Jēga ģenēze par tekstu pirmsskolas vecumā – fenomenoloģiskie un hermeneitiskie aspekti

Inese Freiberga
Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmija, Latvija

Kopsavilkums

Daiļliteratūrā kodētas sabiedrības kultūras vērtības un sociālās normas. Tomēr personības attīstībai nozīmīga ir teksta personiskā jēga bērna apziņā – tekstā attēlotā nozīmīgums bērnam un personiska attieksme pret to. Jēgas veidošanās filozofijā ir fenomenoloģijas un hermeneitikas galvenais jautājums. Lasīt vairāk "Jēga ģenēze par tekstu pirmsskolas vecumā – fenomenoloģiskie un hermeneitiskie aspekti"

Integrētās mācības humānās paradigmas skatījumā

Anita Petere
Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības augstskola, Latvija

Kopsavilkums

Ievads. Šajā rakstā atklātas Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības augstskolas pētnieku grupas (Dr. paed. A. Petere., Dr. paed. E. Volāne, Mg. paed. I. Helmane, Mg. paed. J. Jaunzeme, Mg. paed. S. Ķirse) pamatatziņas, kas balstītas uz integrētās mācības teorētiskā m0deļa izstrādi, skolotāju sagatavotību, profesionālo kompetenci integrētās mācības īstenošanai skolās.

Darba mērķis. Analizēt integrēto mācību modeļu izstrādes konceptuālās pieejas, to īstenošanu darbā ar skolēniem un studentiem. Lasīt vairāk "Integrētās mācības humānās paradigmas skatījumā"

Starpkultūru kompetences veidošanās jaunākā skolas vecumā integrētā mācību modelī

Anita Petere
Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmija, Latvija

Kopsavilkums

Ievads. Latvijas skolu izglītības sistēmā pēdējos gados pieaug etniski heterogēno klašu skaits. Vai skolotājs ir gatavs darbam klases multikulturālā vidē?

Darba mērķis. Atklāt skolotāju, skolēnu, studentu kultūrkompetences veidošanās pedagoģiskos nosacījumus. Lasīt vairāk "Starpkultūru kompetences veidošanās jaunākā skolas vecumā integrētā mācību modelī"