Ingrīdas Saulītes ieguldījums dejas pedagoģijas attīstībā

Sandra Podniece

Kopsavilkums

Ievads. Latvija var lepoties ar Dziesmu un Deju svētkiem, kas ir ieguvuši plašu starptautisku atpazīstamību un ir iekļauti 2003. gadā UNESCO programmas Cilvēces mutvārdu un nemateriālās kultūras mantojuma meistardarbu sarakstā. Ingrīdas Saulītes mākslinieciskā, organizatoriskā, pedagoģiskā un zinātniski metodiskā darbība ir veicinājusi un attīstījusi Deju svētku saglabāšanu, pilnveidošanu un tālāku attīstību.

Pētījuma mērķis. Analizēt Ingrīdas Saulītes pedagoģisko principu veidošanās priekšnosacījumus. Izvērtēt Ingrīdas Saulītes pedagoģisko, māksliniecisko un organizatorisko, zinātniski metodisko darbību. Lasīt vairāk "Ingrīdas Saulītes ieguldījums dejas pedagoģijas attīstībā"

Dziesmu un deju svētku sociāli ekonomiskais novērtējums

Sarmīte Jēgere
Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmija, Latvija

Kopsavilkums

Ievads. Dziesmu svētkus arvien esam uztvēruši kā neiztrūkstošu savas vēstures sastāvdaļu, savā ziņā unikālu fenomenu latviešu tautas kultūrā. Dziesmu svētki ir saistīti ne tikai ar mūziku un dziedāšanas prieku, bet arī sabiedriskajiem un vēsturiski politiskajiem notikumiem.

Darba mērķis. Izmantojot pieejamos avotus, iegūt plašu izpratni par Dziesmu un deju svētku tradīciju, tās nozīmi mūsdienu sabiedrībā, pētot sabiedrības, nozares profesionāļu, pašu dalībnieku un kolektīvu vadītāju attieksmes pret svētku ideju, nozīmi, problēmām, attīstības iespējām mūsdienu apstākļos un nākotnē, kur liela ietekme ir ekonomiskajai funkcijai un finansiālajam nodrošinājumam. Lasīt vairāk "Dziesmu un deju svētku sociāli ekonomiskais novērtējums"