Mācību motivācijas veicināšanas iespējas svešvalodu apguvē augstskolā

Margarita Kaltigina
Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības augstskola, Latvija

Kopsavilkums

Ievads. Valodu apguves procesa rezultātus lielā mērā nosaka šī procesa dalībnieku motivācija, kas studiju programmu obligāto kursu apguvē ne vienmēr ir augsta.

Darba mērķis. Aprakstīt iespējas rosināt studentu radošu un aktīvu mācību procesu atsevišķu valodas fenomenu apguvei un valodas prasmju integratīvai pilnveidei. Lasīt vairāk "Mācību motivācijas veicināšanas iespējas svešvalodu apguvē augstskolā"

Dabaszinātnes kā pedagoģiskās domas bāze

Jēkabs Raipulis, Gunita Praulīte
Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības augstskola, Latvija

Kopsavilkums

Ievads. Lielos zinātnes un tehnikas sasniegumus iepriekšējos gadsimtos noteica augstais dabaszinību izglītības līmenis un interese par eksaktajām zinātnēm. Diemžēl pēdējā laikā interese par dabaszinātnēm krītas un pazeminās dabaszinību mācīšanās līmenis. Tam ir gan objektīvi, gan subjektīvi cēloņi. Dabaszinību likumības ir universālas un darbojas arī sociālajās, ekonomikas u. c. jomās. Arī pedagoģijas didaktika jau kopš J. Komenska laikiem balstās uz dabas likumu bāzes.

Darba mērķis. Analizēt un pētīt dabaszinātnes kā pedagoģiskās domas bāzi. Lasīt vairāk "Dabaszinātnes kā pedagoģiskās domas bāze"

Mūzikas pedagoģijas zinātne Latvijas pedagoģijas un mūzikas zinātņu sistēmā

Dainis Zariņš
Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības augstskola, Latvija

Kopsavilkums

levads. Mūzikas pedagoģijas tālākai attīstībai traucē tās nenoteiktais zinātniskais statuss. Latvijas mūzikas kultūras attīstības vajadzības prasa noteikt mūzikas pedagoģijas zinātnes statusu citu zinātņu sistēmā.

Darba mērķis. Analizēt mūzikas pedagoģijas zinātnes vietu Latvijas pedagoģijas un mūzikas zinātņu sistēmā. Lasīt vairāk "Mūzikas pedagoģijas zinātne Latvijas pedagoģijas un mūzikas zinātņu sistēmā"

Integrētās mācības humānās paradigmas skatījumā

Anita Petere
Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības augstskola, Latvija

Kopsavilkums

Ievads. Šajā rakstā atklātas Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības augstskolas pētnieku grupas (Dr. paed. A. Petere., Dr. paed. E. Volāne, Mg. paed. I. Helmane, Mg. paed. J. Jaunzeme, Mg. paed. S. Ķirse) pamatatziņas, kas balstītas uz integrētās mācības teorētiskā m0deļa izstrādi, skolotāju sagatavotību, profesionālo kompetenci integrētās mācības īstenošanai skolās.

Darba mērķis. Analizēt integrēto mācību modeļu izstrādes konceptuālās pieejas, to īstenošanu darbā ar skolēniem un studentiem. Lasīt vairāk "Integrētās mācības humānās paradigmas skatījumā"

Bērns kā cilvēktiesību subjekts teorijā un praksē

Daina Dzintere, Rasma Purmale, Tija Zīriņa
Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības augstskola, Latvija

Kopsavilkums

Ievads. Šobrīd, 21. gadsimtā, Latvijā ir aktuāla problēma, kā nodrošināt mūsu bērniem iespējami labu bērnību, ar to saprotot nepieciešamo bērna tiesību nodrošināšanu pedagoģiskajā procesā. Tāpēc būtisks ir jautājums par pedagoģiskā procesa kvalitatīvajiem rādītājiem. Pētījumā tiek izvirzīts bērns kā cilvēktiesību subjekts.

Darba mērķis. Izzināt bērna kā cilvēktiesību subjekta vietu teorijā un praksē saistībā ar RPIVA studiju procesu pirmsskolas skolotāju sagatavošanā. Lasīt vairāk "Bērns kā cilvēktiesību subjekts teorijā un praksē"

Vispārizglītojošās skolas mūzikas mācību priekšmeta satura atbilstība skolēnu interesēm. Pretrunas un nākotnes perspektīvas

Māra Marnauza
Rīgas Pedagoģijas un izgītības vadības augstskola

Kopsavilkums

Ievads. Latvijā mūzikas skolotāju izglītības programma, kā arī mūzikas mācību priekšmeta saturs ir balstīts uz klasiskām tradīcijām, neieverojot mūzikas stilu un žanru attīstību 20.gs. otrajā pusē un 21. gs. sākumā, īpaši populārās, džeza un roka mūzikas žanros. Mūzikas mācību priekšmeta satura neatbilstība mūsdienu skolēnu interesēm Latvijā ievērojami mazina skolēnu motivāciju nodarboties ar mūziku.

Darba mērķis. lzpētīt mūzikas mācību priekšmeta satura pilnveides jaunākās tendences Vācijas, Austrijas, Dānijas mūzikas pedagoģijas un didaktikas literatūrā, kā rezultātā, apkopojot gūtos datus un personīgos pedagoģiskos novērojumus, izstrādāt rekomendācijas mūzikas mācību priekšmeta satura pilnveidei Latvijā athilstoši skolēnu interesēm. Lasīt vairāk "Vispārizglītojošās skolas mūzikas mācību priekšmeta satura atbilstība skolēnu interesēm. Pretrunas un nākotnes perspektīvas"

Latviešu valodas didaktiskais modelis pamatskolā un skolotāju metodiskā kompetence

Zenta Anspoka
Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības augstskola, Latvija

Kopsavilkums

Ievads. Raksta autore analizē latviešu valodas kā mācību priekšmeta pamatskolā didaktisko modeli, kas ļauj īstenot latviešu valodas pamatizglītības standartā noteikto mērķi un skolotāju metodisko kompetenci.

Darba mērķis. Analizēt un pētīt latviešu valodas didaktiskā modeļa būtību un skolotāju metodisko kompetenci, to īstenojot pedagoģiskajā darbībā. Lasīt vairāk "Latviešu valodas didaktiskais modelis pamatskolā un skolotāju metodiskā kompetence"

Pedagoģijas zinātnes daži metodoloģijas aspekti

Ausma Špona
Latvijas Universitāte, Latvija

Kopsavilkums

Ievads. Pāreja uz humānās pedagoģijas teoriju Latvijā divdesmitā gadsimta deviņdesmitajos gados saistīta ar krīzi pedagoģijā. Vienotībā ar pedagoģijas zinātnes attīstību attīstās arī tās metodoloģija. Rakstā analizēta pedagoģijas zinātņu  sistēmas veidošanās atbilstoši cilvēka attīstībai un darbības veidiem. Pedagoģijas zinātnes metodoloģijas objekts ir pētnieciskā darbība. Tās kvalitatīva organizācija ir nosacījums jaunu zināšanu ieguvei, teorijas attīstībai, kas pilnveido un virza pedagoģisko praksi. Pedagoģijas metodoloģijas pamatkomponents ir zinātnes priekšmets - cilvēka audzināšana.

Darba mērķis. Apkopot un analizēt teorētiskās pieejas pedagoģijas metodoloģijai, tās būtībai un saturam. Lasīt vairāk "Pedagoģijas zinātnes daži metodoloģijas aspekti"