4-5 gadīgu bērnu psihiskās attīstības veicināšana deju nodarbībās kustības un mūzikas integrācijā

Dita Dansona, Sandra Vītola

Kopsavilkums

Ievads. Vispusīgai indivīda psihiskai attīstībai vissvarīgākie ir pirmie dzīves gadi, īpaši 4-5 gadi jeb pirmsskolas vecums, kad bērns vairs nav mazbērns, bet vēl arī netuvojas skolas vecumam. Tas ir vecumposma vidus, kurā indivīda psihiskajā attīstībā liela nozīme ir socializācijai, kad bērna adaptācija ārpus ģimenes noris jaunā, neierastā vidē – pirmsskolas izglītības iestādē, deju pulciņā, u.c.

Pētījuma mērķis. Izzināt 4-5 gadīgu bērnu psihiskās attīstības veicināšanas iespējas deju nodarbībās kustības un mūzikas integrācijā. Lasīt vairāk "4-5 gadīgu bērnu psihiskās attīstības veicināšana deju nodarbībās kustības un mūzikas integrācijā"

Bērnu izmantotie paņēmieni okazionālismu darināšanā

Anna Vulāne
Latvijas Universitāte, Latvija

Kopsavilkums

Ievads. Bērns dzimtās valodas apguves posmā darbojas kā radītājs - viņš rada savu pasaules nominācijas sistēmu.

Darba mērķis. Izpētīt, kādus vārddarināšanas paņēmienus un līdzekļus izmanto bērni, radot jaunus vārdus. Lasīt vairāk "Bērnu izmantotie paņēmieni okazionālismu darināšanā"

Termini bērna valodā

Dace Markus, Irina Degtjarjova
Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības augstskola, Latvija

Kopsavilkums

Ievads. Bērns dzīvo vārdu pasaulē, viņš tos intuitīvi vairāk vai mazāk saprot un lieto, un bērna uzmanības lokā nonāk ne tikai ikdienas runā biežāk lietotie vārdi, bet arī pa kādam terminam.

Darba mērķis. Izpētīt, kā bērnu valodu papildina termini un tiem līdzīgi vārdi. Lasīt vairāk "Termini bērna valodā"

Bērnu vairākvalodība kā laikmeta zīme

Ilmārs Freidenfelds
Latvija

Kopsavilkums

Ievads. Vairākvalodība ir ļoti raksturīga bērnu valodas parādība Latvijā. Lai gan bērnu valoda nav vienkārši maza pieaugušo valoda, abas tās ietekmē sociālpolitiskie dzīves apstākļi. Tiem mainoties, mainās arī laikmeta zīmes valodā. Tagad bērnu vairākvalodību Latvijā nosaka iedzīvotāju sastāvs, valsts un Eiropas Savienības valodu resp. izglītības politika, globālisma virziens tautu attiecībās, kā arī bērnu vecāku vēlme iespējami labāk un drīzāk savu lolojumu sagatavot dzīvei Eiropas (un pasaules) daudznacionālajā vidē.

Darba mērķis. Pētīt bērnu vairākvalodības procesu, lai to labāk izmantotu gan bērna personības bagātināšanā, gan latviešu valodas uzturēšanā un kopšanā. Lasīt vairāk "Bērnu vairākvalodība kā laikmeta zīme"

Dzimtās valodas devalvācija un bērna attīstība primsskolas vecumā empīrisko vērojumu un teorētisko atziņu aspektā

Inese Freiberga
Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības augstskola, Latvija

Kopsavilkums

Ievads. Rakstā skartā jautājuma aktualitāti mūsdienās vērojamā dzimtās valodas noplicināšana, kas izpaužas ne tikai sadzīves valodā, pusaudžu un jauniešu valodā, noteiktu sociālo grupu valodā, bet dzirdama arī masu medijos.

Darba mērķis. Izpētīt, vai piesārņotas, noplicinātas valodas apguve būtiski ietekmē bērna attīstību pirmsskolas vecumā. Lasīt vairāk "Dzimtās valodas devalvācija un bērna attīstība primsskolas vecumā empīrisko vērojumu un teorētisko atziņu aspektā"

Valoda – pirmsskolas vecuma bērnu sazināšanās līdzeklis rotaļās

Daina Dzintere, Dace Augstkalne
Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības augstskola, Latvija

Kopsavilkums

Ievads. Viena no svarīgākajām valodas funkcijām, ko bērns apgūst, ir komunikatīvā funkcija - prasme valodu lietot saskarsmē.

Darba mērķis. Teorētiski un praktiski analizēt bērna valodu kā savstarpējās sazināšanās līdzekli rotaļās dažādos vecuma posmos. Lasīt vairāk "Valoda – pirmsskolas vecuma bērnu sazināšanās līdzeklis rotaļās"

Jēdzieni bērna valodā un attēlā

Dace Markus
Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības augstskola, Latvija

Kopsavilkums

levads. Raksts ir turpinājums RPIVA Bērna valodas pētījumu centrā uzsāktam pētījumam par bērna pasaules ainas veidošanos.

Darba mērķis. Papildināt atziņas par pirmsskolas un jaunākā skolas vecuma bērnu pasaules ainas veidošanos. Lasīt vairāk "Jēdzieni bērna valodā un attēlā"

Bērnu līdzsvarotas darbības pedagoģiski psiholoģiskie nosacījumi pirmsskolā

Anna Līduma
Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības augstskola, Latvija

Kopsavilkums

levads. Mūsdienu pedagoģijā audzināšanas mērķis ir humāna personība. Svarīgi ir sekmēt personības intelektuālo, emocionālo un gribas līdzsvaru cilvēkā. Veseluma pieeja ir nozīmīga pirmsskolas vecuma bērnu audzināšanā.

Darba mērķis. Aktualizēt pedagoģiski psiholoģiskos nosacījumus bērnu līdzsvarotai attīstībai pirmsskolā. Lasīt vairāk "Bērnu līdzsvarotas darbības pedagoģiski psiholoģiskie nosacījumi pirmsskolā"

Vārda kā valodas vienības uztvere, izpratne un darināšana pirmsskolas vecumā

Inese Freiberga
Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības augstskola, Latvija

Kopsavilkums

Ievads. Pirmsskolas vecumā bēms vārda semantikas apguvē iziet ceļu no vārda subjektīvās jēgas veidošanās dažādās runas situācijās, kurā liela nozīme ir arī vārda skanējumam jeb fonoloģijai, līdz vārda vispārinātai nozīmei un jēdzieniem. Šo procesu atklāj bērnu izvēle vārdu lietojumā, skaidrojumā un jaunu vārdu darināšana, lai precīzāk paustu savu domu.

Darba mērķis. Petīt vārda semantikas apguvi pirmsskolas vecumā, lai izdalītu būtiskākos pedagoģiskos paņēmienus šī procesa sekmēšanai. Lasīt vairāk "Vārda kā valodas vienības uztvere, izpratne un darināšana pirmsskolas vecumā"

Lomu sarunas radošajās rotaļās (pirmsskolas vecumā)

Daina Dzintere, Dace Augstkalne
Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības augstskola, Latvija

Kopsavilkums

Ievads. Berni rotaļājoties apgūst komunikatīvās un runas prasmes. Radošo rotaļu lomu izpilde, to sarunas sekmē bērna dialoģiskās runas attīstību, prasmi sadarboties citam ar citu, rast kopīgu valodu.

Darba mērķis. Pētīt lomu sarunu saturu un struktūru, to saistību ar bērnu kognitīvo un sociāli emocionālo attīstību. Lasīt vairāk "Lomu sarunas radošajās rotaļās (pirmsskolas vecumā)"