Eiropas Savienības stuktūrfondu pārvaldība un ieguldījumu lietderība izglītības un zinātnes nozarē

Aija Vīgnere
Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmija, Latvija

Kopsavilkums

Latvijas globālajā ekonomiskajā attīstībā liela nozīme izglītības un zinātnes darba organizācijas efektivitātes paaugstināšanā un konkurētspējas uzlabošanā ir Eiropas Savienības fondu finansējumam, tā piesaistes prasmēm un iespējām, jo īpaši, bāzējoties uz konkrēto ekonomiski-politisko situāciju – valsts un pašvaldību izglītības un zinātnes iestāžu budžetu finansējuma nepietiekamību. Lasīt vairāk "Eiropas Savienības stuktūrfondu pārvaldība un ieguldījumu lietderība izglītības un zinātnes nozarē"

Izglītības iestādes vadītāja kompetences modeļa konceptualizācija

Elmārs Vēbers
Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmija, Latvija

Kopsavilkums

Šajā rakstā autors, izmantojot pēdējo gadu laikā īstenoto zinātniskās pētniecības projektu un pētījumu rezultātus un balstoties uz iepriekšējo publikāciju analīzi un iegūtajiem secinājumiem, pievērsies izglītības iestādes vadītāja kompetences modeļa raksturojumam, konceptualizējot izcila vadītāja kompetences komponentus (turpmāk tekstā – KK). Lasīt vairāk "Izglītības iestādes vadītāja kompetences modeļa konceptualizācija"

Izglītības iestādes vadības tiesiskie aspekti Latvijā

Anda Šenberga
Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmija, Latvija

Kopsavilkums

Izglītības iestādes vadības darbs neaptver vienīgi pedagoģisko procesu vadību, bet ir saistīts arī ar iestādes darbību valsts pārvaldes jomā, administratīvajā procesā un citu tiesību īstenošanā.
Darba mērķis – raksturot teorētiskos un praktiskos jautājumus, kas saistīti ar tiesiskajiem aspektiem izglītības iestādes vadības nodrošināšanā, akcentējot juridiskās kompetences nepieciešamību, kas var nodrošināt izglītības iestādes korektu darbību valsts pārvaldē un administratīvajā procesā, kā arī mazinātu konfliktsituāciju attīstīšanos starp izglītības iestādes vadību, personālu, izglītojamiem un to vecākiem (aizgādņiem). Lasīt vairāk "Izglītības iestādes vadības tiesiskie aspekti Latvijā"

Vispārizglītojošo skolu direktoru izglītošana, profesionālā pilnveide un atlase

Skaidrīte Ozoliņa
Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmija, Latvija

Kopsavilkums

Raksts sagatavots, izmantojot projekta „Izglītības vadība: vispārizglītojošās skolas direktora un direktora vietnieka motivācija pilnveidot vadības kompetenci” īstenošanas gaitā iegūtos rezultātus, kā arī Latvijas un ārzemju mūsdienu autoru atziņas izglītības vadībā.
Darba mērķis – izmantojot projekta pētījuma datus, analizēt mūsdienīgas izglītības iestādes vadītāja kompetences apguves iespējas studijās un profesionālās pilnveides kursos, raksturot situāciju direktoru atlasē.
Darbā izmantota literatūras analīze un socioloģiskā pētījuma metodes: anketēšana un intervija. Lasīt vairāk "Vispārizglītojošo skolu direktoru izglītošana, profesionālā pilnveide un atlase"

Produkta mārketinga aspekti profesionālās augstākās izglītības sistēmā

Inita Kulberga
Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmija, Latvija

Kopsavilkums

Izglītības pakalpojumu tirgū darbojas izglītības institūcijas, kas piedāvā apgūt zināšanas, kvalifikācijas, spējas un prasmes, un patērētāji, kuriem ir nepieciešams darba tirgum atbilstošs darbinieks. Lai izglītības procesus maksimāli tuvinātu attīstības procesiem sabiedrībā, izglītības sistēmā parādās inovatīvas iezīmes – informācijpratība, mūžizglītība un pāreja no mācīšanas uz patstāvīgu mācīšanos. Lasīt vairāk "Produkta mārketinga aspekti profesionālās augstākās izglītības sistēmā"

Mikro, mazo un vidējo uzņēmumu vadības īpatnības krīzes pārvarēšanas periodā Latvijā

Silvija Kristapsone
Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmija, Latvija

Kopsavilkums

Uzņēmuma vadību ietekmē daudzi un dažādi faktori, tajā skaitā uzņēmuma lielums, uzņēmuma vadītāja vadīšanas prasmes, vadītāja personiskās īpašības, ārējās vides faktori u. c., un tas nozīmē, ka mikro, mazo un vidējo uzņēmumu (turpmāk – MMVU) vadītājam jābūt zinošam gan nozarē, gan arī vadības jautājumos. Lasīt vairāk "Mikro, mazo un vidējo uzņēmumu vadības īpatnības krīzes pārvarēšanas periodā Latvijā"

Latvijas fizisko personu sertifikācijas sistēmas un tās institucionālās struktūras (akreditācijas sistēmas) izvērtējums

Sarmīte Jēgere
Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmija, Latvija

Kopsavilkums

Zināšanu ekonomikas laikā par galvenajiem ekonomikas attīstības faktoriem kļūst cilvēkkapitāla kvalitāte un prasme to izmantot. Latvijas fizisko personu sertifikācijas sistēmā nepieciešams nodrošināt sabiedrības aizsardzības interesēm un valsts vajadzībām atbilstošu procesu īstenošanu, kas iekļaujas ES kopējā struktūrā. Lasīt vairāk "Latvijas fizisko personu sertifikācijas sistēmas un tās institucionālās struktūras (akreditācijas sistēmas) izvērtējums"

Latvijas izglītības attīstības tendences 21. gs. sākumā

Valdis Krastiņš
Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības augstskola, Latvija

Kopsavilkums

Ievads. Īpaša uzmanība Latvijā un pasaulē izglītībai pievērsta 20. gs. beigās. Ekonomikā un sociālajā dzīvē rodas pasūtījums izglītībai, izglītības vadībai. P.Sendžs un citi autori norāda, ka mācību process jāveido motivēts, "dzīvs", izmantojot skolēnam nozīmīgus jēdzienus un kategorijas - draugi, ģimene, sabiedrība.
Latvijas izglītība būtiski mainījusies pēc 1991. gada. Izglītības vadībā ir nozīmīgi analizēt paveikto, lai varētu novērtēt attīstības tendences un izvēlēto mērķu lietderību un uzdevumu efektivitāti.

Darba mērķis. Analizēt Latvijas izglītības vadības teorijas un praksi, iezīmējot atsevišķas mūsdienu izglītības tendences gadu tūkstošu mijā. Lasīt vairāk "Latvijas izglītības attīstības tendences 21. gs. sākumā"

Izglītības vadības konceptuālais skatījums

Valdis Krastiņš
Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības augstskola, Latvija

Kopsavilkums

Ievads. Pārmaiņas sabiedrības dzīvē, tautsaimniecības nozaru vadīšanā veido jaunu vadības pieredzi, sekmē jaunu atziņu veidošanos, pārbauda vadības teoriju atbilstību musdienu prasībām. Izglītība un izglītības vadība musdienās ietver sevī ne tikai mācīšanu un mācīšanos, bet arī mūžizglītību, tālākizglītību, zināšanu pārvaldības organizāciju un vadību, karjeras izglītību.

Darba mērķis. Analizēt izglītības vadības jēdziena konceptuālo attīstību Latvijas valsts tautsaimniecības nozaru dažu stratēģisko plānu kontekstā. Lasīt vairāk "Izglītības vadības konceptuālais skatījums"

Izglītības vadības līmeņi un to savstarpējā saistība

Elmārs Vēbers
Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmija, Latvija

Kopsavilkums

Ievads. Rakstā analizēta vispārējās izglītības reformas – principa „nauda seko skolēnam” ieviešanas gaita un rezultāti izglītības vadības līmeņu sadarbības kontekstā.

Darba mērķis. Analizēt un vērtēt vispārējās izglītības vadības līmeņu savstarpējo sadarbību, ieviešot principu „nauda seko skolēnam”. Lasīt vairāk "Izglītības vadības līmeņi un to savstarpējā saistība"