Līderis mūsdienu skolā – izaicinājums un iespējas

Sandra Rone
Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmija, Latvija

Kopsavilkums

Ievads. Skolu līderība ir aktuāla tēma, jo izglītības kvalitāte lielā mērā ir atkarīga no efektīva un radoša līdera. Līdz ar to šodien aktualizēta skolas vadītāja – līdera loma, kā arī līdzdalības vadībā loma.

Darba mērķis. Veidot izpratni par to, ko nozīmē līderība, kad tā ir dalīta, kā skolas varētu funkcionēt un rīkoties citādi un kā dalītās līderības konkrētās izpausmes varētu izskatīties praksē. Lasīt vairāk "Līderis mūsdienu skolā – izaicinājums un iespējas"

Augstākās izglītības tirgus aspekti Latvijā

Diāna Liepa, Irēna Krustozoliņa
Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmija, Latvija

Kopsavilkums

Ievads. Izmaiņas augstākajā izglītībā Latvijā un arī visā pasaulē ir saistītas ar valsts un sabiedrības attīstību kopumā. Izglītības sistēma, tajā notiekošie procesi būtiski ietekmē valsts attīstību. Augstākās izglītības pilnveidošana jāveic ciešā  saistībā ar sabiedrības attīstību kopumā. Pārdomātas un konsekventas izglītības politika sekmē nodarbinātības līmeņa un darba ražīguma palielināšanos. Pašreizējā situācija liecina, ka absolventi pēc mācību iestāžu beigšanas ne vienmēr ir  atbilstoši sagatavoti darba tirgus vajadzībām. Latvijas augstākajā izglītībā nepieciešams nodrošināt sabiedrības interesēm un valsts vajadzībām atbilstošu studiju programmu īstenošanu.

Darba mērķis. Pamatot augstākās izglītības studiju programmu veidošanas kritērijus. Lasīt vairāk "Augstākās izglītības tirgus aspekti Latvijā"

Inovatīvā vide humanitāro mācību priekšmetu apguvē

Valdis Krastiņš
Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmija, Latvija

Kopsavilkums

Ievads. Latvijas vispārējās izglītības iestādēs notiek nozīmīgas pedagoģiskā procesa satura un metodikas pārmaiņas. 2006. gadā Latvijas Republikas Ministru kabinets apstiprināja noteikumus par valsts standartu pamatizglītībā un pamatizglītības mācību priekšmetu standartiem, 2008. gadā – attiecīgi noteikumus par valsts vispārējās vidējās izglītības standartu un vispārējās vidējās izglītības mācību priekšmetu standartiem. Skolotājiem ir lielas iespējas mācību  priekšmeta satura, metožu un līdzekļu izvēlē.

Darba mērķis. Analizēt humanitāro mācību priekšmetu skolotāju metodiskās sagatavotības efektivitātes paaugstināšanos darbam pārmaiņu un inovācijas apstākļos. Lasīt vairāk "Inovatīvā vide humanitāro mācību priekšmetu apguvē"

Kvalitātes vadība augstskolas studiju procesā un skolotāja kompetences veidošanās

Irina Degtjarjova
Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmija, Latvija

Kopsavilkums

Ievads. Visā pasaulē ir aktuāls jautājums par kvalitāti un izglītības efektivitāti. Iestājoties ES, Latvija iesaistījās vairākos procesos, kuri norisinās dažādās jomās. Katrā no tiem tiek izvirzīti mērķi un uzdevumi, regulāri notiek rezultātu analīze un perspektīvas attīstības noteikšana. Tiek strādāts pie vienotas izpratnes veidošanas dažādās jomās. Valsts konkurētspēja un attīstība ir atkarīga no izglītības kvalitātes skolā, kas nevar būt realizējama bez skolotājiem, kuru kompetences  pamats veidojas augstskolā. Valsts konkurētspēja cieši saistīta ar studiju procesa vadību augstskolā un topošo skolotāju iegūto kompetenci, tāpēc skolotāju izglītības studiju programmās pamatstudiju pakāpē jānodrošina augsta studiju  kvalitāte. Augsti kvalificēts skolotājs ir garants skolēna tapšanai par labu speciālistu jebkurā jomā.

Darba mērķis. Teorētiski analizēt kvalitātes vadības principu ieviešanas un skolotāja kompetences veidošanās sakarības. Lasīt vairāk "Kvalitātes vadība augstskolas studiju procesā un skolotāja kompetences veidošanās"

Izglītības iestādes vadītāja amata pretendenta pieredze: vadības kompetences problēmas

Elmārs Vēbers, Inese Urpena
Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmija, Latvija

Kopsavilkums

Ievads. Raksts sagatavots, izmantojot projekta “Izglītības vadība: vispārizglītojošās skolas direktora un direktora vietnieka motivācija pilnveidot vadības kompetenci” īstenošanas gaitā iegūtos rezultātus.

Darba mērķis. Analizēt izglītības iestādes vadītāja amata pretendenta vadības kompetences problēmu, izmantojot pētījuma datus par vispārizglītojošo skolu direktora vietnieku vadības darba pieredzi un gatavību kļūt par vispārizglītojošas skolas direktoru. Lasīt vairāk "Izglītības iestādes vadītāja amata pretendenta pieredze: vadības kompetences problēmas"

Radošs līderis izglītības kvalitātei

Sandra Rone , Nils Sautiņš
Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmija, Latvija

Kopsavilkums

Ievads. Izglītības kvalitāte lielā mērā ir atkarīga no efektīva, un radoša līdera. Līdz ar to šodien aktualizēta skolas vadītāja – līdera loma, kā arī līdzdalības vadībā loma.

Darba mērķis. Veidot izpratni par to, ko nozīmē būt radošam līderim, kas ir līderība, kad tā ir dalīta, kā skolas varētu funkcionēt un rīkoties citādi un kā dalītās līderības konkrētās izpausmes varētu izskatīties praksē. Lasīt vairāk "Radošs līderis izglītības kvalitātei"

Vispārējās izglītības iestādes vīzija un misija konkurenta analīzes un sabiedrības informēšanas aspektā

Vairis Ļaudams
Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmija, Latvija

Kopsavilkums

Ievads. Latvijai, atgūstot neatkarību un pievienojoties Eiropas Savienības vienotai izglītības telpai, radās gan iespējas, gan problēmas, pārstrukturizējot un pielāgojot izglītības sistēmu 21.gadsimta prasībām. Ņemot vērā, ka kvalitāti veicina konkurence (kā biznesa vidē tā arī izglītības telpā), tieši šis aspekts tiek pētīts, akcentējot izglītības iestādes vīzijas un misijas nozīmi konkurences novērtēšanas un sabiedrības informētības aspektā. Veiktais pētījums veikts Eiropas Sociālā fonda līdzfinansētā projekta Nr. 2009/0147/1DP/1.1.2.1.2/09/IPIA /VIAA/009 ietvaros.

Darba mērķis. Pētīt un analizēt izglītības iestāžu vīzijas un misijas formulējumus, kas ietekmē konkurentu un sabiedrības informētību par iestādes darbību un tās attīstību. Lasīt vairāk "Vispārējās izglītības iestādes vīzija un misija konkurenta analīzes un sabiedrības informēšanas aspektā"

Skolas vadītāja kompetence skolas attīstības plānošanā

Irina Degtjarjova
Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmija, Latvija

Kopsavilkums

Ievads. Latvijā skolu direktoru vadības darba vērtēšana joprojām nav kļuvusi par kvalitātes rādītāju un izglītības menedžmenta būtisku nosacījumu. Izsludinot konkursu uz vakantu skolas direktora amata vietu, augstākā izglītība izglītības vadībā netiek izvirzīta kā principiāla prasība, bet kā galvenais atlases kritērijs tiek prasīta praktiskā skolas vadības darba pieredze divu un vairāku gadu garumā.

Darba mērķis. Raksturot skolas vadītājam nepieciešamās prasmes skolas attīstības plānošanā. Lasīt vairāk "Skolas vadītāja kompetence skolas attīstības plānošanā"

Assesing Business Ethics in Context of Corporate Social Responsibility

Jānis Strautmanis
BA School of Business and Finance, Latvia
Māra Vidnere
Riga Teacher Training and Educational Management Academy, Latvia

Summary

Introduction. Under the current economical and globalization conditions, companies in Latvia have to be aware of the importance of the enterprises’ social responsibility in the formation of a successful long term development, efficient working environment and company’s publicity.

Aim of the Study. This study investigates the relationship between organizational values and sensitivity to corporate social responsibility among current employees and business students. Lasīt vairāk "Assesing Business Ethics in Context of Corporate Social Responsibility"

Creative E-course Model in English for Engineering Students

Diāna Rumpīte
Riga Technical University, Latvia

Summary

Introduction. A topical task is to research the methodology of designing an online course in English for Specific Purposes (ESP) to foster students’ communicative and creative thinking skills in their integrity.

Aim of the Study. To design a creative online course model in ESP for engineering students. Lasīt vairāk "Creative E-course Model in English for Engineering Students"