Dziedātāju motivācija senioru koru darbībai Rīgā

Daiga Galeja , Laima Mūrniece

Kopsavilkums

Ievads. Senioru koru darbība ir nozīmīga visai Latvijas sabiedrībai, jo apvieno sevī gan pašu dziedātāju sociālās un garīgās labklājības stabilizācijas, gan jaunāko paaudžu audzinošo funkciju.

Pētījuma mērķis. Izpētīt dziedātāju motivāciju veidojošos faktorus, noteikt to nozīmi senioru koru darbībai Rīgā. Lasīt vairāk "Dziedātāju motivācija senioru koru darbībai Rīgā"

Pirmsskolas vecuma bērna radošuma attīstība Daiņa Zariņa mūzikas pedagoģijas atziņu skatījumā

Irina Dzina, Tamāra Bogdanova

Kopsavilkums

Ievads. Dr. art., Dr. habil. paed., pianists, pedagogs, mūzikas zinātnieks Dainis Zariņš (12.04.1929. – 25.12.2008.) ir viens no mūzikas pedagoģijas un klavierspēles pedagoģijas teorētisko pamatu veidotājiem, kas balstīti Latvijas tautas tradīcijās. Viņš ir viens no pirmajiem Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības augstskolas (tagad – akadēmija) Mūzikas fakultātes (tagad Pedagoģijas fakultāte) un programmas „Mūzikas skolotājs” pamatlicējiem un organizatoriem. Darbā analizēti D. Zariņa māksliniecisko un pedagoģisko darbību ietekmējošie faktori, izpētītas teorētiskās atziņas bērnu radošuma attīstības veicināšanai un to izmantošanas iespējas praktiskajā darbā bērnu klavierspēles apguvē.

Pētījuma mērķis. Izpētīt Daiņa Zariņa atziņas bērnu radošuma sekmēšanā praktiskajā darbā ar pirmsskolas vecuma bērniem. Lasīt vairāk "Pirmsskolas vecuma bērna radošuma attīstība Daiņa Zariņa mūzikas pedagoģijas atziņu skatījumā"

Pusaudžu attieksmju veidošanās mūzikas nometnē Vītolēni Gaujienā

Ilze Dāve, Māra Marnauza

Kopsavilkums

Ievads. Latvijas kultūra ir paliekoša vērtība, un tās saglabāšana ir ļoti svarīga. Tādēļ nepieciešams veicināt pozitīvas attieksmes veidošanos sabiedrībā pret kultūras vērtībām. Pusaudžu audzināšanā liela nozīme ir mūzikas izglītībai, tā palīdz veidot intelektuāli un estētiski attīstītu jauno paaudzi.

Pētījuma mērķis. Izpētīt pusaudžu attieksmju veidošanos muzikālajā darbībā mūzikas nometnē Vītolēni Gaujienas kultūrvides un J. Vītola dibināto tradīciju kontekstā. Lasīt vairāk "Pusaudžu attieksmju veidošanās mūzikas nometnē Vītolēni Gaujienā"