8. kora klases audzēkņu analītiskās domāšanas attīstības iespējas kora skaņdarbu analīzē mūzikas skolā

Baiba Zveja, Māra Marnauza

Kopsavilkums

Ievads. Kora skaņdarbu iestudēšanas procesā audzēkņu analītiskā domāšana tiek attīstīta balstoties uz skaņdarba analīzes metodi, kas pamato audzēkņu iespējas apgūt dažādus informācijas veidus, veidot iemaņas un prasmes sistematizēt, gūt dziļāku izpratni.

Pētījuma mērķis. Izpētīt mūzikas skolas 8. kora klases audzēkņu analītiskās domāšanas attīstības iespējas kora skaņdarbu analīzes procesā. Lasīt vairāk "8. kora klases audzēkņu analītiskās domāšanas attīstības iespējas kora skaņdarbu analīzē mūzikas skolā"

Pašaktualizācijas pilnveides iespējas cilvēkiem ar intelektuālās attīstības traucējumiem integratīvo mūzikas nodarbību procesā

Anita Zambare, Maruta Sīle

Kopsavilkums

Ievads. Pašlaik Latvijā ir sociālekonomiskā un kultūrpolitiskā situācija, kurai raksturīgas noteiktas prasības pret ikvienu sabiedrības locekli. Katram nepieciešams patstāvīgi noteikt savas dzīves perspektīvu, izvirzīt sev mērķi un, atbilstoši savām spējām un maksimāli izmantojot piedāvātās iespējas, atrast līdzekļus savas izvēles īstenošanai, pašaktualizācijai. Mūzika un muzicēšana kā darbība tiek uzskatīta par vienu no līdzsvarotas personības attīstības līdzekļiem.

Pētījuma mērķis. Izpētīt cilvēku ar intelektuālās attīstības traucējumiem pašaktualizācijas pilnveides iespējas integratīvo mūzikas nodarbību procesā. Lasīt vairāk "Pašaktualizācijas pilnveides iespējas cilvēkiem ar intelektuālās attīstības traucējumiem integratīvo mūzikas nodarbību procesā"

Klasicisma laikmeta skaņdarbu interpretācijas izpratnes veidošanās klavierspēles mācību procesā

Elīna Villeruša, Tamāra Bogdanova

Kopsavilkums

Ievads. Latvijas mūzikas skolu klavierspēles mācību process nav iedomājams bez klasicisma stila repertuāra apguves. Tomēr neskatoties uz bagāto literatūras klāstu, kas pieejams pedagogiem par klasicisma skaņdarbu  interpretāciju, mūzikas skolu ikdienas praksē nereti vērojama nepietiekoši nopietna iedziļināšanās klasicisma stila izpētē.

Pētījuma mērķis. Izpētīt klasicisma laikmeta interpretācijas veidošanās pedagoģiski metodisko aspektu aktualitāti mūsdienu klavierspēles mācību procesā. Lasīt vairāk "Klasicisma laikmeta skaņdarbu interpretācijas izpratnes veidošanās klavierspēles mācību procesā"

Vispārizglītojošās skolas 7.-9. klases skolēnu pašapliecināšanās iespējas mūzikas mācību procesā

Iluta Treija, Māra Marnauza

Kopsavilkums

Ievads. Pašapliecināšanās ir viens no būtiskākajiem elementiem personības pilnvērtīgā attīstībā un to ir iespējams veicināt muzikālajā darbībā. Diemžēl reālajā situācijā mācīšana un mācīšanās notiek visai vienveidīgi un bieži vien stagnatīvi. Šāda pieeja mācību procesam neveicina skolēnu pašapliecināšanos, it sevišķi pusaudžu vecumposmā, līdz ar to pastāv iespēja, ka skolēniem izveidosies noraidoša attieksme pret mūzikas apguvi.

Pētījuma mērķis. Izpētīt vispārizglītojošās skolas 7.–9. klases skolēnu pašapliecināšanās iespējas mūzikas mācību procesā. Lasīt vairāk "Vispārizglītojošās skolas 7.-9. klases skolēnu pašapliecināšanās iespējas mūzikas mācību procesā"

Jauniešu ansambļa spēles prasmju pilnveides iespējas saksofonu kvarteta darbības procesā

Inga Meijere, Māra Marnauza

Kopsavilkums

Ievads. Mūzikas instrumenta spēle ir nozīmīga cilvēka attīstībā. Tā ir arī iespēja paust savas emocijas caur mūzikas skaņām. Komunicējot ar līdzīgi domājošiem jauniem mūziķiem, rodas vēlme veidot kopējus ansambļus, kuri nereti iegūst popularitāti. Līdz šim brīdim Latvijā nav pievērsts daudz uzmanības metodēm, kā strādāt ar saksofonu kvartetu vai ar jebkuru citu pūšaminstrumentu kameransambli.

Pētījuma mērķis. Izpētīt jauniešu ansambļa spēles prasmju pilnveides iespējas saksofonu kvarteta darbības procesā. Lasīt vairāk "Jauniešu ansambļa spēles prasmju pilnveides iespējas saksofonu kvarteta darbības procesā"

Mūzikas skolas 5.-8. klašu audzēkņu mutācijas perioda darbspēju pilnveide solo dziedāšanas stundās

Ivita Linde, Laima Mūrniece

Kopsavilkums

Ievads. Vokālās pedagoģijas viens no galvenajiem uzdevumiem ir balss attīstība – dziedātāja mūzikas instrumenta izveide. Lai tas tiktu veikts kvalitatīvi pusaudžu balss mutācijas periodā, audzēkņu mācību process jāveido viņu  darbspējām atbilstošs.

Pētījuma mērķis. Izpētīt mūzikas skolas 5.–8. klašu audzēkņu mutācijas perioda darbspēju pilnveides iespējas solo dziedāšanas stundās. Lasīt vairāk "Mūzikas skolas 5.-8. klašu audzēkņu mutācijas perioda darbspēju pilnveide solo dziedāšanas stundās"

Džeza instrumentspēles audzēkņu novērtējuma un pašvērtējuma veidošanās kopsakarības mācību sasniegumu aspektā

Līga Kārkliņa, Laima Mūrniece

Kopsavilkums

Ievads. Jauniešu vecumposma ietvaros paaugstināts vai pazemināts pašvērtējums rada neadekvātuma efektu, kas uzskatāms par vienu no disharmoniskas personības veidošanās nosacījumiem. Līdz ar to vērtēšana jeb  novērtējums ir ne tikai mācību procesa norises, mācību mērķa un izmantoto mācību metožu atbilstības kontrole un saskaņošana, bet arī audzēkņa objektīva, viņa mācību sasniegumiem atbilstoša pašvērtējuma veidošanās sekmēšana.

Pētījuma mērķis. Izpētīt džeza instrumentspēles audzēkņu novērtējuma un pašvērtējuma veidošanās kopsakarības mācību sasniegumu aspektā. Lasīt vairāk "Džeza instrumentspēles audzēkņu novērtējuma un pašvērtējuma veidošanās kopsakarības mācību sasniegumu aspektā"

Mūzikas pedagoģija III. Ziņas par izdevumu. Autori. Saturs.

     Zinātnisko rakstu krājumā publicēti Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmijas (RPIVA) profesionālā maģistra studiju programmas „Mūzikas pedagoģija” 2012. gada absolventu un vadošo profesoru pētījumi mūzikas  edagoģijā. Krājums izdots RPIVA Pedagoģijas un psiholoģijas zinātniski pētnieciskā institūta Mūzikas pedagoģijas un psiholoģijas pētījumu centra īstenotā zinātniski pētnieciskā projekta „Pētījumi mūzikas pedagoģijā Rīgas  edagoģijas un izglītības vadības akadēmijā” (projekta vadītāja prof. Dr. paed. M. Marnauza) ietvaros. Krājuma 3. sējumā publicēti 7 raksti mūzikas pedagoģijā. Rakstu krājums varētu būt saistošs mūzikas pedagoģijas studentiem,  aģistrantiem, doktorantiem un pētniekiem, kā arī dažādu izglītības iestāžu mūzikas skolotājiem.

Sastādītāja un zinātniskā redaktore: profesore Dr. paed. Māra Marnauza

Lasīt vairāk "Mūzikas pedagoģija III. Ziņas par izdevumu. Autori. Saturs."

Ferenca Lista daiļrades devums mūzikas mākslas un klavierspēles pedagoģijas attīstībā

Jeļena Treijere, Tamāra Bogdanova

Kopsavilkums

Ievads. Pašlaik tiek pilnveidoti Latvijas klavierspēles pedagoģijas teorētiskie pamati. Klavierspēles pedagoģijai savos pētījumos ir pievērsušies izcili mūziķi, pedagogi, mākslas un psiholoģijas zinātnieki. Autoru uzmanība galvenokārt  koncentrējas konkrēta jautājuma risināšanai – atklāt audzēkņiem atskaņotājmākslas vērtības, rosināt mūzikas emocionālo un racionālo izziņu, nostiprināt topošā mūziķa māksliniecisko individualitāti. Līdz ar to nepieciešams apzināt un izpētīt dažādu mākslinieku, zinātnieku, pedagogu teorētiskās atziņas, pieredzi un metodiskas pieejas, kuri savās idejās un praktiskājā darbā risina pedagoģisko pamatuzdevumu – veicināt personības vispusīgu attīstību ar mūzikas mākslas palīdzību. Ferencs Lists, izcils ungāru pianists virtuozs, komponists un pedagogs jau 19. gadsimtā akcentēja domu par to, ka pedagoģija balstās uz personības vispusīgas attīstības koncepciju. Komponists atzīmēja, ka pedagoga darba rezultāts ir atkarīgs no tā, kā viņš izprot mūzikas mākslas būtību, specifiku un saturu, kā pedagogs kopā ar audzēkņiem veido mūzikas izziņas procesu, kā īsteno muzikālās audzināšanas funkcijas. F. Lista pedagoģiski mākslinieciskās atziņas arī šodien  palīdz sagatavot skolotājiem jaunus pianistus un mūzikas mīļotājus.

Pētījuma mērķis. Izpētīt F. Lista filozofiski pedagoģisko un māksliniecisko atziņu aktualitāti mūsdienu Latvijas klavierspēles pedagoģijas pilnveidē. Lasīt vairāk "Ferenca Lista daiļrades devums mūzikas mākslas un klavierspēles pedagoģijas attīstībā"

Mūzikas skolu vijoļspēles 1.-4. klašu audzēkņu mācību motivācijas veidošanās

Dace Štrodaha, Maruta Sīle

Kopsavilkums

Ievads. Mūzikas skolu vecākajās sākumskolas klasēs audzēkņiem pazeminās mācību motivācijas līmenis, tādēļ nepieciešams noskaidrot, kādi ir tam iemesli, kādas ir mācību satura iespējas interešu veidošanās procesā, kas nosaka mācību  motivācijas veidošanos sākumskolas audzēkņiem, kādas ir mūzikas skolas audzēkņu vijoļspēles apguves un skolotāju vajadzību mijsakarības.

Pētījuma mērķis. Izpētīt mūzikas skolu vijoļspēles 1.–4. klašu audzēkņu mācību motivācijas veidošanās iespējas vijoļspēles mācību procesā. Lasīt vairāk "Mūzikas skolu vijoļspēles 1.-4. klašu audzēkņu mācību motivācijas veidošanās"