and formation of criteria and indicators for upbringing potential in the family. Lasīt vairāk "Upbringing Potential in Family, Theoretical Grounds of its Criteria and Indicators"

Socio-pedagogical Problems of Modern Students’ Attitude Towards School

Ausma Špona
Riga Teacher Training and Educational Management Academy, Latvia

Introduction

One of society’s quality development conditions is a good school. The good school involves a positive sense of self, students’ joy to learn and teachers’ wish to work in a creative manner, parents readiness arrive at the school. Human-pedagogical school theory (Gudjons, 2007) sees the school as an influential factor in the mutual relation of social culture, social economy and politics. It is impossible to define the school in the modern trendy society only on the basis of learning process because it is closely followed “by upbringing (as development of personality), compensation (as equalization of social behaviour deficit) and security function” (Gudjons, 2007).

Aim of the Study

To analyse the socio-pedagogical problems and causes of students’ attitude towards school Lasīt vairāk "Socio-pedagogical Problems of Modern Students’ Attitude Towards School"