Korupcija kā ekonomikas un sociāli-morālās attīstības kavēklis

Māra Vidnere
Anna Zālīte

 

Abstract

Corruption is one of the major hindrances of entrepreneurship. Different concepts are used to explain the meaning of corruption in Latvia. It means that the problem, which has to be struggled against, has not been completely defined yet. State  activities to lessen the corruption are not sufficient, because so far the planned measures have been implemented only partially. Dissemination of corruption and the lack of the state interest have a negative impact on the state economical  development. Lasīt vairāk "Korupcija kā ekonomikas un sociāli-morālās attīstības kavēklis"

Korporatīvo sociālo atbildību determinējošās vērtību orientācijas Latvijas uzņēmumos

Māra Vidnere
Jānis Strautmanis
Dmitrijs Igoņins

Summary

Corporate social responsibility is societal expectation of corporate behavior: behaviors that are felt by the stakeholders to be society or morally required. Managers’ orientations of values are extremely important in shaping their perception of  the importance for a firm to set attention and act according to its social responsibility. Lasīt vairāk "Korporatīvo sociālo atbildību determinējošās vērtību orientācijas Latvijas uzņēmumos"

The traumatic experience of repressed persons as the psychological basis of forming the satiated values

Māra Vidnere
Riga Teacher Training and Educational Management Academy, Latvia

Abstract

The work deals with the problems of repressed people’s experience in psychology showing the experience and its understanding these falsely accused and convicted people as well as the highest values of life created as a result. The average length of confinement in the forced labor camps in Siberia was 15 years. Lasīt vairāk "The traumatic experience of repressed persons as the psychological basis of forming the satiated values"

Agresivitāte kā psihofizioloģiskais fenomens: iespejamās atbalsta un korekcijas metodes

Daina Voita, Aija Dudkina
Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmija, Pedagoģijas un psiholoģijas zinātniskais institūts, Latvija

Lasīt vairāk "Agresivitāte kā psihofizioloģiskais fenomens: iespejamās atbalsta un korekcijas metodes"

Mūsdienu skolēnu attieksmes kā sociālas vērtības

Ausma Špona,
Māra Vidnere
Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības augstskola, Latvija

Kopsavilkums

Ievads. Skolēnu nevērīgā attieksme pret savas personības izkopšanu un nepietiekamu pašpilnveidošanos mācībās var būt par iemeslu nespējai risināt daudzas dzīves problēmas. Mūsdienās viens no izpausmes veidiem šādai parādībai ir cilvēku vēlme paaugstināt savu nozīmību, meklējot nepinības citos, bet ne kļūdas sevī. Demokratizējoties sabiedrībai, katram no bērnības ir iespēja radoši veidot savu dzīvi, pilnīgot savas spējas, gudrību, attieksmi, kas dod labumu sev un citiem cilvēkiem.

Darba mērķis. Izanalizēt mūsdienu skolēna attieksmes kā socializācijas procesa un sociālo vērtību pilnveidošanās nosacījumu. Lasīt vairāk "Mūsdienu skolēnu attieksmes kā sociālas vērtības"