Bērnu ar redzes traucējumiem koordinācijas spēju attīstība ar speciālu vingrinājumu palīdzību

Juris Porozovs , Marina Grigorjeva
Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmija, Latvija

Kopsavilkums

Ievads. Pirmsskolas vecuma bērniem ir ļoti svarīgi attīstīt kustību koordināciju. Bērniem ar redzes traucējumiem līdzsvara sajūta un orientēšanās telpā ir vājāk attīstītāka nekā veseliem bērniem, tāpēc šo īpašību attīstīšanai jāpievērš īpaša uzmanība. Pilnveidojot kustību iemaņas, bērni ar redzes traucējumiem jūtas drošāki un atbrīvotāki gan saskarsmē ar citiem cilvēkiem, gan arī rotaļās.

Darba mērķis. Izstrādāt speciālu vingrinājumu kopumu pirmsskolas vecuma bērnu koordinācijas spēju pilnveidošanai, un pārbaudīt vingrinājuma kopuma ietekmi uz līdzsvara un orientēšanās telpā spēju attīstību bērniem ar redzes traucējumiem. Lasīt vairāk "Bērnu ar redzes traucējumiem koordinācijas spēju attīstība ar speciālu vingrinājumu palīdzību"

Melodijas ritmiskā pārveide kā dažādu emociju nesēja un tās atgriezeniskā saite ritmikas nodarbībā

Ginta Pētersone
Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmija, Latvija

Kopsavilkums

Ievads. Viens no ritmikas galvenajiem mērķiem un uzdevumiem mūzikas skolā ir radīt saikni ar solfedžo apgūstamo vielu un saturu par ritmu un metru.

Darba mērķis ir atspoguļot tos nosacījumus, kas veicina adekvātu emocionālu atsaucību analizējamajam mūzikas materiālam un iedvesmo radošai izpausmei kustībās. Lasīt vairāk "Melodijas ritmiskā pārveide kā dažādu emociju nesēja un tās atgriezeniskā saite ritmikas nodarbībā"

Starpkultūru kompetences veidošanās jaunākā skolas vecumā integrētā mācību modelī

Anita Petere
Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmija, Latvija

Kopsavilkums

Ievads. Latvijas skolu izglītības sistēmā pēdējos gados pieaug etniski heterogēno klašu skaits. Vai skolotājs ir gatavs darbam klases multikulturālā vidē?

Darba mērķis. Atklāt skolotāju, skolēnu, studentu kultūrkompetences veidošanās pedagoģiskos nosacījumus. Lasīt vairāk "Starpkultūru kompetences veidošanās jaunākā skolas vecumā integrētā mācību modelī"

Skolēnu pašpārvaldes organizācija un pedagoģiskie uzdevumi Latvijā: Vēsturiskā pieredze

Staņislava Marsone
Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmija, Latvija

Kopsavilkums

Ievads. Viedokļu dažādība, vērtējot skolēnu pašpārvaldes funkcijas, mērķus un uzdevumus, liecina par šīs darba formas nozīmību pilsoniskās sabiedrības izveidē. Katrai sabiedrībai ir sava vēsturiskā pieredze, kas izvērtējama šodienas vajadzību kontekstā.

Darba mērķis. Raksturot 20. gadsimta 20.–30. gadu skolēnu pašpārvalžu izveides pedagoģisko koncepciju un analizēt darbības pieredzi Latvijas valstī. Lasīt vairāk "Skolēnu pašpārvaldes organizācija un pedagoģiskie uzdevumi Latvijā: Vēsturiskā pieredze"

Elpošanas kompetences pilnveides modelis dziedāšanas studiju procesā

Jānis Misiņš, Māra Marnauza
Rīgas Pedagoģijas un vadības izglītības akadēmija, Latvija

Kopsavilkums

Ievads. Topošo mūzikas skolotāju izglītības pamatuzdevumi dziedāšanas kompetences pilnveidošanā dziedāšanas studiju procesā ir nodrošināt apstākļus studentu sagatavošanai patstāvīgai darbībai dziedātāja un dziedāšanas skolotāja  pienākumu veikšanā. Nepietiekamas zināšanas un prasmes elpošanas procesos dziedāšanā, kavē dziedāšanas kompetences pilnveidi studiju procesā.

Darba mērķis. Izstrādāt mūzikas skolotāju elpošanas kompetences pilnveides modeli dziedāšanas studiju procesā. Lasīt vairāk "Elpošanas kompetences pilnveides modelis dziedāšanas studiju procesā"

Bērnu emocionālās atsaucības dinamika pirmsskolā mūzikā

Anna Līduma
Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmija, Latvija

Kopsavilkums

Ievads. Prakse rāda, ka svarīgs nosacījums bērna vispusīgā attīstībā un muzikalitātes attīstībā ir emocionālā atsaucība. Tāpēc ikvienam cilvēkam ir nepieciešams zināt, kā veidojas emocijas un jūtas, emocionalitāte un emocionālā atsaucība.

Darba mērķis. Zinātniski izskaidrot emocionālās atsaucības veidošanos kā muzikalitātes komponenti un analizēt emocionālās atsaucības dinamiku empīriskajā pētījumā pirmsskolā mūzikā. Lasīt vairāk "Bērnu emocionālās atsaucības dinamika pirmsskolā mūzikā"

Vispārējās izglītības iestādes vīzija un misija konkurenta analīzes un sabiedrības informēšanas aspektā

Vairis Ļaudams
Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmija, Latvija

Kopsavilkums

Ievads. Latvijai, atgūstot neatkarību un pievienojoties Eiropas Savienības vienotai izglītības telpai, radās gan iespējas, gan problēmas, pārstrukturizējot un pielāgojot izglītības sistēmu 21.gadsimta prasībām. Ņemot vērā, ka kvalitāti veicina konkurence (kā biznesa vidē tā arī izglītības telpā), tieši šis aspekts tiek pētīts, akcentējot izglītības iestādes vīzijas un misijas nozīmi konkurences novērtēšanas un sabiedrības informētības aspektā. Veiktais pētījums veikts Eiropas Sociālā fonda līdzfinansētā projekta Nr. 2009/0147/1DP/1.1.2.1.2/09/IPIA /VIAA/009 ietvaros.

Darba mērķis. Pētīt un analizēt izglītības iestāžu vīzijas un misijas formulējumus, kas ietekmē konkurentu un sabiedrības informētību par iestādes darbību un tās attīstību. Lasīt vairāk "Vispārējās izglītības iestādes vīzija un misija konkurenta analīzes un sabiedrības informēšanas aspektā"

Mūzikas skolotāja emocionālās kompetences komponenta pārdzīvojums teorētiskie aspekti

Laimrota Kriumane, Māra Marnauza
Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmija, Latvija

Kopsavilkums

Ievads. Latvijā, tāpat kā citās valstīs, pedagoģijas un psiholoģijas zinātnieki pievēršas gan skolotāja profesionālai kompetencei kopumā, gan kāda konkrēta profesionālās kompetences komponenta izpētei. Tomēr viens skolotāja profesionālās kompetences veids Latvijā nav pētīts un arī citās valstīs ir pētīts nepietiekami. Tā ir skolotāja emocionālā kompetence, kas īpaši nozīmīga mūzikas skolotāja darbā, lai veicinātu ne tikai skolēna intelektuālo un muzikālo spēju, bet arī viņa  emocionālo spēju pilnveidošanos.

Pētījuma mērķis. Izpētīt mūzikas skolotāja emocionālās kompetences komponenta mūzikas pārdzīvojums teorētiskos aspektus. Lasīt vairāk "Mūzikas skolotāja emocionālās kompetences komponenta pārdzīvojums teorētiskie aspekti"

Integratīvās mācību metodikas efektivitāte specifisku lasīšanas traucējumu mazināšanā sākumskolā

Anda Kauliņa, Daina Voita
Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmija, Latvija

Kopsavilkums

Ievads. Valodas zināšanas, izpratne, lietošana un ietekme uz cilvēka sociālo un kultūras dzīvi ir ciešā saistībā ar divām svarīgākajām pamatprasmēm – lasīšanu un rakstīšanu. Lasītprasme ir noteicoša informācijas iegūšanā un izziņas prasmju attīstībā. Grūtības, ko rada ierobežojumi lasīšanā, pavada cilvēku visā dzīves laikā, radot problēmas rakstītās informācijas uztverē.

Darba mērķis. Izvērtēt integratīvās mācību metodikas efektivitāti specifi sku lasīšanas traucējumu mazināšanai sākumskolā. Lasīt vairāk "Integratīvās mācību metodikas efektivitāte specifisku lasīšanas traucējumu mazināšanā sākumskolā"

Kompetenta mācīšanās – mācību procesa kvalitātes nosacījums un līdzeklis

Iveta Kāposta
Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmija, Latvija

Kopsavilkums

Ievads. Analizējot mācību procesa vispārīgās likumsakarības, V. Zelmenis raksturojis arī mācību principus. Mūsdienās viens no nozīmīgākajiem mācību principiem, kas saistīts ar mācību rezultātu ir: ievirze pašizglītībā jeb pāreja uz pašizglītību, jo viens no nozīmīgākajiem sabiedriskajiem uzdevumiem ir mācīties spējīgas sabiedrības veidošana. Lai šo mērķi – mācīties spējīga sabiedrība – sasniegtu vispārējās izglītības mācību procesā, skolēnam jāapgūst mācīšanās prasmes, kuras veido kompetentas mācīšanās pamatu.

Darba mērķis. Raksturot kompetentu mācīšanos un tās nozīmi mācību procesā, kā arī kompetentas mācīšanās saistību ar mācīšanu. Lasīt vairāk "Kompetenta mācīšanās – mācību procesa kvalitātes nosacījums un līdzeklis"