Novada tradicionālā kultūra izglītībā: situācijas izpētes rezultāti

Zenta Anspoka, Gunta Siliņa-Jasjukeviča
Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmija, Latvija

Kopsavilkums

Ievads. Lai daudzkultūru sabiedrībā indivīds spētu veidot tolerantu attieksmi pret citādo, būtu gatavs iesaistīties starpkultūru dialogā, viņam jāapgūst sava etnosa kultūra. Mūsdienīgā izglītības saturā spēcināma tradicionālās kultūras apguve. Vērība veltāma tiem skolotāja profesionalitātes aspektiem, kas skolēnam pašam ļauj apzināties individuālo identitāti, izprast un īstenot sociālo lomu ne tikai visas valsts, bet arī konkrēta novada kultūrvidē.

Darba mērķis. Analizēt novada tradicionālās kultūras situāciju izglītībā, atklāt galvenās problēmas, ar kurām sastopas skolotāji, palīdzot skolēniem apgūt tradicionālās kultūras mantojumu. Lasīt vairāk "Novada tradicionālā kultūra izglītībā: situācijas izpētes rezultāti"