Produkta mārketinga aspekti profesionālās augstākās izglītības sistēmā

Komentēt

Inita Kulberga Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmija, Latvija Kopsavilkums Izglītības pakalpojumu tirgū darbojas izglītības institūcijas, kas piedāvā apgūt zināšanas, kvalifikācijas, spējas un prasmes, un patērētāji, kuriem ir nepieciešams darba tirgum atbilstošs darbinieks. Lai izglītības procesus maksimāli tuvinātu attīstības procesiem sabiedrībā, izglītības sistēmā parādās inovatīvas iezīmes – informācijpratība, mūžizglītība un pāreja no mācīšanas uz patstāvīgu […]

Lasīt vairāk

Mikro, mazo un vidējo uzņēmumu vadības īpatnības krīzes pārvarēšanas periodā Latvijā

Komentēt

Silvija Kristapsone Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmija, Latvija Kopsavilkums Uzņēmuma vadību ietekmē daudzi un dažādi faktori, tajā skaitā uzņēmuma lielums, uzņēmuma vadītāja vadīšanas prasmes, vadītāja personiskās īpašības, ārējās vides faktori u. c., un tas nozīmē, ka mikro, mazo un vidējo uzņēmumu (turpmāk – MMVU) vadītājam jābūt zinošam gan nozarē, gan arī vadības jautājumos.

Lasīt vairāk

Latvijas fizisko personu sertifikācijas sistēmas un tās institucionālās struktūras (akreditācijas sistēmas) izvērtējums

Komentēt

Sarmīte Jēgere Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmija, Latvija Kopsavilkums Zināšanu ekonomikas laikā par galvenajiem ekonomikas attīstības faktoriem kļūst cilvēkkapitāla kvalitāte un prasme to izmantot. Latvijas fizisko personu sertifikācijas sistēmā nepieciešams nodrošināt sabiedrības aizsardzības interesēm un valsts vajadzībām atbilstošu procesu īstenošanu, kas iekļaujas ES kopējā struktūrā.

Lasīt vairāk

Skolēnu pētnieciskā darbība matemātikas un dabas zinību mācībā sākumskolā

Komentēt

Ineta Helmane, Rūta Voiciša Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmija, Latvija Kopsavilkums Rakstā analizēta skolēnu pētnieciskās darbības veicināšana matemātikas un dabas zinību mācībā sākumskolā.

Lasīt vairāk

Jēga ģenēze par tekstu pirmsskolas vecumā – fenomenoloģiskie un hermeneitiskie aspekti

Komentēt

Inese Freiberga Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmija, Latvija Kopsavilkums Daiļliteratūrā kodētas sabiedrības kultūras vērtības un sociālās normas. Tomēr personības attīstībai nozīmīga ir teksta personiskā jēga bērna apziņā – tekstā attēlotā nozīmīgums bērnam un personiska attieksme pret to. Jēgas veidošanās filozofijā ir fenomenoloģijas un hermeneitikas galvenais jautājums.

Lasīt vairāk

Populārās un džeza mūzikas dziedāšanas apguves metodikas izpratne studijās. Problēmas un risinājumi

Komentēt

Inga Bērziņa Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmija, Latvija Kopsavilkums Populārās un džeza mūzikas dziedāšanas apguves programmas piedāvā vairākas izglītības iestādes Latvijā, tomēr programma, kur par galveno izvirzīts izglītības pedagoģiskais aspekts, ir tikai Rīgas pedagoģijas un izglītības vadības akadēmijā.

Lasīt vairāk

Pašpieredzes būtība tās veidošanās studijās

Komentēt

Liene Batņa Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmija Kopsavilkums Pašpieredze studijās nosaka studenta profesionalitāti, pedagoģisko meistarību un pašapziņu. Cilvēks kā personība un profesionāla vērtība, kļūst nozīmīgs iegūstot zināšanas, tās lietojot praksē iegūstot personīgo pieredzi/pašpieredzi.

Lasīt vairāk

Skolotāja profesionālā kompetence bilingvālā pedagoģiskajā procesā: pētījuma rezultāti

Komentēt

Zenta Anspoka Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmija, Latvija Kopsavilkums Rakstā analizēti starptautiskā projekta VIA LIGHT (Language for Integration and Global Human Tolerance) projekta (Nr. 518961-LLP-1-2011-1-DE-KA2-KA2MP) ietvaros veiktā empīriskā pētījuma rezultāti par to, kā skolotāji izprot starpkultūru izglītības jautājumus, kādas ir viņu vajadzības profesionālās kompetences paaugstināšanai, strādājot ar skolēniem, kuri mācību satura apguvē izmanto divas […]

Lasīt vairāk

Youth purposefulness facilitating subjective and objective factors in life activities at school

Komentēt

Māra Bernande Riga Teacher Training and Educational Management Academy, Latvia Abstract The present article reviews life activities as a form of existence, manifesting itself in real actions in various aspects of one’s life within its interaction with the external environment. The Aim of the Study was brought forth – to analyse the results of empirical […]

Lasīt vairāk

Learning conditions of classical dance language for the promotion of interpretation skills of teachers

Komentēt

Sandra Vītola Riga Teacher Training and Educational Management Academy, Latvia Summary Introduction. Dance language, its acquisition and use lies at the basis of the skill to express the message encoded in the dance artwork. The capacity to perceive, to understand and to interpret Classical Dance is one of the most important subjects for dance teachers. […]

Lasīt vairāk