Intonācijas mūzikā un bērna valodā

Dainis Zariņš
Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības augstskola, Latvija

Kopsavilkums

Ievads. Intonācija mūzikā - vismazākā melodijas daļa, kurai ir izteiksmības nozīme. Intonācija literatūrā - frāzes jēdzieniskais un emocionālais noskaņojums. Dziesmas saturs - melodija plus vārdi. Dziesmā šie divi intonāciju veidi darbojas kopā, bet ļoti bieži minētās divas darības jomas eksistā arī atsevišķi. Tomēr melodijas un vārdu intonatīvai izteiksmībai savstarpēji saistītos sacerējumos vajadzētu darboties vienā virzienā. Mūzikas un teksta iedarbība uz bērna emocijām nosaka arī šo izteiksmes līdzekļu praktisko izmantošanu intonāciju veidošanā.

Darba mērķis. Veidot priekšstatu par mūzikas un teksta savstarpējo sakarību bērnu emocionālajā darbībā. Lasīt vairāk "Intonācijas mūzikā un bērna valodā"

Mājturība un tehnoloģijas sākumskolā jaunā mācību priekšmeta standarta skatījumā

Elita Volāne
Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības augstskola, Latvija

Kopsavilkums

levads. Mūsdienu sabiedrībā pieaug pieprasījums pēc tehnoloģiju sasniegumiem. Būtiskākās izmaiņas ir saistītas ar jaunā mācību priekšmeta standarta ieviešanu.

Darba mērķis. Pētīt un atklāt mājturības un tehnoloģijas mācības saturu priekšmeta standarta kontekstā, atklāt problemātiskos aspektus tā realizācijā un meklēt risinājumus. Lasīt vairāk "Mājturība un tehnoloģijas sākumskolā jaunā mācību priekšmeta standarta skatījumā"

Mūsdienu skolēnu attieksmes kā sociālas vērtības

Ausma Špona,
Māra Vidnere
Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības augstskola, Latvija

Kopsavilkums

Ievads. Skolēnu nevērīgā attieksme pret savas personības izkopšanu un nepietiekamu pašpilnveidošanos mācībās var būt par iemeslu nespējai risināt daudzas dzīves problēmas. Mūsdienās viens no izpausmes veidiem šādai parādībai ir cilvēku vēlme paaugstināt savu nozīmību, meklējot nepinības citos, bet ne kļūdas sevī. Demokratizējoties sabiedrībai, katram no bērnības ir iespēja radoši veidot savu dzīvi, pilnīgot savas spējas, gudrību, attieksmi, kas dod labumu sev un citiem cilvēkiem.

Darba mērķis. Izanalizēt mūsdienu skolēna attieksmes kā socializācijas procesa un sociālo vērtību pilnveidošanās nosacījumu. Lasīt vairāk "Mūsdienu skolēnu attieksmes kā sociālas vērtības"

Mūzikas skolotāju tālākizglītība mūžizglītības kontekstā

Maruta Sīle, Bruno Opincāns
Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības augstskola, Latvija

Kopsavilkums

Ievads. Rakstā tiek izvērtētas mūžizglītības reglamentejošās nostādnes un analizēta mūžizglības aktualitātes problēma, tiek analizētas pieaugušo izglītības iespējas un piedāvātie veidi tālākizglītībā Latvijā.
Rakstā tiek petītas pieaugušo mācīšanās īpatnības, motivācija un traucējošie faktori tālākizglītības procesā mūzikas pedagoģijā, tiek izvērtētas tālākizglītības iespējas un analizēta reālā situācija mūzikas izglītībā.

Pētījuma mērķis. Izvērtēt mūzikas skolotāja tālākizglītības iespējas mūžizglītības kontekstā. Lasīt vairāk "Mūzikas skolotāju tālākizglītība mūžizglītības kontekstā"

Kreativitātes attīstības likumsakarības bērnu un pusaudžu vecumā

Līga Roķe
Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības augstskola, Latvija

Kopsavilkums

levads. Pētījumi par bērnu kreativitāti parāda noteiktas attīstības likumsakarības un dinamikas tendences. To izpratne sniedz iespēju tās pielietot audzināšanas procesā, veicinot kreatīvas un reizē adaptīvas bērna un pusaudža personības veidošanos.

Darba mērķis. Apkopot zinātniskajā literatūrā un pētījumos aprakstītās kreativitātes atītstības likumsakarības bērnu un pusaudžu vecumā. Lasīt vairāk "Kreativitātes attīstības likumsakarības bērnu un pusaudžu vecumā"

Integrated Foreign Language and Content Education for Pedagogy Students

Inta Ratnieca, Ināra Bagone
Riga Teacher Training and Educational Management Academy, Latvia

Summary

Introduction. Foreign language teacher training programmes in Latvia, as well as the contents of the subject English foreign language are based on the classical traditions, with consideration of the latest developments, especially of culture  influence on the language teaching / learning, methodology and benevolent environment creation for the students / learners at the beginning of the 21-st century. The discrepancies between the contents of the subject English foreign language (EFL) and the contemporary student/pupils' interests in Latvia greatly decrease the motivation of the students/pupils to learn the English language.

Aim of the study. To introduce the current urgent issues into the training of the EFL teachers. Lasīt vairāk "Integrated Foreign Language and Content Education for Pedagogy Students"

Emocionālā pārdzīvojuma apzināšanās kultūras vērtību izpratnei pamatskolas multikulturālā vidē

Anita Petere
Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības augstskola, Latvija

Kopsavilkums

Ievads. Demokratizācijas procesi Latvijā prasa, lai skolas pedagoģisko procesu nodrošinātu katram individuālajam skolēnam, ieraudzītu katru indivīdu un nodrošinātu iespēju izmantot multikulturālo vidi, kas pēdējos gados arvien vairāk iezīmējas Latvijas skolās, kā katra indivīda garīgo potenciālu sekmējošu faktoru.

Darba mērķjis. Izzināt pedagoģiskos nosacījumus emocionālā pardzīvojuma nozimībai kultūras vērtību apzināšanās sekmēšanai skolas multikulturālā vidē. Lasīt vairāk "Emocionālā pārdzīvojuma apzināšanās kultūras vērtību izpratnei pamatskolas multikulturālā vidē"

Jēdzieni bērna valodā un attēlā

Dace Markus
Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības augstskola, Latvija

Kopsavilkums

levads. Raksts ir turpinājums RPIVA Bērna valodas pētījumu centrā uzsāktam pētījumam par bērna pasaules ainas veidošanos.

Darba mērķis. Papildināt atziņas par pirmsskolas un jaunākā skolas vecuma bērnu pasaules ainas veidošanos. Lasīt vairāk "Jēdzieni bērna valodā un attēlā"

Bērnu līdzsvarotas darbības pedagoģiski psiholoģiskie nosacījumi pirmsskolā

Anna Līduma
Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības augstskola, Latvija

Kopsavilkums

levads. Mūsdienu pedagoģijā audzināšanas mērķis ir humāna personība. Svarīgi ir sekmēt personības intelektuālo, emocionālo un gribas līdzsvaru cilvēkā. Veseluma pieeja ir nozīmīga pirmsskolas vecuma bērnu audzināšanā.

Darba mērķis. Aktualizēt pedagoģiski psiholoģiskos nosacījumus bērnu līdzsvarotai attīstībai pirmsskolā. Lasīt vairāk "Bērnu līdzsvarotas darbības pedagoģiski psiholoģiskie nosacījumi pirmsskolā"

Empātija kā emocionālās inteliģences komponents mūzikas skolotāja darbībā

Laimrota Kriumane,
Māra Marnauza
Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības augstskola, Latvija

Kopsavilkums

levads. Rakstā analizēta empātija kā emocionālās inteliģences komponents un tās nozīme mūzikas skolotāja darbībā.

Darba mērķis. Izpetīt cilvēka empātijas spēju kā emocionālās inteliģences komponenta teorētiskos aspektus un noteikt tās nozīmi mūzikas skolotāja darbībā. Lasīt vairāk "Empātija kā emocionālās inteliģences komponents mūzikas skolotāja darbībā"