Ferenca Lista daiļrades devums mūzikas mākslas un klavierspēles pedagoģijas attīstībā

Jeļena Treijere, Tamāra Bogdanova

Kopsavilkums

Ievads. Pašlaik tiek pilnveidoti Latvijas klavierspēles pedagoģijas teorētiskie pamati. Klavierspēles pedagoģijai savos pētījumos ir pievērsušies izcili mūziķi, pedagogi, mākslas un psiholoģijas zinātnieki. Autoru uzmanība galvenokārt  koncentrējas konkrēta jautājuma risināšanai – atklāt audzēkņiem atskaņotājmākslas vērtības, rosināt mūzikas emocionālo un racionālo izziņu, nostiprināt topošā mūziķa māksliniecisko individualitāti. Līdz ar to nepieciešams apzināt un izpētīt dažādu mākslinieku, zinātnieku, pedagogu teorētiskās atziņas, pieredzi un metodiskas pieejas, kuri savās idejās un praktiskājā darbā risina pedagoģisko pamatuzdevumu – veicināt personības vispusīgu attīstību ar mūzikas mākslas palīdzību. Ferencs Lists, izcils ungāru pianists virtuozs, komponists un pedagogs jau 19. gadsimtā akcentēja domu par to, ka pedagoģija balstās uz personības vispusīgas attīstības koncepciju. Komponists atzīmēja, ka pedagoga darba rezultāts ir atkarīgs no tā, kā viņš izprot mūzikas mākslas būtību, specifiku un saturu, kā pedagogs kopā ar audzēkņiem veido mūzikas izziņas procesu, kā īsteno muzikālās audzināšanas funkcijas. F. Lista pedagoģiski mākslinieciskās atziņas arī šodien  palīdz sagatavot skolotājiem jaunus pianistus un mūzikas mīļotājus.

Pētījuma mērķis. Izpētīt F. Lista filozofiski pedagoģisko un māksliniecisko atziņu aktualitāti mūsdienu Latvijas klavierspēles pedagoģijas pilnveidē. Lasīt vairāk "Ferenca Lista daiļrades devums mūzikas mākslas un klavierspēles pedagoģijas attīstībā"

Mūzikas skolu vijoļspēles 1.-4. klašu audzēkņu mācību motivācijas veidošanās

Dace Štrodaha, Maruta Sīle

Kopsavilkums

Ievads. Mūzikas skolu vecākajās sākumskolas klasēs audzēkņiem pazeminās mācību motivācijas līmenis, tādēļ nepieciešams noskaidrot, kādi ir tam iemesli, kādas ir mācību satura iespējas interešu veidošanās procesā, kas nosaka mācību  motivācijas veidošanos sākumskolas audzēkņiem, kādas ir mūzikas skolas audzēkņu vijoļspēles apguves un skolotāju vajadzību mijsakarības.

Pētījuma mērķis. Izpētīt mūzikas skolu vijoļspēles 1.–4. klašu audzēkņu mācību motivācijas veidošanās iespējas vijoļspēles mācību procesā. Lasīt vairāk "Mūzikas skolu vijoļspēles 1.-4. klašu audzēkņu mācību motivācijas veidošanās"

Skolēnu koklētāju ansambļu spēles attīstības perspektīvas XXI gadsimtā

Linda Kūla, Laima Mūrniece

Kopsavilkums

Ievads. Mūzikas profesionālās ievirzes izglītības satura reformas nodrošināšanai aktualizējama kolektīvās muzicēšanas iespēja jau sākot ar 1. klasi, kad skolēni vēl nav apguvuši ansambļa dalībniekam vajadzīgās prasmes un iemaņas. No skolotāja profesionalitātes ir atkarīgs, kādas veidosies skolēnu koklētāju ansambļu spēles attīstības perspektīvas.

Pētījuma mērķis. Izvērtēt Latvijas skolēnu koklētāju ansambļu darbību un analizēt pedagoģiskos paņēmienus koklētāju ansambļu spēles attīstības perspektīvas nodrošināšanai. Lasīt vairāk "Skolēnu koklētāju ansambļu spēles attīstības perspektīvas XXI gadsimtā"

Friderika Šopēna – pianista, komponista mākslas ieguldījums klavierspēles pedagoģijā

Aleksandra Semjonova, Tamāra Bogdanova

Kopsavilkums

Ievads. Pētījumā analizētas Friderika Šopēna daiļrades mākslinieciskās un pedagoģiskās pamatnostādnes, noskaidrotas F. Šopēna „Metožu metode” (franču val. „la méthode des méthodes”) metodiskās īpatnības un izstrādāti metodiskie ieteikumi Prelūdiju op.28 (a-moll, e-moll, h-moll, E-Dur, c-moll) iestudēšanai mūsdienu klavierspēles mācību procesā.

Pētījuma mērķis. Izpētīt Friderika Šopēna – pianista, komponista mākslinieciskās un pedagoģiskās darbības īpatnību pielietošanas iespējas mūsdienu klavierspēles mācību procesā. Lasīt vairāk "Friderika Šopēna – pianista, komponista mākslas ieguldījums klavierspēles pedagoģijā"

Jauniešu akadēmisko un džeza dziedāšanas prasmju apguves mijsakarības dziedāšanas mācību procesā

Zane Andžāne, Māra Marnauza

Kopsavilkums

Ievads. Pēdējos gados pieaug interese par džeza dziedāšanas apguvi. Mūzikas vidusskolās izveidotajās džeza mūzikas nodaļās stājas aizvien vairāk jaunieši, lai izkoptu savas dziedāšanas prasmes un kļūtu par profesionāliem dziedātājiem.
Pedagoģiskajā literatūrā daudz pētīta akadēmisko dziedāšanas prasmju apguves metodika, izveidoti ieteikumi dziedāšanas problēmu novēršanai. Savukārt, džeza dziedāšanas apguvē vērojamas nepilnības džeza dziedāšanas tehnikas un stilistikas nepietiekamā pārzināšanā un improvizācijas prasmju apguvē, kuru risinājumam līdz šim nav izstrādāti pietiekami metodiskie pamati un izpētīti efektīvākie padagoģiskie līdzekļi.

Darba mērķis. Izpētīt jauniešu akadēmisko un džeza dziedāšanas prasmju apguves mijsakarības dziedāšanas mācību procesā. Lasīt vairāk "Jauniešu akadēmisko un džeza dziedāšanas prasmju apguves mijsakarības dziedāšanas mācību procesā"

Jauniešu pašapliecināšanās attīstība Vesa Montgomerija izveidoto džeza ģitārpēles paņēmienu aguvē

Andrejs Jevsjukovs, Boriss Avramecs

Kopsavilkums

Ievads. Džeza ģitāras solo spēles jomā īpaša loma ir amerikāņu džeza ģitāristam Vesam Montgomerijam, kurš ar savu savdabīgo ģitāras skanējumu, neatkārtojamo spēles manieri un jaunu spēles paņēmienu izmantošanu 50. un 60. gados kļuva slavens visā pasaulē. Mūsdienās viņa izstrādātos spēles paņēmienus izmanto daudz džeza ģitāristu, kā arī šos paņēmienus māca džeza mūzikas mācību iestādēs. Pēdējos divdesmit gados Latvijā ir pieaugusi interese par džeza mūziku.
Ir izveidotas populārās un džeza mūzikas mācību programmas, kas tiek realizētas dažādās mācību iestādēs. Džeza ģitāras spēli apgūst desmitiem jauniešu. Līdz šīm latviešu valodā nav izdots neviens metodiskais mācību materiāls, veltīts džeza ģitāras spēlei. Latvijā vajadzība pēc metodiskajiem mācību materiāliem džeza jomā pieaug.

Pētījuma mērķis. Izpētīt jauniešu pašapliecināšanās attīstību V. Montgomerija izveidoto džeza ģitāras spēles paņēmienu apguvē. Lasīt vairāk "Jauniešu pašapliecināšanās attīstība Vesa Montgomerija izveidoto džeza ģitārpēles paņēmienu aguvē"

Elektriskās ģitāras spēles paņēmienu apguve jauniešu vecumposmā

Armands Alksnis, Boriss Avramecs

Kopsavilkums

Ievads. 20. gadsimtā elektriskā ģitāra kļūst par populārāko instrumentu pasaulē un arvien vairāk jaunieši izvēlas apgūt šī instrumenta spēli. Akustiskās ģitāras pārveidošana par elektrisko mūzikas instrumentu radīja daudzus jaunus spēles paņēmienus, kas ļauj atklāt bagātās instrumenta skanējuma iespējas. Latvijā elektriskās ģitāras spēles apguve teorētiskā līmenī tikpat kā nav pētīta un nav arī mācību līdzekļu.

Pētījuma mērķis. Izpētīt elektriskās ģitāras spēles paņēmienu apguvi jauniešu vecumposmā. Lasīt vairāk "Elektriskās ģitāras spēles paņēmienu apguve jauniešu vecumposmā"