Radoša sākumskolas skolēna prototips skolotāju priekšstatos

Līga Roķe
Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmija, Latvija

Kopsavilkums

Ievads. Skolotāju priekšstati par radoša skolēna īpašībām jeb implicītās kreativitātes teorijas ir viens no skolēnu radošā potenciāla atpazīšanas un veicināšanas faktoriem.

Darba mērķis. Izpētīt sākumskolas skolotāju priekšstatus par radoša skolēna personības īpašībām un šo priekšstatu saistību ar skolotāja personisko pieredzi darbā ar skolēniem un viņu pašu radošas personības īpašībām. Lasīt vairāk "Radoša sākumskolas skolēna prototips skolotāju priekšstatos"

Studentu un docētāju līdztiesīga sadarbība studiju procesā

Inta Ratniece
Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmija, Latvija

Kopsavilkums

Ievads. Mūsdienās tikai pedagogi, kas apzinās līdztiesīgas sadarbības nozīmi, spēj studentus aicināt radošai zināšanu, prasmju un kompetenču apguvei. Studentu zināšanas, prasmes un kompetences studiju procesā efektīvi pilnveidojas, ja studenti līdztiesīgā sadarbībā attīsta savas pētnieciskās kompetences.

Darba mērķis. Raksturot līdztiesīgu studiju procesu un studentu un mācībspēku sadarbības iespējas, atklāt inovatīvos pedagoģiskos nosacījumus studentu un docētāju sadarbībā pētnieciskās kompetences pilnveidošanai augstskolā. Lasīt vairāk "Studentu un docētāju līdztiesīga sadarbība studiju procesā"

Literāro darbu izmantošana vecākā pirmsskolas vecuma bērnu radošās darbības sekmēšanai

Antra Randoha, Vladislava Uršuļska
Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmija, Latvija

Kopsavilkums

Ievads. Mūsdienu sabiedrībā aizvien vairāk ir pieprasīta aktīva, radoša un garīgi bagāta personība. Radošas personības attīstība ir viens no jautājumiem, kas piesaista pedagogu un psihologu uzmanību, jo radoša personība ir ne tikai augsti intelektuāli attīstīta, bet arī emocijām bagāta, tā spēj saskatīt dzīvē patiesi skaisto, kas mūsdienu pasaulē ir īpaši nozīmīgi. Pirmsskolas vecuma bērniem liela nozīme radošās darbības veicināšanā ir literatūrai – literārajiem darbiem, varoņiem, notikumiem. Literatūra ir viens no tiem mākslas veidiem, kas bērniem ir pieejams visvieglāk un saprotams visātrāk. Tieši literāro darbu ietekmē bērni izjūt dažādas emocijas, pārdzīvojumus, mācās izteikt savu vērtējumu un veido attieksmi  pret dzīvi.

Darba mērķis. Teorētiski un praktiski atklāt literāro darbu izmantošanas iespējas vecākā pirmsskolas vecuma bērnu radošās darbības sekmēšanā. Lasīt vairāk "Literāro darbu izmantošana vecākā pirmsskolas vecuma bērnu radošās darbības sekmēšanai"

Bērnu bioloģisko atšķirību novērtēšana izglītības procesā

Jēkabs Raipulis
Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmija, Latvija

Kopsavilkums

Ievads. Zēnu un pusaudžu, salīdzinot ar meitenēm un jaunietēm, pazeminātā vēlēšanās turpināt izglītību, vājākās caurmēra sekmes liek domāt, ka audzināšanas un mācību programmās nav ņemtas vērā bērnu attīstības bioloģiskās īpatnības.

Darba mērķis. Pētīt tās dzimumatšķirības, kuras ietekmē zēnu un meiteņu mācīšanās stila, uzcītības, sekmju un uzvedības atšķirības. Lasīt vairāk "Bērnu bioloģisko atšķirību novērtēšana izglītības procesā"

Studentu fiziskās aktivitātes, dzīvesveida un veselības stāvokļa izvērtējums

Juris Porozovs
Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmija, Latvija

Kopsavilkums

Ievads. Svarīga nozīme veselības saglabāšanā ir dzīvesveidam un regulārām fiziskām aktivitātēm. Attīstoties tehnoloģijām un samazinoties fiziskām aktivitātēm, kā arī pieaugot emocionālai spriedzei, palielinās risks saslimt ar dažāda veida slimībām. Viena no riska grupām, kam nākas sastapties ar stresu un pārslodzi, ir studējošā jaunatne.

Darba mērķis. Novērtēt pedagoģijas specialitāšu studentu fiziskās aktivitātes, attieksmi pret sportu, kā arī dzīvesveida un veselības stāvokļa īpatnības. Lasīt vairāk "Studentu fiziskās aktivitātes, dzīvesveida un veselības stāvokļa izvērtējums"

Kustība kā līdzeklis un mērķis ritmikā

Ginta Pētersone
Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmija, Latvija

Kopsavilkums

Ievads. Ritmika ir mākslinieciski pedagoģiska metode, kuras pamatā ir mūzikas un kustības vienība. Ritmikas metode veicina vispusīgu personības attīstību un pozitīvi ietekmē cilvēka veselību.

Darba mērķi. Analizēt kustību kā līdzekli un mērķi ritmikas nodarbībās. Lasīt vairāk "Kustība kā līdzeklis un mērķis ritmikā"

Elpošanas teorētiskie aspekti studentu psiholoģiskās un praktiskās gatavības veicināšanā dziedāšanai

Jānis Misiņš, Māra Marnauza
Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmija, Latvija

Kopsavilkums

Ievads. Elpošanas mehānismiem izglītībā pasaulē šobrīd tiek pievērsta ļoti liela uzmanība. Elpošana ietekmē cilvēka psihofizioloģisko stāvokli, kas būtiski ietekmē darba spējas un komuniktīvo vidi kopumā. Ilggadīgā pedagoģiskā pieredze rāda, ka šauri specializējoša izpratne par elpošanas mehānismiem dziedāšanā, runā, deklamācijā nedod studentiem pietiekamu izpratni par elpošanas mehānismiem.

Darba mērķis. Izpētīt elpošanas teorētiskos aspektus studentu psiholoģiskās un praktiskās gatavības veicināšanā dziedāšanai. Lasīt vairāk "Elpošanas teorētiskie aspekti studentu psiholoģiskās un praktiskās gatavības veicināšanā dziedāšanai"

Bērna balss diapazona un dziedātprasmes attīstības pedagoģiski psiholoģiskais aspekts

Anna Līduma
Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmija, Latvija

Kopsavilkums

Ievads. Prakse rāda, ka bērnu muzikālā attīstība pārsvarā neatbilst teorijā izstrādātajai pēctecībai. Tādēļ pirmsskolas vecuma bērnu balss diapazona attīstības un dziedātprasmes sekmēšanā ir svarīgi ievērot veseluma pieeju bērna attīstībā.

Darba mērķis. Pamatot teorijas un prakses vienotību pirmsskolas vecuma bērnu balss diapazona un dziedātprasmes mērķtiecīgas attīstības veicināšanai. Lasīt vairāk "Bērna balss diapazona un dziedātprasmes attīstības pedagoģiski psiholoģiskais aspekts"

Topošā skolotāja refleksīvās darbības teorētiskie aspekti

Sanita Madalāne, Māra Marnauza
Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmija, Latvija

Kopsavilkums

Ievads. Rakstā analizēta refleksīvās darbības teorētiskie aspekti skolotāja profesionālās darbības kontekstā.

Darba mērķis. Analizēt zinātnisko un metodisko literatūru par refleksīvo darbību un tās nozīmi skolotāja profesionālajā darbībā. Lasīt vairāk "Topošā skolotāja refleksīvās darbības teorētiskie aspekti"

Augstākās izglītības tirgus aspekti Latvijā

Diāna Liepa, Irēna Krustozoliņa
Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmija, Latvija

Kopsavilkums

Ievads. Izmaiņas augstākajā izglītībā Latvijā un arī visā pasaulē ir saistītas ar valsts un sabiedrības attīstību kopumā. Izglītības sistēma, tajā notiekošie procesi būtiski ietekmē valsts attīstību. Augstākās izglītības pilnveidošana jāveic ciešā  saistībā ar sabiedrības attīstību kopumā. Pārdomātas un konsekventas izglītības politika sekmē nodarbinātības līmeņa un darba ražīguma palielināšanos. Pašreizējā situācija liecina, ka absolventi pēc mācību iestāžu beigšanas ne vienmēr ir  atbilstoši sagatavoti darba tirgus vajadzībām. Latvijas augstākajā izglītībā nepieciešams nodrošināt sabiedrības interesēm un valsts vajadzībām atbilstošu studiju programmu īstenošanu.

Darba mērķis. Pamatot augstākās izglītības studiju programmu veidošanas kritērijus. Lasīt vairāk "Augstākās izglītības tirgus aspekti Latvijā"