Bērns kā cilvēktiesību subjekts teorijā un praksē

Daina Dzintere, Rasma Purmale, Tija Zīriņa
Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības augstskola, Latvija

Kopsavilkums

Ievads. Šobrīd, 21. gadsimtā, Latvijā ir aktuāla problēma, kā nodrošināt mūsu bērniem iespējami labu bērnību, ar to saprotot nepieciešamo bērna tiesību nodrošināšanu pedagoģiskajā procesā. Tāpēc būtisks ir jautājums par pedagoģiskā procesa kvalitatīvajiem rādītājiem. Pētījumā tiek izvirzīts bērns kā cilvēktiesību subjekts.

Darba mērķis. Izzināt bērna kā cilvēktiesību subjekta vietu teorijā un praksē saistībā ar RPIVA studiju procesu pirmsskolas skolotāju sagatavošanā. Lasīt vairāk "Bērns kā cilvēktiesību subjekts teorijā un praksē"

Bērnu izmantotie paņēmieni okazionālismu darināšanā

Anna Vulāne
Latvijas Universitāte, Latvija

Kopsavilkums

Ievads. Bērns dzimtās valodas apguves posmā darbojas kā radītājs - viņš rada savu pasaules nominācijas sistēmu.

Darba mērķis. Izpētīt, kādus vārddarināšanas paņēmienus un līdzekļus izmanto bērni, radot jaunus vārdus. Lasīt vairāk "Bērnu izmantotie paņēmieni okazionālismu darināšanā"

Termini bērna valodā

Dace Markus, Irina Degtjarjova
Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības augstskola, Latvija

Kopsavilkums

Ievads. Bērns dzīvo vārdu pasaulē, viņš tos intuitīvi vairāk vai mazāk saprot un lieto, un bērna uzmanības lokā nonāk ne tikai ikdienas runā biežāk lietotie vārdi, bet arī pa kādam terminam.

Darba mērķis. Izpētīt, kā bērnu valodu papildina termini un tiem līdzīgi vārdi. Lasīt vairāk "Termini bērna valodā"

Bērnu vairākvalodība kā laikmeta zīme

Ilmārs Freidenfelds
Latvija

Kopsavilkums

Ievads. Vairākvalodība ir ļoti raksturīga bērnu valodas parādība Latvijā. Lai gan bērnu valoda nav vienkārši maza pieaugušo valoda, abas tās ietekmē sociālpolitiskie dzīves apstākļi. Tiem mainoties, mainās arī laikmeta zīmes valodā. Tagad bērnu vairākvalodību Latvijā nosaka iedzīvotāju sastāvs, valsts un Eiropas Savienības valodu resp. izglītības politika, globālisma virziens tautu attiecībās, kā arī bērnu vecāku vēlme iespējami labāk un drīzāk savu lolojumu sagatavot dzīvei Eiropas (un pasaules) daudznacionālajā vidē.

Darba mērķis. Pētīt bērnu vairākvalodības procesu, lai to labāk izmantotu gan bērna personības bagātināšanā, gan latviešu valodas uzturēšanā un kopšanā. Lasīt vairāk "Bērnu vairākvalodība kā laikmeta zīme"

Dzimtās valodas devalvācija un bērna attīstība primsskolas vecumā empīrisko vērojumu un teorētisko atziņu aspektā

Inese Freiberga
Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības augstskola, Latvija

Kopsavilkums

Ievads. Rakstā skartā jautājuma aktualitāti mūsdienās vērojamā dzimtās valodas noplicināšana, kas izpaužas ne tikai sadzīves valodā, pusaudžu un jauniešu valodā, noteiktu sociālo grupu valodā, bet dzirdama arī masu medijos.

Darba mērķis. Izpētīt, vai piesārņotas, noplicinātas valodas apguve būtiski ietekmē bērna attīstību pirmsskolas vecumā. Lasīt vairāk "Dzimtās valodas devalvācija un bērna attīstība primsskolas vecumā empīrisko vērojumu un teorētisko atziņu aspektā"

Valoda – pirmsskolas vecuma bērnu sazināšanās līdzeklis rotaļās

Daina Dzintere, Dace Augstkalne
Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības augstskola, Latvija

Kopsavilkums

Ievads. Viena no svarīgākajām valodas funkcijām, ko bērns apgūst, ir komunikatīvā funkcija - prasme valodu lietot saskarsmē.

Darba mērķis. Teorētiski un praktiski analizēt bērna valodu kā savstarpējās sazināšanās līdzekli rotaļās dažādos vecuma posmos. Lasīt vairāk "Valoda – pirmsskolas vecuma bērnu sazināšanās līdzeklis rotaļās"

Intonācijas mūzikā un bērna valodā

Dainis Zariņš
Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības augstskola, Latvija

Kopsavilkums

Ievads. Intonācija mūzikā - vismazākā melodijas daļa, kurai ir izteiksmības nozīme. Intonācija literatūrā - frāzes jēdzieniskais un emocionālais noskaņojums. Dziesmas saturs - melodija plus vārdi. Dziesmā šie divi intonāciju veidi darbojas kopā, bet ļoti bieži minētās divas darības jomas eksistā arī atsevišķi. Tomēr melodijas un vārdu intonatīvai izteiksmībai savstarpēji saistītos sacerējumos vajadzētu darboties vienā virzienā. Mūzikas un teksta iedarbība uz bērna emocijām nosaka arī šo izteiksmes līdzekļu praktisko izmantošanu intonāciju veidošanā.

Darba mērķis. Veidot priekšstatu par mūzikas un teksta savstarpējo sakarību bērnu emocionālajā darbībā. Lasīt vairāk "Intonācijas mūzikā un bērna valodā"

Kreativitātes attīstības likumsakarības bērnu un pusaudžu vecumā

Līga Roķe
Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības augstskola, Latvija

Kopsavilkums

levads. Pētījumi par bērnu kreativitāti parāda noteiktas attīstības likumsakarības un dinamikas tendences. To izpratne sniedz iespēju tās pielietot audzināšanas procesā, veicinot kreatīvas un reizē adaptīvas bērna un pusaudža personības veidošanos.

Darba mērķis. Apkopot zinātniskajā literatūrā un pētījumos aprakstītās kreativitātes atītstības likumsakarības bērnu un pusaudžu vecumā. Lasīt vairāk "Kreativitātes attīstības likumsakarības bērnu un pusaudžu vecumā"

Jēdzieni bērna valodā un attēlā

Dace Markus
Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības augstskola, Latvija

Kopsavilkums

levads. Raksts ir turpinājums RPIVA Bērna valodas pētījumu centrā uzsāktam pētījumam par bērna pasaules ainas veidošanos.

Darba mērķis. Papildināt atziņas par pirmsskolas un jaunākā skolas vecuma bērnu pasaules ainas veidošanos. Lasīt vairāk "Jēdzieni bērna valodā un attēlā"

Bērnu līdzsvarotas darbības pedagoģiski psiholoģiskie nosacījumi pirmsskolā

Anna Līduma
Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības augstskola, Latvija

Kopsavilkums

levads. Mūsdienu pedagoģijā audzināšanas mērķis ir humāna personība. Svarīgi ir sekmēt personības intelektuālo, emocionālo un gribas līdzsvaru cilvēkā. Veseluma pieeja ir nozīmīga pirmsskolas vecuma bērnu audzināšanā.

Darba mērķis. Aktualizēt pedagoģiski psiholoģiskos nosacījumus bērnu līdzsvarotai attīstībai pirmsskolā. Lasīt vairāk "Bērnu līdzsvarotas darbības pedagoģiski psiholoģiskie nosacījumi pirmsskolā"