VI nodaļa. Praktikums. Radoša problēmu risināšana

Indra Krūmiņa

 

Mērķis: Veicināt dzīves prasmes – radoša problēmu risināšana – attīstību; radīt izpratni par RPR un tā pielietošanas iespējām dažādās dzīves situācijās. Lasīt vairāk "VI nodaļa. Praktikums. Radoša problēmu risināšana"

V nodaļa. Praktikums. Kreativitāte un pašaktualizācija

Līga Roķe

Kreativitātes un pašaktualizācijas treniņprogramma


Mērķis:
Personības radošā potenciāla atraisīšana ar metodēm; iepazīstināšana ar psiholoģiskajām teorijām un pētījumiem par kreativitāti Lasīt vairāk "V nodaļa. Praktikums. Kreativitāte un pašaktualizācija"

Mūzikas skolotāju tālākizglītība mūžizglītības kontekstā

Maruta Sīle, Bruno Opincāns
Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības augstskola, Latvija

Kopsavilkums

Ievads. Rakstā tiek izvērtētas mūžizglītības reglamentejošās nostādnes un analizēta mūžizglības aktualitātes problēma, tiek analizētas pieaugušo izglītības iespējas un piedāvātie veidi tālākizglītībā Latvijā.
Rakstā tiek petītas pieaugušo mācīšanās īpatnības, motivācija un traucējošie faktori tālākizglītības procesā mūzikas pedagoģijā, tiek izvērtētas tālākizglītības iespējas un analizēta reālā situācija mūzikas izglītībā.

Pētījuma mērķis. Izvērtēt mūzikas skolotāja tālākizglītības iespējas mūžizglītības kontekstā. Lasīt vairāk "Mūzikas skolotāju tālākizglītība mūžizglītības kontekstā"

Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības augstskolas akadēmiskā personāla svešvalodu kompetences prefesionālajā darbībā

Margarita Kaltigina, Diāna Liepa, Baiba Mazkalniņa, Inese Urpena
Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības augstskola, Latvija

Kopsavilkums

Ievads. Latvijas augstākajā izglītībā nepieciešams nodrošināt sabiedrības interesēm un valsts vajadzībām atbilstošu studiju programmu īstenošanu, kā arī jaunu metožu ieviešanu. To var realizēt docētāji, kuru zināšanas un profesionālā kompetence ļauj organizēt radošu, inovācijām bagātu mūsdienīgu studiju procesu, iesaistīties projektos, sadarbojoties ar ārzemju kolēģiem. Tomēr pašreizējā situācija liecina, ka nepietiekamas svešvalodu zināšanas daļai docētāju kavē inovatīvu studiju programmu un studiju kursu izstrādi, pieredzes apmaiņu ar ārzemju kolēģiem, iepazīšanos ar jaunākajām atziņām profesionālajā jomā un mūsdienīgu darba metožu ieviešanu.

Darba mērķis. Teorētiski pamatot mūsdienīgu uz profesionālo darbību orientētu svešvalodu kompetenču pilnveides programmu un mācību materiālu izveidi WEB vidē. Lasīt vairāk "Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības augstskolas akadēmiskā personāla svešvalodu kompetences prefesionālajā darbībā"

Pieaugušā kā studiju procesa subjekta raksturojums

Diāna Liepa
Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmija, Latvija

Kopsavilkums

Ievads. Latvijas augstākajā izglītībā nepieciešams nodrošināt sabiedrības interesēm un valsts vajadzībām atbilstošu studiju procesu īstenošanu, kā arī jaunu metožu ieviešanu. Pārmaiņu realizācija ir cieši saistīta pieaugušo mērķa grupas izpēti.

Darba mērķis. Analizēt pieaugušo kā subjektu augstskolas studiju procesa realizācijā. Lasīt vairāk "Pieaugušā kā studiju procesa subjekta raksturojums"

Global Collaboration for Professional Competence Development

Inta Ratniece
Riga Teacher Training and Educational Management Academy, Latvia

Summary

Introduction. Trainee teachers and academic staff increase their competence more professionally if they participate in global collaboration projects involving global learning issues, which develop their professional competence due to the updated informal studies’ inclusion into the formal studies.

The Aim of the Study. To analyze the Intensive Programme (IP) CiTiFoLa by twelve higher education teacher training institutions on education for sustainable development (ESD) and Global learning by use of the research data on the emerging English language teacher’s professional competence. Lasīt vairāk "Global Collaboration for Professional Competence Development"

Kordiriģenta muzikālās dzirdes attīstības teorētiskie aspekti

Andris Pundurs, Māra Marnauza
Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmija, Latvija

Kopsavilkums

Ievads. Topošo mūzikas skolotāju un kordiriģentu studiju procesā Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmijā (RPIVA) nozīmīga diriģēšanas studiju sastāvdaļa ir studiju kurss Koris, kurā noris studenta diriģēšanas stundās apgūto zināšanu, iemaņu un prasmju praktiska pielietošana, pārbaude un analīze. Nepietiekamas teorētiskās zināšanas par kordiriģenta muzikālās dzirdes attīstības nosacījumiem un zinātniski pamatotu metodisku paņēmienu trūkums darbā ar kori,  kavē studenta muzikālās dzirdes attīstību.

Darba mērķis. Izstrādāt kordiriģenta muzikālās dzirdes attīstības modeli darbā ar kori. Lasīt vairāk "Kordiriģenta muzikālās dzirdes attīstības teorētiskie aspekti"

Novecojošu cilvēku garīgā aktivitāte

Jēkabs Raipulis
Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmija, Latvija

Kopsavilkums

Ievads. Ikviena dzīvā būtne, arī cilvēks, aug attīstās un noveco. Katram cilvēka dzīves posmam ir savas raksturīgās fiziskās un garīgās izpausmes.

Darba mērķis. Parādīt, ka ar gadiem organisma struktūrām un funkcijām pavājinoties, tomēr ir iespējams saglabāt augstu garīgo aktivitāti un kvalitāti, iegūt viedumu. Lasīt vairāk "Novecojošu cilvēku garīgā aktivitāte"

Application Analysis of Online Learner Skills and Knowledge Evaluation Model

Margarita Teresevičienė, Genutė Gedvilienė, Airina Volungevičienė
Vytautas Magnus University, Lithuania

Summary

Introduction. Higher education institutions experience the reform of higher education, changing the conception of studies and learning scenarios and the forms of their implementation. Distance learning and teaching are efficient means to implement strategic aims of the system of education: to create learning possibilities for all members of the society, to implement lifelong learning at all education levels, to contribute to designing effective learning/teaching process and to
meet quality requirements, as well as to ensure more flexible organization of learning activities meeting lifelong learners’ needs.

The Aim of the Study. To analyse application of Online Learner Skills and Evaluation model (OLSKE) in a new distance learning and teaching curriculum. Lasīt vairāk "Application Analysis of Online Learner Skills and Knowledge Evaluation Model"