Mūsdienu skolēnu pedagoģiskās vērtības

Ausma Špona, Baiba Brigmane
Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmija

Kopsavilkums

Skolēnu pedagoģiskās vērtības ir lietu, faktu, parādību nozīmība, kas sekmē personības pilnveidošanos. Ģimene, skola, skolotāji un vienaudži ir katra skolēna vērtību veidošanās avoti. Mūsdienu skola pārmaiņu procesos ar inovatīvajām mācību programmām, mācību procesa organizāciju, skolēnu darbību sociālās grupās, projektu un mācību pētniecisko metožu izmantošana aktivizē skolēnu mācību darbību un nostiprina pozitīvus mācīšanās motīvus. Izglītība, skola ir skolēnu vērtības. Pretruna ir starp skolēnu jaunas informācijas vajadzībām un to apmierināšanu skolā. Informācijas avotu rangu tabulā gandrīz 2000 Rīgas skolēnu pēdējā vietā ievieto mācību grāmatu, priekšpēdējā - skolotāju un mācību stundas. Skolotāju un skolēnu savstarpējās sadarbības vide kļuvusi humānāka: 57% no aptaujātiem skolēniem jūtas cienīti vienaudžu vidē. Savstarpējās attiecības kļūst par mūsdienu skolēnu pedagoģiskām vērtībām.

Atslēgvārdi: skolas vide, skolēna statuss, skolotājs-līderis, pedagoģiskās vērtības, informācijas avoti, sadarbība.

Lasīt vairāk "Mūsdienu skolēnu pedagoģiskās vērtības"

Integratīvā pieeja dejas apguves procesā jaunākā skolas vecuma bērniem

Ivetta Jakovļeva

Kopsavilkums

Ievads. Deja atspoguļo personības īpatnības un cilvēka uzvedības modeli, komunikācijas struktūru un raksturu, attieksmi pret sevi un citiem. Katram skolēnam ir individuāls veids, kā viņš uztver informāciju un kā viņš šo informāciju spēj lietot. Nepieciešama individuāla pieeja, lai integrācijas rezultātā veicinātu radošo pašizpausmi. Tāpēc svarīgi ir dejas apguves procesu bagātināt ar mācību satura, formu, metožu, līdzekļu un citu faktoru integrāciju.

Pētījuma mērķis. Izpētīt integratīvās pieejas efektivitāti dejas apguves procesā jaunākā skolas vecuma bērniem. Lasīt vairāk "Integratīvā pieeja dejas apguves procesā jaunākā skolas vecuma bērniem"

Integrētās mācības humānās paradigmas skatījumā

Anita Petere
Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības augstskola, Latvija

Kopsavilkums

Ievads. Šajā rakstā atklātas Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības augstskolas pētnieku grupas (Dr. paed. A. Petere., Dr. paed. E. Volāne, Mg. paed. I. Helmane, Mg. paed. J. Jaunzeme, Mg. paed. S. Ķirse) pamatatziņas, kas balstītas uz integrētās mācības teorētiskā m0deļa izstrādi, skolotāju sagatavotību, profesionālo kompetenci integrētās mācības īstenošanai skolās.

Darba mērķis. Analizēt integrēto mācību modeļu izstrādes konceptuālās pieejas, to īstenošanu darbā ar skolēniem un studentiem. Lasīt vairāk "Integrētās mācības humānās paradigmas skatījumā"

Vispārizglītojošās skolas mūzikas mācību priekšmeta satura atbilstība skolēnu interesēm. Pretrunas un nākotnes perspektīvas

Māra Marnauza
Rīgas Pedagoģijas un izgītības vadības augstskola

Kopsavilkums

Ievads. Latvijā mūzikas skolotāju izglītības programma, kā arī mūzikas mācību priekšmeta saturs ir balstīts uz klasiskām tradīcijām, neieverojot mūzikas stilu un žanru attīstību 20.gs. otrajā pusē un 21. gs. sākumā, īpaši populārās, džeza un roka mūzikas žanros. Mūzikas mācību priekšmeta satura neatbilstība mūsdienu skolēnu interesēm Latvijā ievērojami mazina skolēnu motivāciju nodarboties ar mūziku.

Darba mērķis. lzpētīt mūzikas mācību priekšmeta satura pilnveides jaunākās tendences Vācijas, Austrijas, Dānijas mūzikas pedagoģijas un didaktikas literatūrā, kā rezultātā, apkopojot gūtos datus un personīgos pedagoģiskos novērojumus, izstrādāt rekomendācijas mūzikas mācību priekšmeta satura pilnveidei Latvijā athilstoši skolēnu interesēm. Lasīt vairāk "Vispārizglītojošās skolas mūzikas mācību priekšmeta satura atbilstība skolēnu interesēm. Pretrunas un nākotnes perspektīvas"

Mājturības (rokdarbu) mācības attīstības tendences Latvijā

Elita Volāne
Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības augstskola

Kopsavilkums

Ievads. Katras jaunas ekonomiskās un politiskās izmaiņas sabiedrībā izraisa vērtību pārvērtēšanu visās dzīves jomās, arī izglītībā, tai skaitā mājturības (rokdarbu) mācībā. Šīm izmaiņām, arī mājturības (rokdarbu) mācībā, vērojamas zināmas likumsakarības, kas periodiski mainās. Vērtību nesakārtotība skar arī mācīšanās procesu skolā, īpaši mājturību (rokdarbus).

Darba mērķis. Pētīt un analizēt mājturības (rokdarbu) mācības attīstības ietekmējošos faktorus Latvijā vēsturiskā un mūsdienu skatījumā. Prognozēt mājturības (rokdarbu) mācības attīstības tendences nākotnē. Lasīt vairāk "Mājturības (rokdarbu) mācības attīstības tendences Latvijā"

Skola – reāla skolēnu dzīvesdarbības modeļa realizācija konkurencei darba tirgū

Sandra Rone
Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības augstskola, Latvija

Kopsavilkums

Pēdējā desmitgadē sabiedrībā ir notikušas straujas pārmaiņas, kas skar arī Latvijas sabiedrību.

Darba mērķis. Teorētiski pamatot un izveidot skolēnu dzīvesdarbības modeli. Lasīt vairāk "Skola – reāla skolēnu dzīvesdarbības modeļa realizācija konkurencei darba tirgū"

Spēļu situācijas bērnu kognitīvo funkciju novērtēšanā

Juris Porozovs
Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības augstskola, Latvija
Nelli Tolmača, Jānis Vandāns
Latvijas Universitātes Pēcdiploma Medicīniskās izglītības institūts, Latvija

Kopsavilkums

Ievads. Skolās aktuāla problēma ir hiperakatīvo bērnu ar uzmanības deficītu mācīšanās. Efektīvs līdzeklis bērnu uzmanības, atmiņas un vispārējā intelekta līmeņa attīstīšanai ir spēļu situāciju izmantošana.

Darba mērķis. Novērtēt hiperaktīvo bērnu kognitīvās spējas un veikt to korekciju, izmantojot funkcionālās bioregulācijas ar bioatgriezensiko saiti (FB ar BAS) metodi. Lasīt vairāk "Spēļu situācijas bērnu kognitīvo funkciju novērtēšanā"

Termini bērna valodā

Dace Markus, Irina Degtjarjova
Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības augstskola, Latvija

Kopsavilkums

Ievads. Bērns dzīvo vārdu pasaulē, viņš tos intuitīvi vairāk vai mazāk saprot un lieto, un bērna uzmanības lokā nonāk ne tikai ikdienas runā biežāk lietotie vārdi, bet arī pa kādam terminam.

Darba mērķis. Izpētīt, kā bērnu valodu papildina termini un tiem līdzīgi vārdi. Lasīt vairāk "Termini bērna valodā"

Emociju attīstības iespējas mūzikas apguves procesā

Laimrota Kriumane, Māra Marnauza
Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības augstskola, Latvija

Kopsavilkums

Ievads. Latvijā, gadsimtu mijā, viens no aktuāliem mūzikas pedagoģijas jautājumiem ir cilvēka emociju attīstība. Novērojumi liecina, ka mūzikas izglītībā, kā vispārizglītojošās un mūzikas skolās, tā arī augstskolu mūzikas skolotāju studiju programmās, pārsvarā uzmanības centrā atrodas zināšanu apguve un prasmju attīstība. Daudz mazāka uzmanība pievērsta attieksmei, kas ietver sevī noteiktu dzīves pozīciju, vērtīborientāciju un dzīves stilu. Viens no svarīgākajiem attieksmes veidošanās nosacījumiem ir pozitīvs emocionāls pārdzīvojums, tāpēc mūzikas stundās lielāka uzmanība jāpievērš skolēnu emociju attīstībai, pozitīva pārdzīvojuma nosacījumu radīšanai.

Darba mērķis. Apkopot un analizēt teorētiskās pieejas, novērojumu un pedagoģiskā darba pieredzi emociju attīstībā mūzikas apguves procesā. Lasīt vairāk "Emociju attīstības iespējas mūzikas apguves procesā"