Vispārizglītojošo skolu direktoru izglītošana, profesionālā pilnveide un atlase

Skaidrīte Ozoliņa
Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmija, Latvija

Kopsavilkums

Raksts sagatavots, izmantojot projekta „Izglītības vadība: vispārizglītojošās skolas direktora un direktora vietnieka motivācija pilnveidot vadības kompetenci” īstenošanas gaitā iegūtos rezultātus, kā arī Latvijas un ārzemju mūsdienu autoru atziņas izglītības vadībā.
Darba mērķis – izmantojot projekta pētījuma datus, analizēt mūsdienīgas izglītības iestādes vadītāja kompetences apguves iespējas studijās un profesionālās pilnveides kursos, raksturot situāciju direktoru atlasē.
Darbā izmantota literatūras analīze un socioloģiskā pētījuma metodes: anketēšana un intervija. Lasīt vairāk "Vispārizglītojošo skolu direktoru izglītošana, profesionālā pilnveide un atlase"

Latvijas izglītības attīstības tendences 21. gs. sākumā

Valdis Krastiņš
Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības augstskola, Latvija

Kopsavilkums

Ievads. Īpaša uzmanība Latvijā un pasaulē izglītībai pievērsta 20. gs. beigās. Ekonomikā un sociālajā dzīvē rodas pasūtījums izglītībai, izglītības vadībai. P.Sendžs un citi autori norāda, ka mācību process jāveido motivēts, "dzīvs", izmantojot skolēnam nozīmīgus jēdzienus un kategorijas - draugi, ģimene, sabiedrība.
Latvijas izglītība būtiski mainījusies pēc 1991. gada. Izglītības vadībā ir nozīmīgi analizēt paveikto, lai varētu novērtēt attīstības tendences un izvēlēto mērķu lietderību un uzdevumu efektivitāti.

Darba mērķis. Analizēt Latvijas izglītības vadības teorijas un praksi, iezīmējot atsevišķas mūsdienu izglītības tendences gadu tūkstošu mijā. Lasīt vairāk "Latvijas izglītības attīstības tendences 21. gs. sākumā"

Izglītības vadības konceptuālais skatījums

Valdis Krastiņš
Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības augstskola, Latvija

Kopsavilkums

Ievads. Pārmaiņas sabiedrības dzīvē, tautsaimniecības nozaru vadīšanā veido jaunu vadības pieredzi, sekmē jaunu atziņu veidošanos, pārbauda vadības teoriju atbilstību musdienu prasībām. Izglītība un izglītības vadība musdienās ietver sevī ne tikai mācīšanu un mācīšanos, bet arī mūžizglītību, tālākizglītību, zināšanu pārvaldības organizāciju un vadību, karjeras izglītību.

Darba mērķis. Analizēt izglītības vadības jēdziena konceptuālo attīstību Latvijas valsts tautsaimniecības nozaru dažu stratēģisko plānu kontekstā. Lasīt vairāk "Izglītības vadības konceptuālais skatījums"

Inovatīvā vide humanitāro mācību priekšmetu apguvē

Valdis Krastiņš
Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmija, Latvija

Kopsavilkums

Ievads. Latvijas vispārējās izglītības iestādēs notiek nozīmīgas pedagoģiskā procesa satura un metodikas pārmaiņas. 2006. gadā Latvijas Republikas Ministru kabinets apstiprināja noteikumus par valsts standartu pamatizglītībā un pamatizglītības mācību priekšmetu standartiem, 2008. gadā – attiecīgi noteikumus par valsts vispārējās vidējās izglītības standartu un vispārējās vidējās izglītības mācību priekšmetu standartiem. Skolotājiem ir lielas iespējas mācību  priekšmeta satura, metožu un līdzekļu izvēlē.

Darba mērķis. Analizēt humanitāro mācību priekšmetu skolotāju metodiskās sagatavotības efektivitātes paaugstināšanos darbam pārmaiņu un inovācijas apstākļos. Lasīt vairāk "Inovatīvā vide humanitāro mācību priekšmetu apguvē"

Vispārējās izglītības iestādes vīzija un misija konkurenta analīzes un sabiedrības informēšanas aspektā

Vairis Ļaudams
Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmija, Latvija

Kopsavilkums

Ievads. Latvijai, atgūstot neatkarību un pievienojoties Eiropas Savienības vienotai izglītības telpai, radās gan iespējas, gan problēmas, pārstrukturizējot un pielāgojot izglītības sistēmu 21.gadsimta prasībām. Ņemot vērā, ka kvalitāti veicina konkurence (kā biznesa vidē tā arī izglītības telpā), tieši šis aspekts tiek pētīts, akcentējot izglītības iestādes vīzijas un misijas nozīmi konkurences novērtēšanas un sabiedrības informētības aspektā. Veiktais pētījums veikts Eiropas Sociālā fonda līdzfinansētā projekta Nr. 2009/0147/1DP/1.1.2.1.2/09/IPIA /VIAA/009 ietvaros.

Darba mērķis. Pētīt un analizēt izglītības iestāžu vīzijas un misijas formulējumus, kas ietekmē konkurentu un sabiedrības informētību par iestādes darbību un tās attīstību. Lasīt vairāk "Vispārējās izglītības iestādes vīzija un misija konkurenta analīzes un sabiedrības informēšanas aspektā"