Sociālās adaptācijas un etniskās identitātes kvalitāšu izpēte jauniešiem dažādās kultūrvidēs

Māra Vidnere, Irina Plotka, Ņina Blūmenaua
Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmija
Daugavpils Universitāte, Transporta un sakaru institūts

Kopsavilkums

Ievads. Pēdējā laikā Baltijas valstīs notikušās politiskās, sociālās pārmaiņas veicināja jaunas etnopolitiskās, sociālpsiholoģiskās un kultūras realitātes veidošanos. Ir mainījusies arī cilvēku sociālā, etniskā, kultūras identitāte, etnisko grupu etnopolitiskais statuss. Ir pastiprinājusies savas etniskās identitātes apzināšanās.

Darba mērķis. Jauniešu etniskās identitātes un sociālās adaptācijas citā kultūrvidē izpēte. Lasīt vairāk "Sociālās adaptācijas un etniskās identitātes kvalitāšu izpēte jauniešiem dažādās kultūrvidēs"

Novada tradicionālā kultūra izglītībā: situācijas izpētes rezultāti

Zenta Anspoka, Gunta Siliņa-Jasjukeviča
Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmija, Latvija

Kopsavilkums

Ievads. Lai daudzkultūru sabiedrībā indivīds spētu veidot tolerantu attieksmi pret citādo, būtu gatavs iesaistīties starpkultūru dialogā, viņam jāapgūst sava etnosa kultūra. Mūsdienīgā izglītības saturā spēcināma tradicionālās kultūras apguve. Vērība veltāma tiem skolotāja profesionalitātes aspektiem, kas skolēnam pašam ļauj apzināties individuālo identitāti, izprast un īstenot sociālo lomu ne tikai visas valsts, bet arī konkrēta novada kultūrvidē.

Darba mērķis. Analizēt novada tradicionālās kultūras situāciju izglītībā, atklāt galvenās problēmas, ar kurām sastopas skolotāji, palīdzot skolēniem apgūt tradicionālās kultūras mantojumu. Lasīt vairāk "Novada tradicionālā kultūra izglītībā: situācijas izpētes rezultāti"