Bērnu izmantotie paņēmieni okazionālismu darināšanā

Anna Vulāne
Latvijas Universitāte, Latvija

Kopsavilkums

Ievads. Bērns dzimtās valodas apguves posmā darbojas kā radītājs - viņš rada savu pasaules nominācijas sistēmu.

Darba mērķis. Izpētīt, kādus vārddarināšanas paņēmienus un līdzekļus izmanto bērni, radot jaunus vārdus. Lasīt vairāk "Bērnu izmantotie paņēmieni okazionālismu darināšanā"

Mājturības (rokdarbu) mācības attīstības tendences Latvijā

Elita Volāne
Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības augstskola

Kopsavilkums

Ievads. Katras jaunas ekonomiskās un politiskās izmaiņas sabiedrībā izraisa vērtību pārvērtēšanu visās dzīves jomās, arī izglītībā, tai skaitā mājturības (rokdarbu) mācībā. Šīm izmaiņām, arī mājturības (rokdarbu) mācībā, vērojamas zināmas likumsakarības, kas periodiski mainās. Vērtību nesakārtotība skar arī mācīšanās procesu skolā, īpaši mājturību (rokdarbus).

Darba mērķis. Pētīt un analizēt mājturības (rokdarbu) mācības attīstības ietekmējošos faktorus Latvijā vēsturiskā un mūsdienu skatījumā. Prognozēt mājturības (rokdarbu) mācības attīstības tendences nākotnē. Lasīt vairāk "Mājturības (rokdarbu) mācības attīstības tendences Latvijā"

Dejas kompozīcijas prasmju attīstība studiju procesā

Rita Spalva
Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības augstskola, Latvija

Kopsavilkums

Ievads. Rakstā analizēti veiktie mērījumi un noteikti studentu prasmju attīstības līmeņi dejas kompozīcijā studiju procesa pilnveidei. Tiek konstatēti eksperimenta dalībnieku motīvi dejas kompozīcijas veidošanai un atklāti nosacījumi pie kuriem notiek dejas kompozīcijas prasmju pilnveide studentu mākslinieciskajā darbībā.

Darba mērķis. Analizēt studentu prasmju pilnveides iespējas dejas kompozīcijas studiju priekšmetā. Lasīt vairāk "Dejas kompozīcijas prasmju attīstība studiju procesā"

Skola – reāla skolēnu dzīvesdarbības modeļa realizācija konkurencei darba tirgū

Sandra Rone
Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības augstskola, Latvija

Kopsavilkums

Pēdējā desmitgadē sabiedrībā ir notikušas straujas pārmaiņas, kas skar arī Latvijas sabiedrību.

Darba mērķis. Teorētiski pamatot un izveidot skolēnu dzīvesdarbības modeli. Lasīt vairāk "Skola – reāla skolēnu dzīvesdarbības modeļa realizācija konkurencei darba tirgū"

Izglītība un audzināšana ilgtspējīgas attīstības nodrošināšanai

Jēkabs Raipulis
Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības augstskola, Latvija

Kopsavilkums

Ievads. Attīstītāko pasaules valstu saimniekošanas veids jau ievērojami pārsniedz to resursu daudzumu, ko spēj nodrošināt Zeme, lai visi pasaules iedzīvotāji dzīvotu vairāk vai mazāk nodrošinātu dzīvi. Lai novērstu ekoloģisko katastrofu, ir definēti igltspējīgas attīstības principi, kuri paredz, ka mums nodrošinot savas vajadzības ir jādzīvo tā, lai nākamās paaudzes varētu nodrošināt savas vajadzības.

Darba mērķis. Analizēt jaunatnes priekšstatus par sabiedrības tālākās attīstības perspektīvām un apkopot idejas par izglītību ilgtspējībai. Lasīt vairāk "Izglītība un audzināšana ilgtspējīgas attīstības nodrošināšanai"

Spēļu situācijas bērnu kognitīvo funkciju novērtēšanā

Juris Porozovs
Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības augstskola, Latvija
Nelli Tolmača, Jānis Vandāns
Latvijas Universitātes Pēcdiploma Medicīniskās izglītības institūts, Latvija

Kopsavilkums

Ievads. Skolās aktuāla problēma ir hiperakatīvo bērnu ar uzmanības deficītu mācīšanās. Efektīvs līdzeklis bērnu uzmanības, atmiņas un vispārējā intelekta līmeņa attīstīšanai ir spēļu situāciju izmantošana.

Darba mērķis. Novērtēt hiperaktīvo bērnu kognitīvās spējas un veikt to korekciju, izmantojot funkcionālās bioregulācijas ar bioatgriezensiko saiti (FB ar BAS) metodi. Lasīt vairāk "Spēļu situācijas bērnu kognitīvo funkciju novērtēšanā"

Termini bērna valodā

Dace Markus, Irina Degtjarjova
Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības augstskola, Latvija

Kopsavilkums

Ievads. Bērns dzīvo vārdu pasaulē, viņš tos intuitīvi vairāk vai mazāk saprot un lieto, un bērna uzmanības lokā nonāk ne tikai ikdienas runā biežāk lietotie vārdi, bet arī pa kādam terminam.

Darba mērķis. Izpētīt, kā bērnu valodu papildina termini un tiem līdzīgi vārdi. Lasīt vairāk "Termini bērna valodā"

Emociju attīstības iespējas mūzikas apguves procesā

Laimrota Kriumane, Māra Marnauza
Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības augstskola, Latvija

Kopsavilkums

Ievads. Latvijā, gadsimtu mijā, viens no aktuāliem mūzikas pedagoģijas jautājumiem ir cilvēka emociju attīstība. Novērojumi liecina, ka mūzikas izglītībā, kā vispārizglītojošās un mūzikas skolās, tā arī augstskolu mūzikas skolotāju studiju programmās, pārsvarā uzmanības centrā atrodas zināšanu apguve un prasmju attīstība. Daudz mazāka uzmanība pievērsta attieksmei, kas ietver sevī noteiktu dzīves pozīciju, vērtīborientāciju un dzīves stilu. Viens no svarīgākajiem attieksmes veidošanās nosacījumiem ir pozitīvs emocionāls pārdzīvojums, tāpēc mūzikas stundās lielāka uzmanība jāpievērš skolēnu emociju attīstībai, pozitīva pārdzīvojuma nosacījumu radīšanai.

Darba mērķis. Apkopot un analizēt teorētiskās pieejas, novērojumu un pedagoģiskā darba pieredzi emociju attīstībā mūzikas apguves procesā. Lasīt vairāk "Emociju attīstības iespējas mūzikas apguves procesā"

Latvijas izglītības attīstības tendences 21. gs. sākumā

Valdis Krastiņš
Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības augstskola, Latvija

Kopsavilkums

Ievads. Īpaša uzmanība Latvijā un pasaulē izglītībai pievērsta 20. gs. beigās. Ekonomikā un sociālajā dzīvē rodas pasūtījums izglītībai, izglītības vadībai. P.Sendžs un citi autori norāda, ka mācību process jāveido motivēts, "dzīvs", izmantojot skolēnam nozīmīgus jēdzienus un kategorijas - draugi, ģimene, sabiedrība.
Latvijas izglītība būtiski mainījusies pēc 1991. gada. Izglītības vadībā ir nozīmīgi analizēt paveikto, lai varētu novērtēt attīstības tendences un izvēlēto mērķu lietderību un uzdevumu efektivitāti.

Darba mērķis. Analizēt Latvijas izglītības vadības teorijas un praksi, iezīmējot atsevišķas mūsdienu izglītības tendences gadu tūkstošu mijā. Lasīt vairāk "Latvijas izglītības attīstības tendences 21. gs. sākumā"

Studentu valodu prasmes un gatavība darba tirgum Latvijā

Margarita Kaltigina, Viktorija Kuzina, Maija Leikarte, Inta Kļava
Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības augstskola, Latvija

Kopsavilkums

Ievads. Latvijas integrācija Eiropas Savienībā iezīmē īpašus uzdevumus izglītības jomā. Latvijas izglītības sistēmai jānodrošina iegūstamās kvalifikācijas atbilstība pieaugošajām darba tirgus prasībām un konkurencei starptautiskā mērogā. Visas sabiedrības dzīves līmenis Latvijā un valsts attīstība nākotnē atkarīga no izglītības efektivitātes un kvalitātes, no sabiedrības sagatavotības profesionālam darbam un brīvai konkurencei Eiropas kopējā ekonomiskajā telpā. Īpašu vietu šajā procesā iegūst valodu prasmes.

Darba mērķis. Analizēt valodu prasmju pieprasījumu darba tirgū dažādu profesiju speciālistiem un studentu gatavību konkurencei. Lasīt vairāk "Studentu valodu prasmes un gatavība darba tirgum Latvijā"