Muzikālās darbības nozīme verbālo spēju attīstībā

Zigmunds Žukovskis, Māra Marnauza
Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmija, Latvija

Kopsavilkums

Ievads. Mūsdienu zinātne ir noteikusi kopsakarības mūzikā un valodā fonētikas, sintakses un semantikas līmenī. Līdz ar to iespējams, ka muzikālajā darbībā gūtās iemaņas ietekmē verbālās spējas.

Darba mērķis. Apkopot zinātnieku atziņas, lai apzinātu muzikālās darbības un verbālo spēju attīstības kopsakarības. Lasīt vairāk "Muzikālās darbības nozīme verbālo spēju attīstībā"

6 gadīgo bērnu jaunās integrētās mācību programmas realizācijas problēmas un risinājumi

Elita Volāne, Aira Roga
Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmija, Latvija

Kopsavilkums

Ievads. Skolas gaitu sākšanu no sešu gadu vecuma kā obligātu nosacījumu nu jau ilgāku laiku virza ne vien politiķi, bet arī Izglītības un zinātnes ministrijas ierēdņi. Šīs nostādnes rezultātā izstrādāta jauna integrēta programma sešgadīgo bērnu mācību procesam. Latvijas izglītības sistēmas praksē nereti vispirms tiek izstrādātas un ieviestas dažādas izglītības programmas, nejautājot tiešās mērķauditorijas viedokli, pēc tam, kad jau radušās problēmas, sākas diskusijas un publiska apspriešana. Šis gadījums nav izņēmums, kas arī noteica pētījuma aktualitāti.

Darba mērķis. Izzināt jaunās integrētās mācību programmas apguves iespējas kopveselumā un atklāt realizācijas pedagoģiskos nosacījumus. Lasīt vairāk "6 gadīgo bērnu jaunās integrētās mācību programmas realizācijas problēmas un risinājumi"

Laika izpratnes veidošanās topošajiem deju skolotājiem studiju kursa Klasiskā deja apguves procesā

Sandra Vītola
Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmija, Latvija

Kopsavilkums

Ievads. Izpratne par laiku ir svarīgs nosacījums dejas mākslā. Klasiskās dejas nodarbībās laika izpratnes veidošanās ir saistīta ar spēju saprast kustības un mūzikas savstarpējo vienotību, kas izpaužas dejas un mūzikas kopējo elementu mijiedarbībā.

Darba mēris. Analizēt laika izpratnes veidošanos topošajiem deju skolotājiem un konstatēt tā nosacījumus studiju kursa Klasiskā deja apguves procesā. Lasīt vairāk "Laika izpratnes veidošanās topošajiem deju skolotājiem studiju kursa Klasiskā deja apguves procesā"

Izglītības iestādes vadītāja amata pretendenta pieredze: vadības kompetences problēmas

Elmārs Vēbers, Inese Urpena
Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmija, Latvija

Kopsavilkums

Ievads. Raksts sagatavots, izmantojot projekta “Izglītības vadība: vispārizglītojošās skolas direktora un direktora vietnieka motivācija pilnveidot vadības kompetenci” īstenošanas gaitā iegūtos rezultātus.

Darba mērķis. Analizēt izglītības iestādes vadītāja amata pretendenta vadības kompetences problēmu, izmantojot pētījuma datus par vispārizglītojošo skolu direktora vietnieku vadības darba pieredzi un gatavību kļūt par vispārizglītojošas skolas direktoru. Lasīt vairāk "Izglītības iestādes vadītāja amata pretendenta pieredze: vadības kompetences problēmas"

Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmijas studentu-datorlietotāju monitorings 2004.-2011. g. 2. Studentu izpratne par darbstacijas ergonomiku veselības problēmu kontekstā

Inese Urpena, Jānis Gedrovics, Gustavs Elers
Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmija, Latvija

Kopsavilkums

Ievads. Darbs ar datoru mūsdienās ir kļuvis par vienu no nozīmīgākajiem veselības riska faktoriem. Izpratnes veidošana studentiem par ergonomikas prasībām atbilstošām datorlietošanas darba iemaņām un šo iemaņu ievērošanu ikdienā ir nozīmīgs komponents labākas dzīves kvalitātes nodrošināšanā. Rakstā turpināts analizēt rezultātus, kas iegūti RPIVA studentu-datorlietotāju monitoringā 2004.–2012. gadā.

Darba mērķis. Analizēt studentu izpratni par ergonomisku darba vidi un datorlietotāju izpratni par pašu iespējām sekmēt veselīgas datorlietošanas iemaņu nostiprināšanu. Lasīt vairāk "Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmijas studentu-datorlietotāju monitorings 2004.-2011. g. 2. Studentu izpratne par darbstacijas ergonomiku veselības problēmu kontekstā"

Improvizācijas metode dejas kompozīcijas apguves procesā

Rita Spalva
Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmija, Latvija

Kopsavilkums

Ievads. Improvizācijai ir sava īpaša vieta horeogrāfu un deju skolotāju sagatavošanā – kā kreatīva mākslinieciskā darbība tā ir uzskatāma par daiļrades metodi dejas kompozīcijas studiju priekšmeta apguvē. Provocējot nejaušību un spontanitāti, tā veicina studenta radošo iztēli un atbrīvo horeogrāfi sko domu no iegūtajiem stereotipiem. Improvizācijas ceļā studenti pilnveido dejas kompozīcijas izteiksmes līdzekļus (kustības, dejas zīmējumi, ķermeņa stāvokļi telpā), izvēlas iecerei atbilstošu dejas stilu un raksturu. Attiecībās starp dejas kompozīcijas strukturēšanu kā prognozējamu māksliniecisku darbību un improvizāciju kā spontānu pieeju tās veidošanā tiek veicināta studenta-horeogrāfa izpratne par kreatīva dejas kompozīcijas veidošanas procesa unikalitāti.

Darba mērķis. Konstatēt improvizācijas metodes izmantošanas priekšrocības dejas kompozīcijas apguves procesā. Lasīt vairāk "Improvizācijas metode dejas kompozīcijas apguves procesā"

Radošs līderis izglītības kvalitātei

Sandra Rone , Nils Sautiņš
Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmija, Latvija

Kopsavilkums

Ievads. Izglītības kvalitāte lielā mērā ir atkarīga no efektīva, un radoša līdera. Līdz ar to šodien aktualizēta skolas vadītāja – līdera loma, kā arī līdzdalības vadībā loma.

Darba mērķis. Veidot izpratni par to, ko nozīmē būt radošam līderim, kas ir līderība, kad tā ir dalīta, kā skolas varētu funkcionēt un rīkoties citādi un kā dalītās līderības konkrētās izpausmes varētu izskatīties praksē. Lasīt vairāk "Radošs līderis izglītības kvalitātei"

Global Collaboration for Professional Competence Development

Inta Ratniece
Riga Teacher Training and Educational Management Academy, Latvia

Summary

Introduction. Trainee teachers and academic staff increase their competence more professionally if they participate in global collaboration projects involving global learning issues, which develop their professional competence due to the updated informal studies’ inclusion into the formal studies.

The Aim of the Study. To analyze the Intensive Programme (IP) CiTiFoLa by twelve higher education teacher training institutions on education for sustainable development (ESD) and Global learning by use of the research data on the emerging English language teacher’s professional competence. Lasīt vairāk "Global Collaboration for Professional Competence Development"

Kordiriģenta muzikālās dzirdes attīstības teorētiskie aspekti

Andris Pundurs, Māra Marnauza
Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmija, Latvija

Kopsavilkums

Ievads. Topošo mūzikas skolotāju un kordiriģentu studiju procesā Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmijā (RPIVA) nozīmīga diriģēšanas studiju sastāvdaļa ir studiju kurss Koris, kurā noris studenta diriģēšanas stundās apgūto zināšanu, iemaņu un prasmju praktiska pielietošana, pārbaude un analīze. Nepietiekamas teorētiskās zināšanas par kordiriģenta muzikālās dzirdes attīstības nosacījumiem un zinātniski pamatotu metodisku paņēmienu trūkums darbā ar kori,  kavē studenta muzikālās dzirdes attīstību.

Darba mērķis. Izstrādāt kordiriģenta muzikālās dzirdes attīstības modeli darbā ar kori. Lasīt vairāk "Kordiriģenta muzikālās dzirdes attīstības teorētiskie aspekti"

Novecojošu cilvēku garīgā aktivitāte

Jēkabs Raipulis
Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmija, Latvija

Kopsavilkums

Ievads. Ikviena dzīvā būtne, arī cilvēks, aug attīstās un noveco. Katram cilvēka dzīves posmam ir savas raksturīgās fiziskās un garīgās izpausmes.

Darba mērķis. Parādīt, ka ar gadiem organisma struktūrām un funkcijām pavājinoties, tomēr ir iespējams saglabāt augstu garīgo aktivitāti un kvalitāti, iegūt viedumu. Lasīt vairāk "Novecojošu cilvēku garīgā aktivitāte"