Latvijas izglītības attīstības tendences 21. gs. sākumā

Valdis Krastiņš
Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības augstskola, Latvija

Kopsavilkums

Ievads. Īpaša uzmanība Latvijā un pasaulē izglītībai pievērsta 20. gs. beigās. Ekonomikā un sociālajā dzīvē rodas pasūtījums izglītībai, izglītības vadībai. P.Sendžs un citi autori norāda, ka mācību process jāveido motivēts, "dzīvs", izmantojot skolēnam nozīmīgus jēdzienus un kategorijas - draugi, ģimene, sabiedrība.
Latvijas izglītība būtiski mainījusies pēc 1991. gada. Izglītības vadībā ir nozīmīgi analizēt paveikto, lai varētu novērtēt attīstības tendences un izvēlēto mērķu lietderību un uzdevumu efektivitāti.

Darba mērķis. Analizēt Latvijas izglītības vadības teorijas un praksi, iezīmējot atsevišķas mūsdienu izglītības tendences gadu tūkstošu mijā. Lasīt vairāk "Latvijas izglītības attīstības tendences 21. gs. sākumā"

Studentu valodu prasmes un gatavība darba tirgum Latvijā

Margarita Kaltigina, Viktorija Kuzina, Maija Leikarte, Inta Kļava
Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības augstskola, Latvija

Kopsavilkums

Ievads. Latvijas integrācija Eiropas Savienībā iezīmē īpašus uzdevumus izglītības jomā. Latvijas izglītības sistēmai jānodrošina iegūstamās kvalifikācijas atbilstība pieaugošajām darba tirgus prasībām un konkurencei starptautiskā mērogā. Visas sabiedrības dzīves līmenis Latvijā un valsts attīstība nākotnē atkarīga no izglītības efektivitātes un kvalitātes, no sabiedrības sagatavotības profesionālam darbam un brīvai konkurencei Eiropas kopējā ekonomiskajā telpā. Īpašu vietu šajā procesā iegūst valodu prasmes.

Darba mērķis. Analizēt valodu prasmju pieprasījumu darba tirgū dažādu profesiju speciālistiem un studentu gatavību konkurencei. Lasīt vairāk "Studentu valodu prasmes un gatavība darba tirgum Latvijā"

Vizuālās mākslas apguve radošās pašizpausmes kursā skolotāju izglītībā

Daiga Kalēja - Gasparoviča
Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības augstskola, Latvija

Kopsavilkums

Ievads. 21. gadsimts nosaka vajadzību pēc sabiedrības, kas cenšas apzināt sevī apslēptās vērtības, ir orientēta uz pašapziņu un pašizpausmi visos vecuma posmos. Tas ir attiecināms arī uz skolotājiem, kuri pedagoģiskajā darbā ir atbildīgi par skolēnu vispusīgu attīstību un gatavību dzīvesdarbībai. Tas nosaka augstu profesionālo līmeni skolotājiem, brīvas un radošas individualitātes izpausmes pedagoģiskajā darbā.

Darba mērķis. Konstruēt teorētiski pamatotu vizuālās mākslas apguves modeli radošās pašizpausmes kursā. Lasīt vairāk "Vizuālās mākslas apguve radošās pašizpausmes kursā skolotāju izglītībā"

Holistiska pieeja vērtībizglītībai mūsdienās

Laima Geikina
Latvijas Universitāte, Latvija

Kopsavilkums

Ievads. Rakstā aplūkoti holistiskas izglītības komponenti, nosacījumi un principi. Tie attiecināti uz vērtībizglītību. Atklāta vērtībizglītības saistība ar audzināšanu. Analizēta garīguma un garīgās audzināšanas izpratne. Īpaši raksturots vērtībizglītības reliģiskais aspkets, kas nodrošina holistiskas pieejas īstenojumu. Pētīta reliģijas un kultūras saistība, kā arī reliģijas pedagoģijas pieredze.

Darba mērķis. Analizēt holistiskas izglītības komponentus, nosacījumus un principus. Lasīt vairāk "Holistiska pieeja vērtībizglītībai mūsdienās"

Bērnu vairākvalodība kā laikmeta zīme

Ilmārs Freidenfelds
Latvija

Kopsavilkums

Ievads. Vairākvalodība ir ļoti raksturīga bērnu valodas parādība Latvijā. Lai gan bērnu valoda nav vienkārši maza pieaugušo valoda, abas tās ietekmē sociālpolitiskie dzīves apstākļi. Tiem mainoties, mainās arī laikmeta zīmes valodā. Tagad bērnu vairākvalodību Latvijā nosaka iedzīvotāju sastāvs, valsts un Eiropas Savienības valodu resp. izglītības politika, globālisma virziens tautu attiecībās, kā arī bērnu vecāku vēlme iespējami labāk un drīzāk savu lolojumu sagatavot dzīvei Eiropas (un pasaules) daudznacionālajā vidē.

Darba mērķis. Pētīt bērnu vairākvalodības procesu, lai to labāk izmantotu gan bērna personības bagātināšanā, gan latviešu valodas uzturēšanā un kopšanā. Lasīt vairāk "Bērnu vairākvalodība kā laikmeta zīme"

Dzimtās valodas devalvācija un bērna attīstība primsskolas vecumā empīrisko vērojumu un teorētisko atziņu aspektā

Inese Freiberga
Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības augstskola, Latvija

Kopsavilkums

Ievads. Rakstā skartā jautājuma aktualitāti mūsdienās vērojamā dzimtās valodas noplicināšana, kas izpaužas ne tikai sadzīves valodā, pusaudžu un jauniešu valodā, noteiktu sociālo grupu valodā, bet dzirdama arī masu medijos.

Darba mērķis. Izpētīt, vai piesārņotas, noplicinātas valodas apguve būtiski ietekmē bērna attīstību pirmsskolas vecumā. Lasīt vairāk "Dzimtās valodas devalvācija un bērna attīstība primsskolas vecumā empīrisko vērojumu un teorētisko atziņu aspektā"

Valoda – pirmsskolas vecuma bērnu sazināšanās līdzeklis rotaļās

Daina Dzintere, Dace Augstkalne
Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības augstskola, Latvija

Kopsavilkums

Ievads. Viena no svarīgākajām valodas funkcijām, ko bērns apgūst, ir komunikatīvā funkcija - prasme valodu lietot saskarsmē.

Darba mērķis. Teorētiski un praktiski analizēt bērna valodu kā savstarpējās sazināšanās līdzekli rotaļās dažādos vecuma posmos. Lasīt vairāk "Valoda – pirmsskolas vecuma bērnu sazināšanās līdzeklis rotaļās"

Studentu muzikāli radošas pašizpausmes spēju attīstības sekmēšana studiju procesā

Irina Direktorenko, Ņina Poikāne
Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības augstskola, Latvija

Kopsavilkums

Ievads. Studentu un mācībspēku sadarbība paredz studentu aktīvu līdzdalību dažādos darbību un attiecību veidos, kā arī viņu pastāvības un radošā potenciāla realizācijas apstākļu organizēšanu. Tomēr, radošā elementa ieviešana studiju procesā ne vienmēr dod nepieciešamos prognozējamos rezultātus. Svarīgi noteikt visu iespēju spektru studentu muzikāli radošai darbībai un radīt nosacījumus viņu radošā produkta izveidei kā individuālajās, tā arī grupu nodarbībās.

Darba mērķis. Izstrādāt kritērijus studentu muzikāli radošās pašizpausmes attīstības sekmēšanai un noteikt to attīstības dinamiku. Lasīt vairāk "Studentu muzikāli radošas pašizpausmes spēju attīstības sekmēšana studiju procesā"

Aktuāls vizuālās mākslas saturs pamatskolā

Ilze Briška
Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības augstskola

Kopsavilkums

Rakstā petītas vizuālās mākslas satura attīstības iespējas, akcentējot šī priekšmeta aktuālo saturu, skolēnu personības kvalitātes pilnveidei.

Darba mērķis. Piedāvāt aktuālu vizuālās mākslas satura modeli, un pētīt pamatskolas skolotāju uzskatus šī modeļa īstenošanā. Lasīt vairāk "Aktuāls vizuālās mākslas saturs pamatskolā"

Mazākumtautību skolēni latviešu valodas nodarbībās latviešu mācībvalodas sākumskolā: dažas problēmas un to risināšanas iespējas

Zenta Anspoka, Gunta Siliņa-Jasjukeviča
Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības augstskola, Latvija

Kopsavilkums

Ievads. Rakstā analizēta dažādu institūciju (LR Izglītības un zinātnes ministrija, Baltijas Sociālo zinātņu institūts, Valsts valodas aģentūra u.c.) pētījumu rezultāti par pēdējos gados (2000.- 2005.) aktuālu problēmu mazākumtautību skolēnu integrēšanos latviešu mācībvalodas sākumskolā un mazākumtautību skolēnu vajadzībām, apgūstot latviešu valodas kā mācību priekšmeta mācību saturu.

Darba mērķis. Analizēt mazākumtautību skolēnu vajadzības latviešu valodas mācību procesā un norādīt dažus pedagoģiskos līdzekļus, kas izmantojami šo vajadzību apmierināšanai latviešu mācībvalodas sākumskolā. Lasīt vairāk "Mazākumtautību skolēni latviešu valodas nodarbībās latviešu mācībvalodas sākumskolā: dažas problēmas un to risināšanas iespējas"