Tradicionālie gadskārtu svētki pirmsskolā: didaktiskie pamatprincipi un to īstenošana praksē

Komentēt

Gunta Siliņa-Jasjukeviča Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmija, Latvija Kopsavilkums Gadskārtu svētku tradīcijās ietvertais pasaules tvērums atspoguļo tautas daudzu tūkstošu gadu laikā uzkrāto pieredzi. Indivīda izpratne par savu piederību konkrētai kultūrai veidojas jau agrā bērnībā. Tās izveidē svarīga nozīme ir sistematizētām zināšanām par savu kultūru, prasmēm šīs zināšanas lietot un pozitīvu attieksmi gan pret sevi […]

Lasīt vairāk

Skolēna stundas uztveres novērtējums kā iespēja paaugstināt mācību procesa efektivitāti

Komentēt

Sandra Rone, Māra Vidnere Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmija, Latvija Kopsavilkums Demokratizējoties sabiedrībai, katram no bērnības ir iespēja radoši veidot savu dzīvi, pilnīgot savas spējas, gudrību, attieksmi, kas dod labumu sev un citiem cilvēkiem. Pētījuma aktualitāte saistīta ar pedagogu profesionālās darbības efektivitāti, kas rada nepieciešamību rast oriģinālus problēmu risinājumus pedagoga profesionālo kompetenču pilnveidošanā, t. […]

Lasīt vairāk

Pirmsskolas vecuma bērna stāstītprasmes sekmēšana tēlotājdarbībā

Komentēt

Antra Randoha, Agrita Tauriņa Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmija, Latvija Kopsavilkums Viens no iemesliem runas nepietiekami sekmīgai attīstībai mūsdienu sabiedrībā ir šobrīd raksturīgā tendence – informāciju par interesējošiem tematiem iegūt, izmantojot interneta resursus, galvenokārt apskatot video ierakstus vai fotogrāfijas.

Lasīt vairāk

Neirozinātnes pētījumi pedagoģijā

Komentēt

Gunita Praulīte, Viktors Veliks, Juris Porozovs Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmija Kopsavilkums Kā praktisko, tā arī teorētisko pedagoģisko jautājumu risināšanā pēdējos gados sevi piesaka tāda zinātņu nozare kā pedagoģiskā neirozinātne (Geake, 2009). Izmantojot instrumentālas pētīšanas metodes, tā dod iespēju objektīvi spriest par neirālajiem procesiem, kas ir pamatā uztverei, uztvertā apjēgšanai, atmiņai, domāšanai u. c. […]

Lasīt vairāk

Studentu gatavība mācību procesā īstenot integrētu atklājuma mācību modeli jaunākā skolas vecuma bērniem

Komentēt

Anita Petere Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmija, Latvija Kopsavilkums Sekmīga virzīšanās uz priekšu izglītībā prasa efektīvus pedagoģiskos līdzekļus konkurētspējīgas izglītības sekmēšanai. Teorētiski tas nav nekas jauns. Prioritātes ir definētas humānās pedagoģijas metodoloģijā, taču prakses analīze atklāj, ka vēl joprojām daudzi skolotāji kā prioritāti pat jaunākā skolas vecuma bērniem uzskata atsevišķa mācību priekšmeta apguves rezultātu, […]

Lasīt vairāk

Vispārizglītojošo skolu direktoru izglītošana, profesionālā pilnveide un atlase

Komentēt

Skaidrīte Ozoliņa Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmija, Latvija Kopsavilkums Raksts sagatavots, izmantojot projekta „Izglītības vadība: vispārizglītojošās skolas direktora un direktora vietnieka motivācija pilnveidot vadības kompetenci” īstenošanas gaitā iegūtos rezultātus, kā arī Latvijas un ārzemju mūsdienu autoru atziņas izglītības vadībā. Darba mērķis – izmantojot projekta pētījuma datus, analizēt mūsdienīgas izglītības iestādes vadītāja kompetences apguves iespējas […]

Lasīt vairāk

Skolēnu drošība un mācību disciplīnas pārkāpumu novēršanas aktuālie aspekti vispārējās izglītības iestādēs

Komentēt

Ivans Jānis Mihailovs Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmija, Latvija Kopsavilkums Viena no nopietnākajām izglītības problēmām mūsdienu Latvijā ir atsevišķu skolēnu nihilistiskā uzvedība, ignorējot atzītās uzvedības normas un apdraudot citu personu psihoemocionālo labklājību, veselību, drošību, dzīvību (dzīves kvalitāti). Ir skaidrs, ka ir ļoti grūti samērot vairākuma (piemēram, klases) un mazākuma (problemātiska bērna) intereses, īpaši, ja […]

Lasīt vairāk

Dažas problēmas skolotāju izglītībā padomju varas periodā: LPSR, 1960.-1987. g.

Komentēt

Staņislava Marsone Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmija, Latvija Kopsavilkums Skolotāju izglītības jautājumi vienmēr ir bijuši cieši saistīti ar valsts sociālpolitiskajiem procesiem.

Lasīt vairāk

Diverģentās domāšanas kā sociālā intelekta sastāvdaļas pilnveide dejas nodarbībā: teorētiskie priekšnosacījumi

Komentēt

Jūlija Leimane Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmija, Latvija Kopsavilkums Šajā pētījumā diverģentā domāšana apskatīta kā daļa no sociālā intelekta struktūras, ko veiksmīgi var pilnveidot deju nodarbībās.

Lasīt vairāk

Atklājuma mācības pirmsskolā āra nodarbībās Norvēģijā

Komentēt

Liene Ķēniņa Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmija, Latvija Kopsavilkums Pagājušajā gadsimtā zinātniskie atklājumi par 5–6 gadus vecu bērnu darbības izpēti pamatoja pirmsskolas izglītības pedagoģijas un tās izglītības satura jaunu aspektu. Tomēr izglītības zinātne viennozīmīgas vadlīnijas nedod. Būtiski ir tas, ka bērns mācās atklājot. Tieši tas, ko bērns pats atklāj, ir viņa pašatklājums, personīgi nozīmīgs […]

Lasīt vairāk