Развитие способности к диалогическому взаимодействию с текстом

Е. Ермолаева

Lasīt vairāk "

Развитие способности к диалогическому взаимодействию с текстом

"

Emocionālās inteliģences prasmju pilnveide Hip-Hop deju kolektīvā janiešiem

Teiksma Ziemele

Kopsavilkums

Ievads. Emocionālā inteliģence, kas ietver emociju, rakstura īpašību un morālo tieksmju savstarpējo saistību, nav ģenētiski nosacīta, to var ieaudzināt un pilnveidot. Emocionālās inteliģences prasmes nodrošina indivīda spēju saprast, vadīt un lietot emocionāli piesātinātu informāciju. Emocionālā inteliģence paredz kā jūtīgumu pret sava un cita cilvēka garastāvokļiem, tā arī empātiju, emociju adekvātu izpausmi un kontroli. Vienaudžu sabiedrības trūkums negatīvi ietekmē emocionālās inteliģences prasmju pilnveidi un personības pašapziņas attīstību. Deju kolektīvā jaunieši iemācās komunicēt un būt sabiedriski. Attīstot emocionālo inteliģenci, jauniešiem tiek dota iespēja pilnveidot savu personību un raksturu.

Pētījuma mērķis. Pētīt jauniešu emocionālās inteliģences prasmes un to pilnveides iespējas Hip-hop deju kolektīvā. Lasīt vairāk "Emocionālās inteliģences prasmju pilnveide Hip-Hop deju kolektīvā janiešiem"

Džeza instrumentspēles audzēkņu novērtējuma un pašvērtējuma veidošanās kopsakarības mācību sasniegumu aspektā

Līga Kārkliņa, Laima Mūrniece

Kopsavilkums

Ievads. Jauniešu vecumposma ietvaros paaugstināts vai pazemināts pašvērtējums rada neadekvātuma efektu, kas uzskatāms par vienu no disharmoniskas personības veidošanās nosacījumiem. Līdz ar to vērtēšana jeb  novērtējums ir ne tikai mācību procesa norises, mācību mērķa un izmantoto mācību metožu atbilstības kontrole un saskaņošana, bet arī audzēkņa objektīva, viņa mācību sasniegumiem atbilstoša pašvērtējuma veidošanās sekmēšana.

Pētījuma mērķis. Izpētīt džeza instrumentspēles audzēkņu novērtējuma un pašvērtējuma veidošanās kopsakarības mācību sasniegumu aspektā. Lasīt vairāk "Džeza instrumentspēles audzēkņu novērtējuma un pašvērtējuma veidošanās kopsakarības mācību sasniegumu aspektā"

Mācību motivācijas veicināšanas iespējas svešvalodu apguvē augstskolā

Margarita Kaltigina
Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības augstskola, Latvija

Kopsavilkums

Ievads. Valodu apguves procesa rezultātus lielā mērā nosaka šī procesa dalībnieku motivācija, kas studiju programmu obligāto kursu apguvē ne vienmēr ir augsta.

Darba mērķis. Aprakstīt iespējas rosināt studentu radošu un aktīvu mācību procesu atsevišķu valodas fenomenu apguvei un valodas prasmju integratīvai pilnveidei. Lasīt vairāk "Mācību motivācijas veicināšanas iespējas svešvalodu apguvē augstskolā"

Dejas kompozīcijas prasmju attīstība studiju procesā

Rita Spalva
Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības augstskola, Latvija

Kopsavilkums

Ievads. Rakstā analizēti veiktie mērījumi un noteikti studentu prasmju attīstības līmeņi dejas kompozīcijā studiju procesa pilnveidei. Tiek konstatēti eksperimenta dalībnieku motīvi dejas kompozīcijas veidošanai un atklāti nosacījumi pie kuriem notiek dejas kompozīcijas prasmju pilnveide studentu mākslinieciskajā darbībā.

Darba mērķis. Analizēt studentu prasmju pilnveides iespējas dejas kompozīcijas studiju priekšmetā. Lasīt vairāk "Dejas kompozīcijas prasmju attīstība studiju procesā"

Emociju attīstības iespējas mūzikas apguves procesā

Laimrota Kriumane, Māra Marnauza
Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības augstskola, Latvija

Kopsavilkums

Ievads. Latvijā, gadsimtu mijā, viens no aktuāliem mūzikas pedagoģijas jautājumiem ir cilvēka emociju attīstība. Novērojumi liecina, ka mūzikas izglītībā, kā vispārizglītojošās un mūzikas skolās, tā arī augstskolu mūzikas skolotāju studiju programmās, pārsvarā uzmanības centrā atrodas zināšanu apguve un prasmju attīstība. Daudz mazāka uzmanība pievērsta attieksmei, kas ietver sevī noteiktu dzīves pozīciju, vērtīborientāciju un dzīves stilu. Viens no svarīgākajiem attieksmes veidošanās nosacījumiem ir pozitīvs emocionāls pārdzīvojums, tāpēc mūzikas stundās lielāka uzmanība jāpievērš skolēnu emociju attīstībai, pozitīva pārdzīvojuma nosacījumu radīšanai.

Darba mērķis. Apkopot un analizēt teorētiskās pieejas, novērojumu un pedagoģiskā darba pieredzi emociju attīstībā mūzikas apguves procesā. Lasīt vairāk "Emociju attīstības iespējas mūzikas apguves procesā"

Studentu valodu prasmes un gatavība darba tirgum Latvijā

Margarita Kaltigina, Viktorija Kuzina, Maija Leikarte, Inta Kļava
Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības augstskola, Latvija

Kopsavilkums

Ievads. Latvijas integrācija Eiropas Savienībā iezīmē īpašus uzdevumus izglītības jomā. Latvijas izglītības sistēmai jānodrošina iegūstamās kvalifikācijas atbilstība pieaugošajām darba tirgus prasībām un konkurencei starptautiskā mērogā. Visas sabiedrības dzīves līmenis Latvijā un valsts attīstība nākotnē atkarīga no izglītības efektivitātes un kvalitātes, no sabiedrības sagatavotības profesionālam darbam un brīvai konkurencei Eiropas kopējā ekonomiskajā telpā. Īpašu vietu šajā procesā iegūst valodu prasmes.

Darba mērķis. Analizēt valodu prasmju pieprasījumu darba tirgū dažādu profesiju speciālistiem un studentu gatavību konkurencei. Lasīt vairāk "Studentu valodu prasmes un gatavība darba tirgum Latvijā"

Vizuālās mākslas apguve radošās pašizpausmes kursā skolotāju izglītībā

Daiga Kalēja - Gasparoviča
Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības augstskola, Latvija

Kopsavilkums

Ievads. 21. gadsimts nosaka vajadzību pēc sabiedrības, kas cenšas apzināt sevī apslēptās vērtības, ir orientēta uz pašapziņu un pašizpausmi visos vecuma posmos. Tas ir attiecināms arī uz skolotājiem, kuri pedagoģiskajā darbā ir atbildīgi par skolēnu vispusīgu attīstību un gatavību dzīvesdarbībai. Tas nosaka augstu profesionālo līmeni skolotājiem, brīvas un radošas individualitātes izpausmes pedagoģiskajā darbā.

Darba mērķis. Konstruēt teorētiski pamatotu vizuālās mākslas apguves modeli radošās pašizpausmes kursā. Lasīt vairāk "Vizuālās mākslas apguve radošās pašizpausmes kursā skolotāju izglītībā"

Studentu muzikāli radošas pašizpausmes spēju attīstības sekmēšana studiju procesā

Irina Direktorenko, Ņina Poikāne
Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības augstskola, Latvija

Kopsavilkums

Ievads. Studentu un mācībspēku sadarbība paredz studentu aktīvu līdzdalību dažādos darbību un attiecību veidos, kā arī viņu pastāvības un radošā potenciāla realizācijas apstākļu organizēšanu. Tomēr, radošā elementa ieviešana studiju procesā ne vienmēr dod nepieciešamos prognozējamos rezultātus. Svarīgi noteikt visu iespēju spektru studentu muzikāli radošai darbībai un radīt nosacījumus viņu radošā produkta izveidei kā individuālajās, tā arī grupu nodarbībās.

Darba mērķis. Izstrādāt kritērijus studentu muzikāli radošās pašizpausmes attīstības sekmēšanai un noteikt to attīstības dinamiku. Lasīt vairāk "Studentu muzikāli radošas pašizpausmes spēju attīstības sekmēšana studiju procesā"