Mūzikas pedagoģijas zinātne Latvijas pedagoģijas un mūzikas zinātņu sistēmā

Dainis Zariņš
Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības augstskola, Latvija

Kopsavilkums

levads. Mūzikas pedagoģijas tālākai attīstībai traucē tās nenoteiktais zinātniskais statuss. Latvijas mūzikas kultūras attīstības vajadzības prasa noteikt mūzikas pedagoģijas zinātnes statusu citu zinātņu sistēmā.

Darba mērķis. Analizēt mūzikas pedagoģijas zinātnes vietu Latvijas pedagoģijas un mūzikas zinātņu sistēmā. Lasīt vairāk "Mūzikas pedagoģijas zinātne Latvijas pedagoģijas un mūzikas zinātņu sistēmā"

Vispārizglītojošās skolas mūzikas mācību priekšmeta satura atbilstība skolēnu interesēm. Pretrunas un nākotnes perspektīvas

Māra Marnauza
Rīgas Pedagoģijas un izgītības vadības augstskola

Kopsavilkums

Ievads. Latvijā mūzikas skolotāju izglītības programma, kā arī mūzikas mācību priekšmeta saturs ir balstīts uz klasiskām tradīcijām, neieverojot mūzikas stilu un žanru attīstību 20.gs. otrajā pusē un 21. gs. sākumā, īpaši populārās, džeza un roka mūzikas žanros. Mūzikas mācību priekšmeta satura neatbilstība mūsdienu skolēnu interesēm Latvijā ievērojami mazina skolēnu motivāciju nodarboties ar mūziku.

Darba mērķis. lzpētīt mūzikas mācību priekšmeta satura pilnveides jaunākās tendences Vācijas, Austrijas, Dānijas mūzikas pedagoģijas un didaktikas literatūrā, kā rezultātā, apkopojot gūtos datus un personīgos pedagoģiskos novērojumus, izstrādāt rekomendācijas mūzikas mācību priekšmeta satura pilnveidei Latvijā athilstoši skolēnu interesēm. Lasīt vairāk "Vispārizglītojošās skolas mūzikas mācību priekšmeta satura atbilstība skolēnu interesēm. Pretrunas un nākotnes perspektīvas"

Emociju attīstības iespējas mūzikas apguves procesā

Laimrota Kriumane, Māra Marnauza
Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības augstskola, Latvija

Kopsavilkums

Ievads. Latvijā, gadsimtu mijā, viens no aktuāliem mūzikas pedagoģijas jautājumiem ir cilvēka emociju attīstība. Novērojumi liecina, ka mūzikas izglītībā, kā vispārizglītojošās un mūzikas skolās, tā arī augstskolu mūzikas skolotāju studiju programmās, pārsvarā uzmanības centrā atrodas zināšanu apguve un prasmju attīstība. Daudz mazāka uzmanība pievērsta attieksmei, kas ietver sevī noteiktu dzīves pozīciju, vērtīborientāciju un dzīves stilu. Viens no svarīgākajiem attieksmes veidošanās nosacījumiem ir pozitīvs emocionāls pārdzīvojums, tāpēc mūzikas stundās lielāka uzmanība jāpievērš skolēnu emociju attīstībai, pozitīva pārdzīvojuma nosacījumu radīšanai.

Darba mērķis. Apkopot un analizēt teorētiskās pieejas, novērojumu un pedagoģiskā darba pieredzi emociju attīstībā mūzikas apguves procesā. Lasīt vairāk "Emociju attīstības iespējas mūzikas apguves procesā"

Studentu muzikāli radošas pašizpausmes spēju attīstības sekmēšana studiju procesā

Irina Direktorenko, Ņina Poikāne
Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības augstskola, Latvija

Kopsavilkums

Ievads. Studentu un mācībspēku sadarbība paredz studentu aktīvu līdzdalību dažādos darbību un attiecību veidos, kā arī viņu pastāvības un radošā potenciāla realizācijas apstākļu organizēšanu. Tomēr, radošā elementa ieviešana studiju procesā ne vienmēr dod nepieciešamos prognozējamos rezultātus. Svarīgi noteikt visu iespēju spektru studentu muzikāli radošai darbībai un radīt nosacījumus viņu radošā produkta izveidei kā individuālajās, tā arī grupu nodarbībās.

Darba mērķis. Izstrādāt kritērijus studentu muzikāli radošās pašizpausmes attīstības sekmēšanai un noteikt to attīstības dinamiku. Lasīt vairāk "Studentu muzikāli radošas pašizpausmes spēju attīstības sekmēšana studiju procesā"

Intonācijas mūzikā un bērna valodā

Dainis Zariņš
Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības augstskola, Latvija

Kopsavilkums

Ievads. Intonācija mūzikā - vismazākā melodijas daļa, kurai ir izteiksmības nozīme. Intonācija literatūrā - frāzes jēdzieniskais un emocionālais noskaņojums. Dziesmas saturs - melodija plus vārdi. Dziesmā šie divi intonāciju veidi darbojas kopā, bet ļoti bieži minētās divas darības jomas eksistā arī atsevišķi. Tomēr melodijas un vārdu intonatīvai izteiksmībai savstarpēji saistītos sacerējumos vajadzētu darboties vienā virzienā. Mūzikas un teksta iedarbība uz bērna emocijām nosaka arī šo izteiksmes līdzekļu praktisko izmantošanu intonāciju veidošanā.

Darba mērķis. Veidot priekšstatu par mūzikas un teksta savstarpējo sakarību bērnu emocionālajā darbībā. Lasīt vairāk "Intonācijas mūzikā un bērna valodā"

Mūzikas skolotāju tālākizglītība mūžizglītības kontekstā

Maruta Sīle, Bruno Opincāns
Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības augstskola, Latvija

Kopsavilkums

Ievads. Rakstā tiek izvērtētas mūžizglītības reglamentejošās nostādnes un analizēta mūžizglības aktualitātes problēma, tiek analizētas pieaugušo izglītības iespējas un piedāvātie veidi tālākizglītībā Latvijā.
Rakstā tiek petītas pieaugušo mācīšanās īpatnības, motivācija un traucējošie faktori tālākizglītības procesā mūzikas pedagoģijā, tiek izvērtētas tālākizglītības iespējas un analizēta reālā situācija mūzikas izglītībā.

Pētījuma mērķis. Izvērtēt mūzikas skolotāja tālākizglītības iespējas mūžizglītības kontekstā. Lasīt vairāk "Mūzikas skolotāju tālākizglītība mūžizglītības kontekstā"

Empātija kā emocionālās inteliģences komponents mūzikas skolotāja darbībā

Laimrota Kriumane,
Māra Marnauza
Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības augstskola, Latvija

Kopsavilkums

levads. Rakstā analizēta empātija kā emocionālās inteliģences komponents un tās nozīme mūzikas skolotāja darbībā.

Darba mērķis. Izpetīt cilvēka empātijas spēju kā emocionālās inteliģences komponenta teorētiskos aspektus un noteikt tās nozīmi mūzikas skolotāja darbībā. Lasīt vairāk "Empātija kā emocionālās inteliģences komponents mūzikas skolotāja darbībā"

Mūzikas valoda sonorās domāšanas procesā

Zigmunds Žukovskis, Māra Marnauza
Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmija, Latvija

Kopsavilkums

Ievads. Mūsdienu mūzikas pedagoģija orientēta uz radošas mūziķa personības attīstības veicināšanu. Tas nosaka nepieciešamību pēc jaunu, zinātniski pamatotu pieeju izveidošanas un pielietojuma.

Darba mērķis. Apkopot un apzināt mūzikas, valodas un domāšanas kopsakarības. Lasīt vairāk "Mūzikas valoda sonorās domāšanas procesā"

Elpošanas teorētiskie aspekti studentu psiholoģiskās un praktiskās gatavības veicināšanā dziedāšanai

Jānis Misiņš, Māra Marnauza
Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmija, Latvija

Kopsavilkums

Ievads. Elpošanas mehānismiem izglītībā pasaulē šobrīd tiek pievērsta ļoti liela uzmanība. Elpošana ietekmē cilvēka psihofizioloģisko stāvokli, kas būtiski ietekmē darba spējas un komuniktīvo vidi kopumā. Ilggadīgā pedagoģiskā pieredze rāda, ka šauri specializējoša izpratne par elpošanas mehānismiem dziedāšanā, runā, deklamācijā nedod studentiem pietiekamu izpratni par elpošanas mehānismiem.

Darba mērķis. Izpētīt elpošanas teorētiskos aspektus studentu psiholoģiskās un praktiskās gatavības veicināšanā dziedāšanai. Lasīt vairāk "Elpošanas teorētiskie aspekti studentu psiholoģiskās un praktiskās gatavības veicināšanā dziedāšanai"

Bērna balss diapazona un dziedātprasmes attīstības pedagoģiski psiholoģiskais aspekts

Anna Līduma
Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmija, Latvija

Kopsavilkums

Ievads. Prakse rāda, ka bērnu muzikālā attīstība pārsvarā neatbilst teorijā izstrādātajai pēctecībai. Tādēļ pirmsskolas vecuma bērnu balss diapazona attīstības un dziedātprasmes sekmēšanā ir svarīgi ievērot veseluma pieeju bērna attīstībā.

Darba mērķis. Pamatot teorijas un prakses vienotību pirmsskolas vecuma bērnu balss diapazona un dziedātprasmes mērķtiecīgas attīstības veicināšanai. Lasīt vairāk "Bērna balss diapazona un dziedātprasmes attīstības pedagoģiski psiholoģiskais aspekts"