Pedagoģijas zinātnes daži metodoloģijas aspekti

Ausma Špona
Latvijas Universitāte, Latvija

Kopsavilkums

Ievads. Pāreja uz humānās pedagoģijas teoriju Latvijā divdesmitā gadsimta deviņdesmitajos gados saistīta ar krīzi pedagoģijā. Vienotībā ar pedagoģijas zinātnes attīstību attīstās arī tās metodoloģija. Rakstā analizēta pedagoģijas zinātņu  sistēmas veidošanās atbilstoši cilvēka attīstībai un darbības veidiem. Pedagoģijas zinātnes metodoloģijas objekts ir pētnieciskā darbība. Tās kvalitatīva organizācija ir nosacījums jaunu zināšanu ieguvei, teorijas attīstībai, kas pilnveido un virza pedagoģisko praksi. Pedagoģijas metodoloģijas pamatkomponents ir zinātnes priekšmets - cilvēka audzināšana.

Darba mērķis. Apkopot un analizēt teorētiskās pieejas pedagoģijas metodoloģijai, tās būtībai un saturam. Lasīt vairāk "Pedagoģijas zinātnes daži metodoloģijas aspekti"

Pasaules uzskata implikācijas izglītībā

Inese Augškalne
Latvijas Lauksaimniecības universitāte, Latvija
Beatrise Garjāne
Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmija, Latvija

Kopsavilkums

Ievads. Pasaules uzskats ir nozīmīgs filozofijas un pedagoģijas jēdziens, kas nepelnīti aizmirsts mūsdienu Latvijas izglītības realitātē. Pasaules uzskats veidojas sarežģītā cilvēka un pasaules mijiedarbības procesā, kur viens no šī procesa  komponentiem ir izglītība.

Darba mērķis. Analizēt pasaules uzskata struktūru, atsedzot tā saikni ar izglītību un raksturojot tā implikācijas iespējas, ko paver Latvijas Republikas normatīvie dokumenti izglītībā. Lasīt vairāk "Pasaules uzskata implikācijas izglītībā"