Sešgadīgo bērnu matemātisko prasmju apguve priekšmetiskā darbībā

Ineta Helmane
Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmija, Latvija

Kopsavilkums

Ievads. Rakstā analizēta sešgadīgu bērnu matemātisko prasmju apguve priekšmetiskā darbībā.

Darba mērķis. Pētīt pedagoģiski psiholoģiskos nosacījumus un īpatnības sešgadīgu bērnu matemātisko prasmju apguvei priekšmetiskā darbībā. Lasīt vairāk "Sešgadīgo bērnu matemātisko prasmju apguve priekšmetiskā darbībā"

Augstākās izglītības pieejamība un attīstības iespējas reģionos

Līga Jankova
Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmija, Latvija

Kopsavilkums

Ievads. Mūsdienu ekonomiskajos apstākļos augstākās izglītības pieejamība reģionos ir sevišķi būtiska. Latvijai, kuras ražošanas resursu daudzveidība ir samērā ierobežota, cilvēkresursi ir tās lielākā nacionālā bagātība. Līdz ar to augstākās izglītības pieejamības nodrošināšana reģionos var tikt uzskatīta par dažādu nozaru tirgus attīstības veicinātāju un globālā tirgus izaugsmes garantu. Reģionu loma globālajā tautsaimniecībā ir aktuāla, jo valstu sociāli ekonomiskā attīstība ir iespējama tad, ja tā notiek vienlaikus ar reģionu attīstību. Latvijā joprojām novērojamas būtiskas sociāli ekonomiskās atšķirības starp reģioniem. Plānošanas reģioni pēc savas teritorijas platības ir salīdzinoši viendabīgi, atšķirīgs ir reģionos iedzīvotāju skaits, blīvums, uzņēmumu skaits, saražotais IKP, kas koncentrējies vienā – Rīgas plānošanas reģionā. Plānošanas reģioni savas attīstības interesēs izstrādāja reģionu ekonomiskos profi lus, kuros noteiktas katra reģiona  priekšrocības.

Darba mērķis. Apkopot un salīdzināt augstskolu, to fi liāļu, koledžu skaitu un reģionu attīstības kopsakarības. Lasīt vairāk "Augstākās izglītības pieejamība un attīstības iespējas reģionos"

Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmijas studentu-datorlietotāju monitorings 2004.-2011. 1. studentu datorlietošanas paradumi un darba kultūras iezīmes

Janis Gedrovics, Inese Urpena, Gustavs Elers
Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmija, Latvija

Kopsavilkums

Ievads. Mūsdienās dators ir kļuvis par nozīmīgu studiju procesa sastāvdaļu, līdz ar to aktualizējas ergonomikas prasībām atbilstošas datorlietošanas darba kultūras izpratne veselības saglabāšanas kontekstā. Rakstā analizēti rezultāti, kas iegūti RPIVA studentu-datorlietotāju monitoringā 2004.–2012. gadā.

Darba mērķis. Analizēt studentu paradumus, strādājot ar datoru, studentu izpratni par ergonomisku darba vidi un pašu datorlietotāju iespējām sekmēt ergonomikas prasību ievērošanu datorlietošanā. Līdztekus tam izvirzīts uzdevums noskaidrot, kā RPIVA ir attīstījusies studentu ergonomiskā darba kultūra, vienlaikus izvērtējot nepieciešamās darbības veselīgas datorlietošanas darba vides nostiprināšanai akadēmijā. Lasīt vairāk "Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmijas studentu-datorlietotāju monitorings 2004.-2011. 1. studentu datorlietošanas paradumi un darba kultūras iezīmes"

Skolas vadītāja kompetence skolas attīstības plānošanā

Irina Degtjarjova
Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmija, Latvija

Kopsavilkums

Ievads. Latvijā skolu direktoru vadības darba vērtēšana joprojām nav kļuvusi par kvalitātes rādītāju un izglītības menedžmenta būtisku nosacījumu. Izsludinot konkursu uz vakantu skolas direktora amata vietu, augstākā izglītība izglītības vadībā netiek izvirzīta kā principiāla prasība, bet kā galvenais atlases kritērijs tiek prasīta praktiskā skolas vadības darba pieredze divu un vairāku gadu garumā.

Darba mērķis. Raksturot skolas vadītājam nepieciešamās prasmes skolas attīstības plānošanā. Lasīt vairāk "Skolas vadītāja kompetence skolas attīstības plānošanā"

Akadēmiskās un modernās vokālās tehnikas apguves mijsakarības džeza dziedāšanas studiju procesā

Inga Bērziņa
Rīgas Pedagoģijas un Izglītības vadības akadēmija, Latvija

Kopsavilkums

Ievads. Augstvērtīgu vokālā džeza priekšnesumu nav iespējams izveidot bez vokālās tehnikas prasmēm, kas džeza dziedāšanas apguvē tiek pilnveidotas, izmantojot akadēmiskās un modernās vokālās tehnikas paņēmienus. Studiju procesā liela uzmanība tiek veltīta precīzai stilistikai izpratnei un apguvei, tomēr vokālā tehnika veido pamatprasmes džeza priekšnesumā. Džeza dziedāšana žanra vēsturiskās attīstības laikā kļuvusi tehniski sarežģīta – bieži vien atonāla un ritmiski komplicēta. Vokālista uzstāšanās džeza attīstības gaitā ir mainījusi savu konceptu. Izpildījums mainījies no izteikti solo dziedājuma līdz instrumenta spēlei līdzīgas skaņveides. Profesionāla džeza izglītība gatavo jaunos mūziķus, kas spētu  izpausties dažādos stilos, pārvaldot nepieciešamos tehniskos paņēmienus. Studiju procesa pilnveidei, ieteicams izpētīt efektīvākos pedagoģiskos līdzekļus, kas tiek izmantoti Eiropas džeza augstskolās.

Darba mērķis. Izpētīt akadēmiskās un modernās vokālās tehnikas apguves mijsakarības džeza dziedāšanas apguves procesā. Lasīt vairāk "Akadēmiskās un modernās vokālās tehnikas apguves mijsakarības džeza dziedāšanas studiju procesā"

Vingrinājumi audzēkņu dziedāšanas prasmju pilveidei džeza stilistikā

Zane Andžāne, Māra Marnauza
Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmija, Latvija

Kopsavilkums

Ievads. Pēdējos gados pieaug jauniešu interese par džeza dziedāšanu. Dziedāšanas pedagoģijā daudz pētīta akadēmisko dziedāšanas prasmju apguves metodika, izveidoti ieteikumi dziedāšanas problēmu novēršanai. Savukārt, džeza dziedāšanas tehnikas un džeza stilistisko nianšu apguvē vērojamas nepilnības dziedāšanas tehnikas un stilistikas nepietiekamā pārzināšanā, kuru risinājumam līdz šim nav izstrādāti pietiekami metodiskie pamati un izpētīti efektīvākie pedagoģiskie līdzekļi.

Darba mērķis. Izpētīt džeza dziedāšanas prasmju specifi ku un izstrādāt vingrinājumus dziedāšanas prasmju pilnveidei džeza stilistikā. Lasīt vairāk "Vingrinājumi audzēkņu dziedāšanas prasmju pilveidei džeza stilistikā"

Skolēna mācīšanās prasmes pilnveide bilingvālā mācību procesā

Zenta Anspoka
Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmija, Latvija
Vineta Vaivade
Latviešu valodas aģentūra, Latvija

Kopsavilkums

Ievads. Problēmas aktualitāte saistīta ar vairākiem būtiskiem nosacījumiem, kas jāņem vērā mūsdienīga pedagoģiskā procesa plānošanā un īstenošanā. Sociāli ekonomisko procesu attīstība un katra indivīda vietas apzināšanās daudzkultūru
sabiedrībā nosaka, ka izglītības stratēģiskais mērķis ir audzināt cilvēku, kurš spēj patstāvīgi apgūt tādas zināšanas un prasmes, kas sekmē atbildīgu attieksmi pret sevi, ģimeni, sabiedrību, apkārtējo vidi un valsti.

Darba mērķis. Noskaidrot, kam bilingvālā mācību procesā pievēršama uzmanība, lai skolēns apgūtu prasmi pašorganizēt mācīšanos sev nozīmīga satura un valodas apguvei, kā arī vienlaicīgi veicinātu savas personības attīstību. Lasīt vairāk "Skolēna mācīšanās prasmes pilnveide bilingvālā mācību procesā"

Topošā skolotāja radošā potenciāla izpētes rezultāti

Irina Direktorenko
Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmija, Latvija
Ilze Vilde
Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmija, Latvija/
Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmija, Latvija

Kopsavilkums

Ievads. Viens no topošā skolotāja profesionālās sagatavotības aspektiem ir orientācija uz viņa radošā potenciāla realizāciju un attīstību. Zināms, ka tikai radošs skolotājs spēj atklāt katrā skolēnā radošo potenciālu. Vērība veltāma tiem aspektiem, kas skolēnam pašam ļauj izprast radošā procesa būtību un savu vietu šajā procesā. Skolā nepieciešams tāds skolotājs, kuram ir mākslinieciskā sagatavotība un kurš spēj mācīt un arī audzināt. Skolotājam svarīgi būt radošai personībai un pārvaldīt tādu metodoloģisko pamatu, kas dos viņam iespēju realizēt radošu potenciālu mākslinieciskās darbības sfērās.

Darba mērķis. Analizēt topošo skolotāju radošās darbības pieredzi un radošo potenciālu īpatnības mākslinieciskajās darbībās, kas saistītas ar mūzikas, teatrālās mākslas, kustību (Праслова, 2005; Ветлугина, 1967; Далькроз, 2006), vizuālās mākslas sfērām; pētīt skolotāju radošā potenciāla attīstības iespējas, kas palīdz realizēt to integratīvā mācību procesā; iezīmēt pētījuma virzienus šajā jomā.

Lasīt vairāk "Topošā skolotāja radošā potenciāla izpētes rezultāti"

Piedošana – jauna psiholoģisko pētījumu un prakses sfēra, veiktie pētījumi RPIVA

Aija Dudkina
Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmija, Latvija

Kopsavilkums

Ievads. Piedošana salīdzinoši nesen ir kļuvusi par psiholoģijā pētāmo objektu. Kādi ir piedošanas koncepti psiholoģijā un kas jāņem vērā, lai sniegtu psiholoģisko palīdzību tiem, kas nespēj otram piedot? Lai atbildētu uz šiem jautājumiem, nepieciešams apzināt jau esošo pētījumu rezultātus, tos izanalizējot un apkopojot, tādā veidā ieskicējot turpmāko pētījumu aktuālās tēmas.

Darba mērķis. Pamatojoties uz veiktajiem pētījumiem psiholoģijā, veikt teorētisko metaanalīzi. Lasīt vairāk "Piedošana – jauna psiholoģisko pētījumu un prakses sfēra, veiktie pētījumi RPIVA"