Skolēnu attieksmes pret statusu klasē izmaiņas socializācijas procesā

Airisa Šteinberga

 Nodaļas saturs

Interrelations of preschooler`s development components in musical education

A. Špona, A.Liduma

Lasīt vairāk "Interrelations of preschooler`s development components in musical education"

Jauniešu atstumtības mazināšanas pedagoģiskie paņēmieni deju nodarbībās

Daira Dāle

Kopsavilkums

Ievads. Ikvienā izglītības iestādē atstumtības process noris neatkarīgi no tā, vai sabiedrības indivīdi to saskata vai ne. Taču nedz atstumtība, nedz nabadzība nav kāda iedzimta īpašība. Atstumto nebūtu, ja nebūtu atstumšanas – konkrētu  sociālu, ekonomisku, juridisku vai politisku iemeslu, kā dēļ viena vai otra sabiedrības grupa zaudē kādas sev būtiskas dzīves iespējas vai resursus.

Pētījuma mērķis. Noskaidrot jauniešu atstumtības mazināšanas iespējas deju kolektīva nodarbībās. Lasīt vairāk "Jauniešu atstumtības mazināšanas pedagoģiskie paņēmieni deju nodarbībās"

4-5 gadīgu bērnu psihiskās attīstības veicināšana deju nodarbībās kustības un mūzikas integrācijā

Dita Dansona, Sandra Vītola

Kopsavilkums

Ievads. Vispusīgai indivīda psihiskai attīstībai vissvarīgākie ir pirmie dzīves gadi, īpaši 4-5 gadi jeb pirmsskolas vecums, kad bērns vairs nav mazbērns, bet vēl arī netuvojas skolas vecumam. Tas ir vecumposma vidus, kurā indivīda psihiskajā attīstībā liela nozīme ir socializācijai, kad bērna adaptācija ārpus ģimenes noris jaunā, neierastā vidē – pirmsskolas izglītības iestādē, deju pulciņā, u.c.

Pētījuma mērķis. Izzināt 4-5 gadīgu bērnu psihiskās attīstības veicināšanas iespējas deju nodarbībās kustības un mūzikas integrācijā. Lasīt vairāk "4-5 gadīgu bērnu psihiskās attīstības veicināšana deju nodarbībās kustības un mūzikas integrācijā"

Izglītība un audzināšana ilgtspējīgas attīstības nodrošināšanai

Jēkabs Raipulis
Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības augstskola, Latvija

Kopsavilkums

Ievads. Attīstītāko pasaules valstu saimniekošanas veids jau ievērojami pārsniedz to resursu daudzumu, ko spēj nodrošināt Zeme, lai visi pasaules iedzīvotāji dzīvotu vairāk vai mazāk nodrošinātu dzīvi. Lai novērstu ekoloģisko katastrofu, ir definēti igltspējīgas attīstības principi, kuri paredz, ka mums nodrošinot savas vajadzības ir jādzīvo tā, lai nākamās paaudzes varētu nodrošināt savas vajadzības.

Darba mērķis. Analizēt jaunatnes priekšstatus par sabiedrības tālākās attīstības perspektīvām un apkopot idejas par izglītību ilgtspējībai. Lasīt vairāk "Izglītība un audzināšana ilgtspējīgas attīstības nodrošināšanai"

Spēļu situācijas bērnu kognitīvo funkciju novērtēšanā

Juris Porozovs
Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības augstskola, Latvija
Nelli Tolmača, Jānis Vandāns
Latvijas Universitātes Pēcdiploma Medicīniskās izglītības institūts, Latvija

Kopsavilkums

Ievads. Skolās aktuāla problēma ir hiperakatīvo bērnu ar uzmanības deficītu mācīšanās. Efektīvs līdzeklis bērnu uzmanības, atmiņas un vispārējā intelekta līmeņa attīstīšanai ir spēļu situāciju izmantošana.

Darba mērķis. Novērtēt hiperaktīvo bērnu kognitīvās spējas un veikt to korekciju, izmantojot funkcionālās bioregulācijas ar bioatgriezensiko saiti (FB ar BAS) metodi. Lasīt vairāk "Spēļu situācijas bērnu kognitīvo funkciju novērtēšanā"

Emociju attīstības iespējas mūzikas apguves procesā

Laimrota Kriumane, Māra Marnauza
Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības augstskola, Latvija

Kopsavilkums

Ievads. Latvijā, gadsimtu mijā, viens no aktuāliem mūzikas pedagoģijas jautājumiem ir cilvēka emociju attīstība. Novērojumi liecina, ka mūzikas izglītībā, kā vispārizglītojošās un mūzikas skolās, tā arī augstskolu mūzikas skolotāju studiju programmās, pārsvarā uzmanības centrā atrodas zināšanu apguve un prasmju attīstība. Daudz mazāka uzmanība pievērsta attieksmei, kas ietver sevī noteiktu dzīves pozīciju, vērtīborientāciju un dzīves stilu. Viens no svarīgākajiem attieksmes veidošanās nosacījumiem ir pozitīvs emocionāls pārdzīvojums, tāpēc mūzikas stundās lielāka uzmanība jāpievērš skolēnu emociju attīstībai, pozitīva pārdzīvojuma nosacījumu radīšanai.

Darba mērķis. Apkopot un analizēt teorētiskās pieejas, novērojumu un pedagoģiskā darba pieredzi emociju attīstībā mūzikas apguves procesā. Lasīt vairāk "Emociju attīstības iespējas mūzikas apguves procesā"

Valoda – pirmsskolas vecuma bērnu sazināšanās līdzeklis rotaļās

Daina Dzintere, Dace Augstkalne
Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības augstskola, Latvija

Kopsavilkums

Ievads. Viena no svarīgākajām valodas funkcijām, ko bērns apgūst, ir komunikatīvā funkcija - prasme valodu lietot saskarsmē.

Darba mērķis. Teorētiski un praktiski analizēt bērna valodu kā savstarpējās sazināšanās līdzekli rotaļās dažādos vecuma posmos. Lasīt vairāk "Valoda – pirmsskolas vecuma bērnu sazināšanās līdzeklis rotaļās"

Mazākumtautību skolēni latviešu valodas nodarbībās latviešu mācībvalodas sākumskolā: dažas problēmas un to risināšanas iespējas

Zenta Anspoka, Gunta Siliņa-Jasjukeviča
Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības augstskola, Latvija

Kopsavilkums

Ievads. Rakstā analizēta dažādu institūciju (LR Izglītības un zinātnes ministrija, Baltijas Sociālo zinātņu institūts, Valsts valodas aģentūra u.c.) pētījumu rezultāti par pēdējos gados (2000.- 2005.) aktuālu problēmu mazākumtautību skolēnu integrēšanos latviešu mācībvalodas sākumskolā un mazākumtautību skolēnu vajadzībām, apgūstot latviešu valodas kā mācību priekšmeta mācību saturu.

Darba mērķis. Analizēt mazākumtautību skolēnu vajadzības latviešu valodas mācību procesā un norādīt dažus pedagoģiskos līdzekļus, kas izmantojami šo vajadzību apmierināšanai latviešu mācībvalodas sākumskolā. Lasīt vairāk "Mazākumtautību skolēni latviešu valodas nodarbībās latviešu mācībvalodas sākumskolā: dažas problēmas un to risināšanas iespējas"

Integrated Foreign Language and Content Education for Pedagogy Students

Inta Ratnieca, Ināra Bagone
Riga Teacher Training and Educational Management Academy, Latvia

Summary

Introduction. Foreign language teacher training programmes in Latvia, as well as the contents of the subject English foreign language are based on the classical traditions, with consideration of the latest developments, especially of culture  influence on the language teaching / learning, methodology and benevolent environment creation for the students / learners at the beginning of the 21-st century. The discrepancies between the contents of the subject English foreign language (EFL) and the contemporary student/pupils' interests in Latvia greatly decrease the motivation of the students/pupils to learn the English language.

Aim of the study. To introduce the current urgent issues into the training of the EFL teachers. Lasīt vairāk "Integrated Foreign Language and Content Education for Pedagogy Students"