Korupcija kā ekonomikas un sociāli-morālās attīstības kavēklis

Māra Vidnere
Anna Zālīte

 

Abstract

Corruption is one of the major hindrances of entrepreneurship. Different concepts are used to explain the meaning of corruption in Latvia. It means that the problem, which has to be struggled against, has not been completely defined yet. State  activities to lessen the corruption are not sufficient, because so far the planned measures have been implemented only partially. Dissemination of corruption and the lack of the state interest have a negative impact on the state economical  development. Lasīt vairāk "Korupcija kā ekonomikas un sociāli-morālās attīstības kavēklis"

Korporatīvo sociālo atbildību determinējošās vērtību orientācijas Latvijas uzņēmumos

Māra Vidnere
Jānis Strautmanis
Dmitrijs Igoņins

Summary

Corporate social responsibility is societal expectation of corporate behavior: behaviors that are felt by the stakeholders to be society or morally required. Managers’ orientations of values are extremely important in shaping their perception of  the importance for a firm to set attention and act according to its social responsibility. Lasīt vairāk "Korporatīvo sociālo atbildību determinējošās vērtību orientācijas Latvijas uzņēmumos"

Latvijas izglītības attīstības tendences 21. gs. sākumā

Valdis Krastiņš
Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības augstskola, Latvija

Kopsavilkums

Ievads. Īpaša uzmanība Latvijā un pasaulē izglītībai pievērsta 20. gs. beigās. Ekonomikā un sociālajā dzīvē rodas pasūtījums izglītībai, izglītības vadībai. P.Sendžs un citi autori norāda, ka mācību process jāveido motivēts, "dzīvs", izmantojot skolēnam nozīmīgus jēdzienus un kategorijas - draugi, ģimene, sabiedrība.
Latvijas izglītība būtiski mainījusies pēc 1991. gada. Izglītības vadībā ir nozīmīgi analizēt paveikto, lai varētu novērtēt attīstības tendences un izvēlēto mērķu lietderību un uzdevumu efektivitāti.

Darba mērķis. Analizēt Latvijas izglītības vadības teorijas un praksi, iezīmējot atsevišķas mūsdienu izglītības tendences gadu tūkstošu mijā. Lasīt vairāk "Latvijas izglītības attīstības tendences 21. gs. sākumā"

Izglītības vadības konceptuālais skatījums

Valdis Krastiņš
Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības augstskola, Latvija

Kopsavilkums

Ievads. Pārmaiņas sabiedrības dzīvē, tautsaimniecības nozaru vadīšanā veido jaunu vadības pieredzi, sekmē jaunu atziņu veidošanos, pārbauda vadības teoriju atbilstību musdienu prasībām. Izglītība un izglītības vadība musdienās ietver sevī ne tikai mācīšanu un mācīšanos, bet arī mūžizglītību, tālākizglītību, zināšanu pārvaldības organizāciju un vadību, karjeras izglītību.

Darba mērķis. Analizēt izglītības vadības jēdziena konceptuālo attīstību Latvijas valsts tautsaimniecības nozaru dažu stratēģisko plānu kontekstā. Lasīt vairāk "Izglītības vadības konceptuālais skatījums"

Izglītības vadības līmeņi un to savstarpējā saistība

Elmārs Vēbers
Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmija, Latvija

Kopsavilkums

Ievads. Rakstā analizēta vispārējās izglītības reformas – principa „nauda seko skolēnam” ieviešanas gaita un rezultāti izglītības vadības līmeņu sadarbības kontekstā.

Darba mērķis. Analizēt un vērtēt vispārējās izglītības vadības līmeņu savstarpējo sadarbību, ieviešot principu „nauda seko skolēnam”. Lasīt vairāk "Izglītības vadības līmeņi un to savstarpējā saistība"

Līderis mūsdienu skolā – izaicinājums un iespējas

Sandra Rone
Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmija, Latvija

Kopsavilkums

Ievads. Skolu līderība ir aktuāla tēma, jo izglītības kvalitāte lielā mērā ir atkarīga no efektīva un radoša līdera. Līdz ar to šodien aktualizēta skolas vadītāja – līdera loma, kā arī līdzdalības vadībā loma.

Darba mērķis. Veidot izpratni par to, ko nozīmē līderība, kad tā ir dalīta, kā skolas varētu funkcionēt un rīkoties citādi un kā dalītās līderības konkrētās izpausmes varētu izskatīties praksē. Lasīt vairāk "Līderis mūsdienu skolā – izaicinājums un iespējas"

Augstākās izglītības tirgus aspekti Latvijā

Diāna Liepa, Irēna Krustozoliņa
Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmija, Latvija

Kopsavilkums

Ievads. Izmaiņas augstākajā izglītībā Latvijā un arī visā pasaulē ir saistītas ar valsts un sabiedrības attīstību kopumā. Izglītības sistēma, tajā notiekošie procesi būtiski ietekmē valsts attīstību. Augstākās izglītības pilnveidošana jāveic ciešā  saistībā ar sabiedrības attīstību kopumā. Pārdomātas un konsekventas izglītības politika sekmē nodarbinātības līmeņa un darba ražīguma palielināšanos. Pašreizējā situācija liecina, ka absolventi pēc mācību iestāžu beigšanas ne vienmēr ir  atbilstoši sagatavoti darba tirgus vajadzībām. Latvijas augstākajā izglītībā nepieciešams nodrošināt sabiedrības interesēm un valsts vajadzībām atbilstošu studiju programmu īstenošanu.

Darba mērķis. Pamatot augstākās izglītības studiju programmu veidošanas kritērijus. Lasīt vairāk "Augstākās izglītības tirgus aspekti Latvijā"

Inovatīvā vide humanitāro mācību priekšmetu apguvē

Valdis Krastiņš
Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmija, Latvija

Kopsavilkums

Ievads. Latvijas vispārējās izglītības iestādēs notiek nozīmīgas pedagoģiskā procesa satura un metodikas pārmaiņas. 2006. gadā Latvijas Republikas Ministru kabinets apstiprināja noteikumus par valsts standartu pamatizglītībā un pamatizglītības mācību priekšmetu standartiem, 2008. gadā – attiecīgi noteikumus par valsts vispārējās vidējās izglītības standartu un vispārējās vidējās izglītības mācību priekšmetu standartiem. Skolotājiem ir lielas iespējas mācību  priekšmeta satura, metožu un līdzekļu izvēlē.

Darba mērķis. Analizēt humanitāro mācību priekšmetu skolotāju metodiskās sagatavotības efektivitātes paaugstināšanos darbam pārmaiņu un inovācijas apstākļos. Lasīt vairāk "Inovatīvā vide humanitāro mācību priekšmetu apguvē"

Kvalitātes vadība augstskolas studiju procesā un skolotāja kompetences veidošanās

Irina Degtjarjova
Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmija, Latvija

Kopsavilkums

Ievads. Visā pasaulē ir aktuāls jautājums par kvalitāti un izglītības efektivitāti. Iestājoties ES, Latvija iesaistījās vairākos procesos, kuri norisinās dažādās jomās. Katrā no tiem tiek izvirzīti mērķi un uzdevumi, regulāri notiek rezultātu analīze un perspektīvas attīstības noteikšana. Tiek strādāts pie vienotas izpratnes veidošanas dažādās jomās. Valsts konkurētspēja un attīstība ir atkarīga no izglītības kvalitātes skolā, kas nevar būt realizējama bez skolotājiem, kuru kompetences  pamats veidojas augstskolā. Valsts konkurētspēja cieši saistīta ar studiju procesa vadību augstskolā un topošo skolotāju iegūto kompetenci, tāpēc skolotāju izglītības studiju programmās pamatstudiju pakāpē jānodrošina augsta studiju  kvalitāte. Augsti kvalificēts skolotājs ir garants skolēna tapšanai par labu speciālistu jebkurā jomā.

Darba mērķis. Teorētiski analizēt kvalitātes vadības principu ieviešanas un skolotāja kompetences veidošanās sakarības. Lasīt vairāk "Kvalitātes vadība augstskolas studiju procesā un skolotāja kompetences veidošanās"

Izglītības iestādes vadītāja amata pretendenta pieredze: vadības kompetences problēmas

Elmārs Vēbers, Inese Urpena
Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmija, Latvija

Kopsavilkums

Ievads. Raksts sagatavots, izmantojot projekta “Izglītības vadība: vispārizglītojošās skolas direktora un direktora vietnieka motivācija pilnveidot vadības kompetenci” īstenošanas gaitā iegūtos rezultātus.

Darba mērķis. Analizēt izglītības iestādes vadītāja amata pretendenta vadības kompetences problēmu, izmantojot pētījuma datus par vispārizglītojošo skolu direktora vietnieku vadības darba pieredzi un gatavību kļūt par vispārizglītojošas skolas direktoru. Lasīt vairāk "Izglītības iestādes vadītāja amata pretendenta pieredze: vadības kompetences problēmas"