Через развитие диалогических способностей к устойчивому развитию обшества

Е. Ермолаева

Lasīt vairāk "

Через развитие диалогических способностей к устойчивому развитию обшества

"

Проблема развития способностей к диалогу с метафорическим собеседником

Elena Ermolaeva
Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmija

Lasīt vairāk "Проблема развития способностей к диалогу с метафорическим собеседником"

Rīgas 9. un 12.klašu skolēnu attieksme pret nākotni

Dr.habil.paed., profesore Ausma Špona, doktorante Māra Līce

Raksta mērķis: analizēt skolēnu attieksmes pret skolu, viņu nākotnes ieceres turpmākām mācībām un profesionālajai darbībai. Lasīt vairāk "Rīgas 9. un 12.klašu skolēnu attieksme pret nākotni"

Interrelations of preschooler`s development components in musical education

A. Špona, A.Liduma

Lasīt vairāk "Interrelations of preschooler`s development components in musical education"

Mūsdienu skolēnu pedagoģiskās vērtības

Ausma Špona, Baiba Brigmane
Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmija

Kopsavilkums

Skolēnu pedagoģiskās vērtības ir lietu, faktu, parādību nozīmība, kas sekmē personības pilnveidošanos. Ģimene, skola, skolotāji un vienaudži ir katra skolēna vērtību veidošanās avoti. Mūsdienu skola pārmaiņu procesos ar inovatīvajām mācību programmām, mācību procesa organizāciju, skolēnu darbību sociālās grupās, projektu un mācību pētniecisko metožu izmantošana aktivizē skolēnu mācību darbību un nostiprina pozitīvus mācīšanās motīvus. Izglītība, skola ir skolēnu vērtības. Pretruna ir starp skolēnu jaunas informācijas vajadzībām un to apmierināšanu skolā. Informācijas avotu rangu tabulā gandrīz 2000 Rīgas skolēnu pēdējā vietā ievieto mācību grāmatu, priekšpēdējā - skolotāju un mācību stundas. Skolotāju un skolēnu savstarpējās sadarbības vide kļuvusi humānāka: 57% no aptaujātiem skolēniem jūtas cienīti vienaudžu vidē. Savstarpējās attiecības kļūst par mūsdienu skolēnu pedagoģiskām vērtībām.

Atslēgvārdi: skolas vide, skolēna statuss, skolotājs-līderis, pedagoģiskās vērtības, informācijas avoti, sadarbība.

Lasīt vairāk "Mūsdienu skolēnu pedagoģiskās vērtības"