Izglītības vadības konceptuālais skatījums

Valdis Krastiņš
Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības augstskola, Latvija

Kopsavilkums

Ievads. Pārmaiņas sabiedrības dzīvē, tautsaimniecības nozaru vadīšanā veido jaunu vadības pieredzi, sekmē jaunu atziņu veidošanos, pārbauda vadības teoriju atbilstību musdienu prasībām. Izglītība un izglītības vadība musdienās ietver sevī ne tikai mācīšanu un mācīšanos, bet arī mūžizglītību, tālākizglītību, zināšanu pārvaldības organizāciju un vadību, karjeras izglītību.

Darba mērķis. Analizēt izglītības vadības jēdziena konceptuālo attīstību Latvijas valsts tautsaimniecības nozaru dažu stratēģisko plānu kontekstā. Lasīt vairāk "Izglītības vadības konceptuālais skatījums"

Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības augstskolas akadēmiskā personāla svešvalodu kompetences prefesionālajā darbībā

Margarita Kaltigina, Diāna Liepa, Baiba Mazkalniņa, Inese Urpena
Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības augstskola, Latvija

Kopsavilkums

Ievads. Latvijas augstākajā izglītībā nepieciešams nodrošināt sabiedrības interesēm un valsts vajadzībām atbilstošu studiju programmu īstenošanu, kā arī jaunu metožu ieviešanu. To var realizēt docētāji, kuru zināšanas un profesionālā kompetence ļauj organizēt radošu, inovācijām bagātu mūsdienīgu studiju procesu, iesaistīties projektos, sadarbojoties ar ārzemju kolēģiem. Tomēr pašreizējā situācija liecina, ka nepietiekamas svešvalodu zināšanas daļai docētāju kavē inovatīvu studiju programmu un studiju kursu izstrādi, pieredzes apmaiņu ar ārzemju kolēģiem, iepazīšanos ar jaunākajām atziņām profesionālajā jomā un mūsdienīgu darba metožu ieviešanu.

Darba mērķis. Teorētiski pamatot mūsdienīgu uz profesionālo darbību orientētu svešvalodu kompetenču pilnveides programmu un mācību materiālu izveidi WEB vidē. Lasīt vairāk "Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības augstskolas akadēmiskā personāla svešvalodu kompetences prefesionālajā darbībā"

Skolēnu sistemātiskās domāšanas attīstība kā mūsdienu skolas aktuālais uzdevums

Jeļena Jermolajeva
Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības augstskolas Pedagoģijas zinātniskais institūts, Latvija

Kopsavilkums

Ievads. Darbā tiek analizētas izmaiņas skolēnu sistemātiskās (regulārās, loģiskās, analītiskās) domāšanas attīstības jomā.

Darba mērķis. Atklāt sistemātiskās domāšanas līmeņa pazemināšanās tendenci, parādīt tās bīstamību un analizēt cēloņus, piedāvāt vairākus priekšlikumus, kā pārvarēt šo negatīvo tendenci.
Raksta nodoms ir arī piedāvāt materiālu Latvijas pedagogu pētnieku diskusijai. Lasīt vairāk "Skolēnu sistemātiskās domāšanas attīstība kā mūsdienu skolas aktuālais uzdevums"

Jauniešu muzikālā darbība kā jauniešu kultūras sastāvdaļa

Tālis Gžibovskis
Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības augstskola, Latvija

Kopsavilkums

levads. Lai izprastu jauniešu intereses mūzikā, nepieciešams analizēt viņu muzikālās darbības īpatnības un atklāt tām pamatojumu. Svarīgi izprast arī jēdziena "jauniešu kultūra" būtību, kura vēsturisko izcelsmi un skaidrojumu analizēsim
Vācijas mūzikas pedagoģijas zinātnieku pētījumos.

Darba mērķis. Izpētīt Vācijas mūzikas pedagoģijas literatūrā jauniešu kultūras būtību jauniešu muzikālās darbības kontekstā. Lasīt vairāk "Jauniešu muzikālā darbība kā jauniešu kultūras sastāvdaļa"

Vārda kā valodas vienības uztvere, izpratne un darināšana pirmsskolas vecumā

Inese Freiberga
Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības augstskola, Latvija

Kopsavilkums

Ievads. Pirmsskolas vecumā bēms vārda semantikas apguvē iziet ceļu no vārda subjektīvās jēgas veidošanās dažādās runas situācijās, kurā liela nozīme ir arī vārda skanējumam jeb fonoloģijai, līdz vārda vispārinātai nozīmei un jēdzieniem. Šo procesu atklāj bērnu izvēle vārdu lietojumā, skaidrojumā un jaunu vārdu darināšana, lai precīzāk paustu savu domu.

Darba mērķis. Petīt vārda semantikas apguvi pirmsskolas vecumā, lai izdalītu būtiskākos pedagoģiskos paņēmienus šī procesa sekmēšanai. Lasīt vairāk "Vārda kā valodas vienības uztvere, izpratne un darināšana pirmsskolas vecumā"

Lomu sarunas radošajās rotaļās (pirmsskolas vecumā)

Daina Dzintere, Dace Augstkalne
Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības augstskola, Latvija

Kopsavilkums

Ievads. Berni rotaļājoties apgūst komunikatīvās un runas prasmes. Radošo rotaļu lomu izpilde, to sarunas sekmē bērna dialoģiskās runas attīstību, prasmi sadarboties citam ar citu, rast kopīgu valodu.

Darba mērķis. Pētīt lomu sarunu saturu un struktūru, to saistību ar bērnu kognitīvo un sociāli emocionālo attīstību. Lasīt vairāk "Lomu sarunas radošajās rotaļās (pirmsskolas vecumā)"