Agresivitāte kā psihofizioloģiskais fenomens: iespejamās atbalsta un korekcijas metodes

Daina Voita, Aija Dudkina
Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmija, Pedagoģijas un psiholoģijas zinātniskais institūts, Latvija

Lasīt vairāk "Agresivitāte kā psihofizioloģiskais fenomens: iespejamās atbalsta un korekcijas metodes"

Jauniešu atstumtības mazināšanas pedagoģiskie paņēmieni deju nodarbībās

Daira Dāle

Kopsavilkums

Ievads. Ikvienā izglītības iestādē atstumtības process noris neatkarīgi no tā, vai sabiedrības indivīdi to saskata vai ne. Taču nedz atstumtība, nedz nabadzība nav kāda iedzimta īpašība. Atstumto nebūtu, ja nebūtu atstumšanas – konkrētu  sociālu, ekonomisku, juridisku vai politisku iemeslu, kā dēļ viena vai otra sabiedrības grupa zaudē kādas sev būtiskas dzīves iespējas vai resursus.

Pētījuma mērķis. Noskaidrot jauniešu atstumtības mazināšanas iespējas deju kolektīva nodarbībās. Lasīt vairāk "Jauniešu atstumtības mazināšanas pedagoģiskie paņēmieni deju nodarbībās"

Jauniešu ansambļa spēles prasmju pilnveides iespējas saksofonu kvarteta darbības procesā

Inga Meijere, Māra Marnauza

Kopsavilkums

Ievads. Mūzikas instrumenta spēle ir nozīmīga cilvēka attīstībā. Tā ir arī iespēja paust savas emocijas caur mūzikas skaņām. Komunicējot ar līdzīgi domājošiem jauniem mūziķiem, rodas vēlme veidot kopējus ansambļus, kuri nereti iegūst popularitāti. Līdz šim brīdim Latvijā nav pievērsts daudz uzmanības metodēm, kā strādāt ar saksofonu kvartetu vai ar jebkuru citu pūšaminstrumentu kameransambli.

Pētījuma mērķis. Izpētīt jauniešu ansambļa spēles prasmju pilnveides iespējas saksofonu kvarteta darbības procesā. Lasīt vairāk "Jauniešu ansambļa spēles prasmju pilnveides iespējas saksofonu kvarteta darbības procesā"

Jauniešu muzikālā darbība kā jauniešu kultūras sastāvdaļa

Tālis Gžibovskis
Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības augstskola, Latvija

Kopsavilkums

levads. Lai izprastu jauniešu intereses mūzikā, nepieciešams analizēt viņu muzikālās darbības īpatnības un atklāt tām pamatojumu. Svarīgi izprast arī jēdziena "jauniešu kultūra" būtību, kura vēsturisko izcelsmi un skaidrojumu analizēsim
Vācijas mūzikas pedagoģijas zinātnieku pētījumos.

Darba mērķis. Izpētīt Vācijas mūzikas pedagoģijas literatūrā jauniešu kultūras būtību jauniešu muzikālās darbības kontekstā. Lasīt vairāk "Jauniešu muzikālā darbība kā jauniešu kultūras sastāvdaļa"

Jauniešu reakcijas ātruma attīstība sitaminstrumetnu spēles apguvē

Tālis Gžibovskis, Māra Marnauza
Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmija, Latvija

Kopsavilkums

Ievads. Sitamistrumentu spēlē galvenā darbība notiek ar kustības jeb motorikas starpniecību, tās īstenošanai vajadzīgs attīstīts reakcijas ātrums, ko raksturo lēmuma pieņemšanas un motorās kustības ātrums. Reakcijas ātrumu nereti iespaido jauniešu uzmanības noturība un stresa līmenis muzicēšanas laikā.

Pētījuma mērķis. Izpētīt un pārbaudīt jauniešu reakcijas ātrumu saistībā ar viņu uzmanības spējām un stresa toleranci sitaminstrumentu spēles apguvē. Lasīt vairāk "Jauniešu reakcijas ātruma attīstība sitaminstrumetnu spēles apguvē"

Vingrinājumi audzēkņu dziedāšanas prasmju pilveidei džeza stilistikā

Zane Andžāne, Māra Marnauza
Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmija, Latvija

Kopsavilkums

Ievads. Pēdējos gados pieaug jauniešu interese par džeza dziedāšanu. Dziedāšanas pedagoģijā daudz pētīta akadēmisko dziedāšanas prasmju apguves metodika, izveidoti ieteikumi dziedāšanas problēmu novēršanai. Savukārt, džeza dziedāšanas tehnikas un džeza stilistisko nianšu apguvē vērojamas nepilnības dziedāšanas tehnikas un stilistikas nepietiekamā pārzināšanā, kuru risinājumam līdz šim nav izstrādāti pietiekami metodiskie pamati un izpētīti efektīvākie pedagoģiskie līdzekļi.

Darba mērķis. Izpētīt džeza dziedāšanas prasmju specifi ku un izstrādāt vingrinājumus dziedāšanas prasmju pilnveidei džeza stilistikā. Lasīt vairāk "Vingrinājumi audzēkņu dziedāšanas prasmju pilveidei džeza stilistikā"

Jauniešu akadēmisko un džeza dziedāšanas prasmju apguves mijsakarības dziedāšanas mācību procesā

Zane Andžāne, Māra Marnauza

Kopsavilkums

Ievads. Pēdējos gados pieaug interese par džeza dziedāšanas apguvi. Mūzikas vidusskolās izveidotajās džeza mūzikas nodaļās stājas aizvien vairāk jaunieši, lai izkoptu savas dziedāšanas prasmes un kļūtu par profesionāliem dziedātājiem.
Pedagoģiskajā literatūrā daudz pētīta akadēmisko dziedāšanas prasmju apguves metodika, izveidoti ieteikumi dziedāšanas problēmu novēršanai. Savukārt, džeza dziedāšanas apguvē vērojamas nepilnības džeza dziedāšanas tehnikas un stilistikas nepietiekamā pārzināšanā un improvizācijas prasmju apguvē, kuru risinājumam līdz šim nav izstrādāti pietiekami metodiskie pamati un izpētīti efektīvākie padagoģiskie līdzekļi.

Darba mērķis. Izpētīt jauniešu akadēmisko un džeza dziedāšanas prasmju apguves mijsakarības dziedāšanas mācību procesā. Lasīt vairāk "Jauniešu akadēmisko un džeza dziedāšanas prasmju apguves mijsakarības dziedāšanas mācību procesā"

Elektriskās ģitāras spēles paņēmienu apguve jauniešu vecumposmā

Armands Alksnis, Boriss Avramecs

Kopsavilkums

Ievads. 20. gadsimtā elektriskā ģitāra kļūst par populārāko instrumentu pasaulē un arvien vairāk jaunieši izvēlas apgūt šī instrumenta spēli. Akustiskās ģitāras pārveidošana par elektrisko mūzikas instrumentu radīja daudzus jaunus spēles paņēmienus, kas ļauj atklāt bagātās instrumenta skanējuma iespējas. Latvijā elektriskās ģitāras spēles apguve teorētiskā līmenī tikpat kā nav pētīta un nav arī mācību līdzekļu.

Pētījuma mērķis. Izpētīt elektriskās ģitāras spēles paņēmienu apguvi jauniešu vecumposmā. Lasīt vairāk "Elektriskās ģitāras spēles paņēmienu apguve jauniešu vecumposmā"