Integrated Foreign Language and Content Education for Pedagogy Students

Inta Ratnieca, Ināra Bagone
Riga Teacher Training and Educational Management Academy, Latvia

Summary

Introduction. Foreign language teacher training programmes in Latvia, as well as the contents of the subject English foreign language are based on the classical traditions, with consideration of the latest developments, especially of culture  influence on the language teaching / learning, methodology and benevolent environment creation for the students / learners at the beginning of the 21-st century. The discrepancies between the contents of the subject English foreign language (EFL) and the contemporary student/pupils' interests in Latvia greatly decrease the motivation of the students/pupils to learn the English language.

Aim of the study. To introduce the current urgent issues into the training of the EFL teachers. Lasīt vairāk "Integrated Foreign Language and Content Education for Pedagogy Students"

Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības augstskolas akadēmiskā personāla svešvalodu kompetences prefesionālajā darbībā

Margarita Kaltigina, Diāna Liepa, Baiba Mazkalniņa, Inese Urpena
Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības augstskola, Latvija

Kopsavilkums

Ievads. Latvijas augstākajā izglītībā nepieciešams nodrošināt sabiedrības interesēm un valsts vajadzībām atbilstošu studiju programmu īstenošanu, kā arī jaunu metožu ieviešanu. To var realizēt docētāji, kuru zināšanas un profesionālā kompetence ļauj organizēt radošu, inovācijām bagātu mūsdienīgu studiju procesu, iesaistīties projektos, sadarbojoties ar ārzemju kolēģiem. Tomēr pašreizējā situācija liecina, ka nepietiekamas svešvalodu zināšanas daļai docētāju kavē inovatīvu studiju programmu un studiju kursu izstrādi, pieredzes apmaiņu ar ārzemju kolēģiem, iepazīšanos ar jaunākajām atziņām profesionālajā jomā un mūsdienīgu darba metožu ieviešanu.

Darba mērķis. Teorētiski pamatot mūsdienīgu uz profesionālo darbību orientētu svešvalodu kompetenču pilnveides programmu un mācību materiālu izveidi WEB vidē. Lasīt vairāk "Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības augstskolas akadēmiskā personāla svešvalodu kompetences prefesionālajā darbībā"

Studentu un docētāju līdztiesīga sadarbība studiju procesā

Inta Ratniece
Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmija, Latvija

Kopsavilkums

Ievads. Mūsdienās tikai pedagogi, kas apzinās līdztiesīgas sadarbības nozīmi, spēj studentus aicināt radošai zināšanu, prasmju un kompetenču apguvei. Studentu zināšanas, prasmes un kompetences studiju procesā efektīvi pilnveidojas, ja studenti līdztiesīgā sadarbībā attīsta savas pētnieciskās kompetences.

Darba mērķis. Raksturot līdztiesīgu studiju procesu un studentu un mācībspēku sadarbības iespējas, atklāt inovatīvos pedagoģiskos nosacījumus studentu un docētāju sadarbībā pētnieciskās kompetences pilnveidošanai augstskolā. Lasīt vairāk "Studentu un docētāju līdztiesīga sadarbība studiju procesā"

Bērnu bioloģisko atšķirību novērtēšana izglītības procesā

Jēkabs Raipulis
Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmija, Latvija

Kopsavilkums

Ievads. Zēnu un pusaudžu, salīdzinot ar meitenēm un jaunietēm, pazeminātā vēlēšanās turpināt izglītību, vājākās caurmēra sekmes liek domāt, ka audzināšanas un mācību programmās nav ņemtas vērā bērnu attīstības bioloģiskās īpatnības.

Darba mērķis. Pētīt tās dzimumatšķirības, kuras ietekmē zēnu un meiteņu mācīšanās stila, uzcītības, sekmju un uzvedības atšķirības. Lasīt vairāk "Bērnu bioloģisko atšķirību novērtēšana izglītības procesā"

Studentu fiziskās aktivitātes, dzīvesveida un veselības stāvokļa izvērtējums

Juris Porozovs
Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmija, Latvija

Kopsavilkums

Ievads. Svarīga nozīme veselības saglabāšanā ir dzīvesveidam un regulārām fiziskām aktivitātēm. Attīstoties tehnoloģijām un samazinoties fiziskām aktivitātēm, kā arī pieaugot emocionālai spriedzei, palielinās risks saslimt ar dažāda veida slimībām. Viena no riska grupām, kam nākas sastapties ar stresu un pārslodzi, ir studējošā jaunatne.

Darba mērķis. Novērtēt pedagoģijas specialitāšu studentu fiziskās aktivitātes, attieksmi pret sportu, kā arī dzīvesveida un veselības stāvokļa īpatnības. Lasīt vairāk "Studentu fiziskās aktivitātes, dzīvesveida un veselības stāvokļa izvērtējums"

Elpošanas teorētiskie aspekti studentu psiholoģiskās un praktiskās gatavības veicināšanā dziedāšanai

Jānis Misiņš, Māra Marnauza
Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmija, Latvija

Kopsavilkums

Ievads. Elpošanas mehānismiem izglītībā pasaulē šobrīd tiek pievērsta ļoti liela uzmanība. Elpošana ietekmē cilvēka psihofizioloģisko stāvokli, kas būtiski ietekmē darba spējas un komuniktīvo vidi kopumā. Ilggadīgā pedagoģiskā pieredze rāda, ka šauri specializējoša izpratne par elpošanas mehānismiem dziedāšanā, runā, deklamācijā nedod studentiem pietiekamu izpratni par elpošanas mehānismiem.

Darba mērķis. Izpētīt elpošanas teorētiskos aspektus studentu psiholoģiskās un praktiskās gatavības veicināšanā dziedāšanai. Lasīt vairāk "Elpošanas teorētiskie aspekti studentu psiholoģiskās un praktiskās gatavības veicināšanā dziedāšanai"

Topošā skolotāja refleksīvās darbības teorētiskie aspekti

Sanita Madalāne, Māra Marnauza
Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmija, Latvija

Kopsavilkums

Ievads. Rakstā analizēta refleksīvās darbības teorētiskie aspekti skolotāja profesionālās darbības kontekstā.

Darba mērķis. Analizēt zinātnisko un metodisko literatūru par refleksīvo darbību un tās nozīmi skolotāja profesionālajā darbībā. Lasīt vairāk "Topošā skolotāja refleksīvās darbības teorētiskie aspekti"

Augstākās izglītības tirgus aspekti Latvijā

Diāna Liepa, Irēna Krustozoliņa
Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmija, Latvija

Kopsavilkums

Ievads. Izmaiņas augstākajā izglītībā Latvijā un arī visā pasaulē ir saistītas ar valsts un sabiedrības attīstību kopumā. Izglītības sistēma, tajā notiekošie procesi būtiski ietekmē valsts attīstību. Augstākās izglītības pilnveidošana jāveic ciešā  saistībā ar sabiedrības attīstību kopumā. Pārdomātas un konsekventas izglītības politika sekmē nodarbinātības līmeņa un darba ražīguma palielināšanos. Pašreizējā situācija liecina, ka absolventi pēc mācību iestāžu beigšanas ne vienmēr ir  atbilstoši sagatavoti darba tirgus vajadzībām. Latvijas augstākajā izglītībā nepieciešams nodrošināt sabiedrības interesēm un valsts vajadzībām atbilstošu studiju programmu īstenošanu.

Darba mērķis. Pamatot augstākās izglītības studiju programmu veidošanas kritērijus. Lasīt vairāk "Augstākās izglītības tirgus aspekti Latvijā"

Pieaugušā kā studiju procesa subjekta raksturojums

Diāna Liepa
Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmija, Latvija

Kopsavilkums

Ievads. Latvijas augstākajā izglītībā nepieciešams nodrošināt sabiedrības interesēm un valsts vajadzībām atbilstošu studiju procesu īstenošanu, kā arī jaunu metožu ieviešanu. Pārmaiņu realizācija ir cieši saistīta pieaugušo mērķa grupas izpēti.

Darba mērķis. Analizēt pieaugušo kā subjektu augstskolas studiju procesa realizācijā. Lasīt vairāk "Pieaugušā kā studiju procesa subjekta raksturojums"

Pilsoniskā izglītība ilgtspējīgai attīstībai jauno speciālistu izglītībā Latvijā

Inese Jurgena
Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības adadēmija, Latvija
Zigurds Mikainis
Rēzeknes Augstskola, Latvija

Kopsavilkums

Ievads. Raksts veltīts jauno speciālistu pilsoniskās izglītības problēmām ilgtspējīgas attīstības kontekstā. Mūsdienu apstākļos to veiksmīga atrisināšana kļūst par augstākās izglītības centrālo funkciju.

Darba mērķis. Analizēt pilsoniskās izglītības pieredzi ilgtspējīgas attīstības aspektā jauno speciālistu izglītībā Latvijā. Lasīt vairāk "Pilsoniskā izglītība ilgtspējīgai attīstībai jauno speciālistu izglītībā Latvijā"