Neirozinātnes pētījumi pedagoģijā

Gunita Praulīte, Viktors Veliks, Juris Porozovs
Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmija

Kopsavilkums

Kā praktisko, tā arī teorētisko pedagoģisko jautājumu risināšanā pēdējos gados sevi piesaka tāda zinātņu nozare kā pedagoģiskā neirozinātne (Geake, 2009). Izmantojot instrumentālas pētīšanas metodes, tā dod iespēju objektīvi spriest par neirālajiem procesiem, kas ir pamatā uztverei, uztvertā apjēgšanai, atmiņai, domāšanai u. c. Viena no tādām metodēm ir elektroencefalogrāfija (EEG metode), kas tika izmantota darba praktiskajā pētījumā. Lasīt vairāk "Neirozinātnes pētījumi pedagoģijā"

Populārās un džeza mūzikas dziedāšanas apguves metodikas izpratne studijās. Problēmas un risinājumi

Inga Bērziņa
Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmija, Latvija

Kopsavilkums

Populārās un džeza mūzikas dziedāšanas apguves programmas piedāvā vairākas izglītības iestādes Latvijā, tomēr programma, kur par galveno izvirzīts izglītības pedagoģiskais aspekts, ir tikai Rīgas pedagoģijas un izglītības vadības akadēmijā. Lasīt vairāk "Populārās un džeza mūzikas dziedāšanas apguves metodikas izpratne studijās. Problēmas un risinājumi"

8. kora klases audzēkņu analītiskās domāšanas attīstības iespējas kora skaņdarbu analīzē mūzikas skolā

Baiba Zveja, Māra Marnauza

Kopsavilkums

Ievads. Kora skaņdarbu iestudēšanas procesā audzēkņu analītiskā domāšana tiek attīstīta balstoties uz skaņdarba analīzes metodi, kas pamato audzēkņu iespējas apgūt dažādus informācijas veidus, veidot iemaņas un prasmes sistematizēt, gūt dziļāku izpratni.

Pētījuma mērķis. Izpētīt mūzikas skolas 8. kora klases audzēkņu analītiskās domāšanas attīstības iespējas kora skaņdarbu analīzes procesā. Lasīt vairāk "8. kora klases audzēkņu analītiskās domāšanas attīstības iespējas kora skaņdarbu analīzē mūzikas skolā"

Pašaktualizācijas pilnveides iespējas cilvēkiem ar intelektuālās attīstības traucējumiem integratīvo mūzikas nodarbību procesā

Anita Zambare, Maruta Sīle

Kopsavilkums

Ievads. Pašlaik Latvijā ir sociālekonomiskā un kultūrpolitiskā situācija, kurai raksturīgas noteiktas prasības pret ikvienu sabiedrības locekli. Katram nepieciešams patstāvīgi noteikt savas dzīves perspektīvu, izvirzīt sev mērķi un, atbilstoši savām spējām un maksimāli izmantojot piedāvātās iespējas, atrast līdzekļus savas izvēles īstenošanai, pašaktualizācijai. Mūzika un muzicēšana kā darbība tiek uzskatīta par vienu no līdzsvarotas personības attīstības līdzekļiem.

Pētījuma mērķis. Izpētīt cilvēku ar intelektuālās attīstības traucējumiem pašaktualizācijas pilnveides iespējas integratīvo mūzikas nodarbību procesā. Lasīt vairāk "Pašaktualizācijas pilnveides iespējas cilvēkiem ar intelektuālās attīstības traucējumiem integratīvo mūzikas nodarbību procesā"

Klasicisma laikmeta skaņdarbu interpretācijas izpratnes veidošanās klavierspēles mācību procesā

Elīna Villeruša, Tamāra Bogdanova

Kopsavilkums

Ievads. Latvijas mūzikas skolu klavierspēles mācību process nav iedomājams bez klasicisma stila repertuāra apguves. Tomēr neskatoties uz bagāto literatūras klāstu, kas pieejams pedagogiem par klasicisma skaņdarbu  interpretāciju, mūzikas skolu ikdienas praksē nereti vērojama nepietiekoši nopietna iedziļināšanās klasicisma stila izpētē.

Pētījuma mērķis. Izpētīt klasicisma laikmeta interpretācijas veidošanās pedagoģiski metodisko aspektu aktualitāti mūsdienu klavierspēles mācību procesā. Lasīt vairāk "Klasicisma laikmeta skaņdarbu interpretācijas izpratnes veidošanās klavierspēles mācību procesā"

Vispārizglītojošās skolas 7.-9. klases skolēnu pašapliecināšanās iespējas mūzikas mācību procesā

Iluta Treija, Māra Marnauza

Kopsavilkums

Ievads. Pašapliecināšanās ir viens no būtiskākajiem elementiem personības pilnvērtīgā attīstībā un to ir iespējams veicināt muzikālajā darbībā. Diemžēl reālajā situācijā mācīšana un mācīšanās notiek visai vienveidīgi un bieži vien stagnatīvi. Šāda pieeja mācību procesam neveicina skolēnu pašapliecināšanos, it sevišķi pusaudžu vecumposmā, līdz ar to pastāv iespēja, ka skolēniem izveidosies noraidoša attieksme pret mūzikas apguvi.

Pētījuma mērķis. Izpētīt vispārizglītojošās skolas 7.–9. klases skolēnu pašapliecināšanās iespējas mūzikas mācību procesā. Lasīt vairāk "Vispārizglītojošās skolas 7.-9. klases skolēnu pašapliecināšanās iespējas mūzikas mācību procesā"

Jauniešu ansambļa spēles prasmju pilnveides iespējas saksofonu kvarteta darbības procesā

Inga Meijere, Māra Marnauza

Kopsavilkums

Ievads. Mūzikas instrumenta spēle ir nozīmīga cilvēka attīstībā. Tā ir arī iespēja paust savas emocijas caur mūzikas skaņām. Komunicējot ar līdzīgi domājošiem jauniem mūziķiem, rodas vēlme veidot kopējus ansambļus, kuri nereti iegūst popularitāti. Līdz šim brīdim Latvijā nav pievērsts daudz uzmanības metodēm, kā strādāt ar saksofonu kvartetu vai ar jebkuru citu pūšaminstrumentu kameransambli.

Pētījuma mērķis. Izpētīt jauniešu ansambļa spēles prasmju pilnveides iespējas saksofonu kvarteta darbības procesā. Lasīt vairāk "Jauniešu ansambļa spēles prasmju pilnveides iespējas saksofonu kvarteta darbības procesā"

Mūzikas skolas 5.-8. klašu audzēkņu mutācijas perioda darbspēju pilnveide solo dziedāšanas stundās

Ivita Linde, Laima Mūrniece

Kopsavilkums

Ievads. Vokālās pedagoģijas viens no galvenajiem uzdevumiem ir balss attīstība – dziedātāja mūzikas instrumenta izveide. Lai tas tiktu veikts kvalitatīvi pusaudžu balss mutācijas periodā, audzēkņu mācību process jāveido viņu  darbspējām atbilstošs.

Pētījuma mērķis. Izpētīt mūzikas skolas 5.–8. klašu audzēkņu mutācijas perioda darbspēju pilnveides iespējas solo dziedāšanas stundās. Lasīt vairāk "Mūzikas skolas 5.-8. klašu audzēkņu mutācijas perioda darbspēju pilnveide solo dziedāšanas stundās"

Džeza instrumentspēles audzēkņu novērtējuma un pašvērtējuma veidošanās kopsakarības mācību sasniegumu aspektā

Līga Kārkliņa, Laima Mūrniece

Kopsavilkums

Ievads. Jauniešu vecumposma ietvaros paaugstināts vai pazemināts pašvērtējums rada neadekvātuma efektu, kas uzskatāms par vienu no disharmoniskas personības veidošanās nosacījumiem. Līdz ar to vērtēšana jeb  novērtējums ir ne tikai mācību procesa norises, mācību mērķa un izmantoto mācību metožu atbilstības kontrole un saskaņošana, bet arī audzēkņa objektīva, viņa mācību sasniegumiem atbilstoša pašvērtējuma veidošanās sekmēšana.

Pētījuma mērķis. Izpētīt džeza instrumentspēles audzēkņu novērtējuma un pašvērtējuma veidošanās kopsakarības mācību sasniegumu aspektā. Lasīt vairāk "Džeza instrumentspēles audzēkņu novērtējuma un pašvērtējuma veidošanās kopsakarības mācību sasniegumu aspektā"

Mūzikas pedagoģija III. Ziņas par izdevumu. Autori. Saturs.

     Zinātnisko rakstu krājumā publicēti Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmijas (RPIVA) profesionālā maģistra studiju programmas „Mūzikas pedagoģija” 2012. gada absolventu un vadošo profesoru pētījumi mūzikas  edagoģijā. Krājums izdots RPIVA Pedagoģijas un psiholoģijas zinātniski pētnieciskā institūta Mūzikas pedagoģijas un psiholoģijas pētījumu centra īstenotā zinātniski pētnieciskā projekta „Pētījumi mūzikas pedagoģijā Rīgas  edagoģijas un izglītības vadības akadēmijā” (projekta vadītāja prof. Dr. paed. M. Marnauza) ietvaros. Krājuma 3. sējumā publicēti 7 raksti mūzikas pedagoģijā. Rakstu krājums varētu būt saistošs mūzikas pedagoģijas studentiem,  aģistrantiem, doktorantiem un pētniekiem, kā arī dažādu izglītības iestāžu mūzikas skolotājiem.

Sastādītāja un zinātniskā redaktore: profesore Dr. paed. Māra Marnauza

Lasīt vairāk "Mūzikas pedagoģija III. Ziņas par izdevumu. Autori. Saturs."