Dažāda vecuma sieviešu labizjūtas, pašcieņas un dzīvesspēka rādītāju atšķirības

Guna Svence, Jolanta Segliņa-Gluškova
Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmija, Latvija

Kopsavilkums

Dzīvesspēka jēdziens psiholoģijā ir salīdzinoši jauns un Latvijā maz pētīts, tāpat kā atsevišķas sieviešu izlases, nosakot to raksturojošās pazīmes. Tā kā dzīvesspēka teorijas apraksta dzīvesspēka veidojošos komponentus saistībā ar pašnovērtējumu un psiholoģisko labizjūtu, tad tiek izvirzīts pētījuma mērķis – novērtēt dzīvesspēka, labizjūtas un pašcieņas rādītāju sakarības agrīnā un vidējā brieduma sieviešu izlasēs. Lasīt vairāk "Dažāda vecuma sieviešu labizjūtas, pašcieņas un dzīvesspēka rādītāju atšķirības"

Latvijas izglītības attīstības tendences 21. gs. sākumā

Valdis Krastiņš
Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības augstskola, Latvija

Kopsavilkums

Ievads. Īpaša uzmanība Latvijā un pasaulē izglītībai pievērsta 20. gs. beigās. Ekonomikā un sociālajā dzīvē rodas pasūtījums izglītībai, izglītības vadībai. P.Sendžs un citi autori norāda, ka mācību process jāveido motivēts, "dzīvs", izmantojot skolēnam nozīmīgus jēdzienus un kategorijas - draugi, ģimene, sabiedrība.
Latvijas izglītība būtiski mainījusies pēc 1991. gada. Izglītības vadībā ir nozīmīgi analizēt paveikto, lai varētu novērtēt attīstības tendences un izvēlēto mērķu lietderību un uzdevumu efektivitāti.

Darba mērķis. Analizēt Latvijas izglītības vadības teorijas un praksi, iezīmējot atsevišķas mūsdienu izglītības tendences gadu tūkstošu mijā. Lasīt vairāk "Latvijas izglītības attīstības tendences 21. gs. sākumā"

Kreativitātes attīstības likumsakarības bērnu un pusaudžu vecumā

Līga Roķe
Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības augstskola, Latvija

Kopsavilkums

levads. Pētījumi par bērnu kreativitāti parāda noteiktas attīstības likumsakarības un dinamikas tendences. To izpratne sniedz iespēju tās pielietot audzināšanas procesā, veicinot kreatīvas un reizē adaptīvas bērna un pusaudža personības veidošanos.

Darba mērķis. Apkopot zinātniskajā literatūrā un pētījumos aprakstītās kreativitātes atītstības likumsakarības bērnu un pusaudžu vecumā. Lasīt vairāk "Kreativitātes attīstības likumsakarības bērnu un pusaudžu vecumā"

Literāro darbu izmantošana vecākā pirmsskolas vecuma bērnu radošās darbības sekmēšanai

Antra Randoha, Vladislava Uršuļska
Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmija, Latvija

Kopsavilkums

Ievads. Mūsdienu sabiedrībā aizvien vairāk ir pieprasīta aktīva, radoša un garīgi bagāta personība. Radošas personības attīstība ir viens no jautājumiem, kas piesaista pedagogu un psihologu uzmanību, jo radoša personība ir ne tikai augsti intelektuāli attīstīta, bet arī emocijām bagāta, tā spēj saskatīt dzīvē patiesi skaisto, kas mūsdienu pasaulē ir īpaši nozīmīgi. Pirmsskolas vecuma bērniem liela nozīme radošās darbības veicināšanā ir literatūrai – literārajiem darbiem, varoņiem, notikumiem. Literatūra ir viens no tiem mākslas veidiem, kas bērniem ir pieejams visvieglāk un saprotams visātrāk. Tieši literāro darbu ietekmē bērni izjūt dažādas emocijas, pārdzīvojumus, mācās izteikt savu vērtējumu un veido attieksmi  pret dzīvi.

Darba mērķis. Teorētiski un praktiski atklāt literāro darbu izmantošanas iespējas vecākā pirmsskolas vecuma bērnu radošās darbības sekmēšanā. Lasīt vairāk "Literāro darbu izmantošana vecākā pirmsskolas vecuma bērnu radošās darbības sekmēšanai"