Latvijas iedzīvotāju implicītās teorijas par radošumu: provizoriskie rezultāti

Indra Krūmiņa
Agnese Rumkovska
Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmija, Latvija

Kopsavilkums

Ievads. Implicītās teorijas parāda cilvēku prātos eksistējošus, it kā „pašus par sevi saprotamus” priekšstatus, kas ietekmē cilvēku spriedumus un uzvedību. Darba mērķis: atklāt Latvijas iedzīvotāju implicītās teorijas par radošumu. Materiāli un metodes. Pētījumā piedalījās 47 dalībnieki, 19 – 66 gadus veci (M=34,2, SD=10,8), kas brīvā formā rakstiski turpināja teikumu: „Radošums, manuprāt, ir…”. Stāstījumiem tika veikta kontentanalīze, piemērojot priekšmetā pamatotās teorijas  stratēģiju. Lasīt vairāk "Latvijas iedzīvotāju implicītās teorijas par radošumu: provizoriskie rezultāti"

Mūsdienu skolēnu attieksmes kā sociālas vērtības

Ausma Špina
Māra Vidnere

Kopsavilkums


Darba mērķis:
Izanalizēt mūsdienu skolēna attieksmes kā socializācijas procesā pilnveidošanās nosacījumu. Lasīt vairāk "Mūsdienu skolēnu attieksmes kā sociālas vērtības"

Pārdzīvojuma pieredze kā kreatīvs vērtību veidošanās process

Māra Vidnere
Rīgas Pedagoģijas uz izglītības vadības augstskola
Kreativitātes pētnieciskais institūts, Latvija

 

Kopsavilkums

Ievads. Pārdzīvojumu pieredzes apzināšanās process ir kreatīvs psihiskās aktivitātes process, kā rezultātā notiek jaunu vērtību transformēšanās.

Darba mērķis. Pamatot pārdzīvojuma pieredzi kā kreatīvo apziņas darbību un jaunu vērtību veidošanos. Pārdzīvojuma pieredzes un vertību veidošanās mijsakarības. Lasīt vairāk "Pārdzīvojuma pieredze kā kreatīvs vērtību veidošanās process"

Korporatīvo sociālo atbildību determinējošās vērtību orientācijas Latvijas uzņēmumos

Māra Vidnere
Jānis Strautmanis
Dmitrijs Igoņins

Summary

Corporate social responsibility is societal expectation of corporate behavior: behaviors that are felt by the stakeholders to be society or morally required. Managers’ orientations of values are extremely important in shaping their perception of  the importance for a firm to set attention and act according to its social responsibility. Lasīt vairāk "Korporatīvo sociālo atbildību determinējošās vērtību orientācijas Latvijas uzņēmumos"

The traumatic experience of repressed persons as the psychological basis of forming the satiated values

Māra Vidnere
Riga Teacher Training and Educational Management Academy, Latvia

Abstract

The work deals with the problems of repressed people’s experience in psychology showing the experience and its understanding these falsely accused and convicted people as well as the highest values of life created as a result. The average length of confinement in the forced labor camps in Siberia was 15 years. Lasīt vairāk "The traumatic experience of repressed persons as the psychological basis of forming the satiated values"

Ingrīdas Saulītes ieguldījums dejas pedagoģijas attīstībā

Sandra Podniece

Kopsavilkums

Ievads. Latvija var lepoties ar Dziesmu un Deju svētkiem, kas ir ieguvuši plašu starptautisku atpazīstamību un ir iekļauti 2003. gadā UNESCO programmas Cilvēces mutvārdu un nemateriālās kultūras mantojuma meistardarbu sarakstā. Ingrīdas Saulītes mākslinieciskā, organizatoriskā, pedagoģiskā un zinātniski metodiskā darbība ir veicinājusi un attīstījusi Deju svētku saglabāšanu, pilnveidošanu un tālāku attīstību.

Pētījuma mērķis. Analizēt Ingrīdas Saulītes pedagoģisko principu veidošanās priekšnosacījumus. Izvērtēt Ingrīdas Saulītes pedagoģisko, māksliniecisko un organizatorisko, zinātniski metodisko darbību. Lasīt vairāk "Ingrīdas Saulītes ieguldījums dejas pedagoģijas attīstībā"

Inovācijas horeogrāfa Agra Daņiļeviča mākslinieciskajā un pedagoģiskajā darbībā

Indra Ozoliņa

Kopsavilkums

Ievads. Dejas māksla tiek uzskatīta par vienu no prasīgākajām mākslām, kur noteicošais ir ne tikai psihofizioloģiskie procesi, bet arī mākslinieka radošā attieksme (kreativitāte), zināšanas un prasmes, kas atraisa personības māksliniecisko potenciālu un sekmē radošas personības aktivitāti, kura izpaužas gan pedagoga profesijā, gan tālākā pedagoģiskajā darbībā. Agra Daņiļeviča mākslinieciskās un pedagoģiskās darbības pieredzes analīzes aktualitāti nosaka horeogrāfa un deju pedagoga inovatīvā pieeja deju un uzvedumu veidošanā.

Pētījuma mērķis. Analizēt horeogrāfa Agra Daņiļeviča inovatīvo pieeju mākslinieciskajā un pedagoģiskajā darbībā. Lasīt vairāk "Inovācijas horeogrāfa Agra Daņiļeviča mākslinieciskajā un pedagoģiskajā darbībā"

Vizuālās mākslas apguve radošās pašizpausmes kursā skolotāju izglītībā

Daiga Kalēja - Gasparoviča
Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības augstskola, Latvija

Kopsavilkums

Ievads. 21. gadsimts nosaka vajadzību pēc sabiedrības, kas cenšas apzināt sevī apslēptās vērtības, ir orientēta uz pašapziņu un pašizpausmi visos vecuma posmos. Tas ir attiecināms arī uz skolotājiem, kuri pedagoģiskajā darbā ir atbildīgi par skolēnu vispusīgu attīstību un gatavību dzīvesdarbībai. Tas nosaka augstu profesionālo līmeni skolotājiem, brīvas un radošas individualitātes izpausmes pedagoģiskajā darbā.

Darba mērķis. Konstruēt teorētiski pamatotu vizuālās mākslas apguves modeli radošās pašizpausmes kursā. Lasīt vairāk "Vizuālās mākslas apguve radošās pašizpausmes kursā skolotāju izglītībā"

Mūzikas skolotāju tālākizglītība mūžizglītības kontekstā

Maruta Sīle, Bruno Opincāns
Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības augstskola, Latvija

Kopsavilkums

Ievads. Rakstā tiek izvērtētas mūžizglītības reglamentejošās nostādnes un analizēta mūžizglības aktualitātes problēma, tiek analizētas pieaugušo izglītības iespējas un piedāvātie veidi tālākizglītībā Latvijā.
Rakstā tiek petītas pieaugušo mācīšanās īpatnības, motivācija un traucējošie faktori tālākizglītības procesā mūzikas pedagoģijā, tiek izvērtētas tālākizglītības iespējas un analizēta reālā situācija mūzikas izglītībā.

Pētījuma mērķis. Izvērtēt mūzikas skolotāja tālākizglītības iespējas mūžizglītības kontekstā. Lasīt vairāk "Mūzikas skolotāju tālākizglītība mūžizglītības kontekstā"