Latviešu valodas didaktiskais modelis pamatskolā un skolotāju metodiskā kompetence

Zenta Anspoka
Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības augstskola, Latvija

Kopsavilkums

Ievads. Raksta autore analizē latviešu valodas kā mācību priekšmeta pamatskolā didaktisko modeli, kas ļauj īstenot latviešu valodas pamatizglītības standartā noteikto mērķi un skolotāju metodisko kompetenci.

Darba mērķis. Analizēt un pētīt latviešu valodas didaktiskā modeļa būtību un skolotāju metodisko kompetenci, to īstenojot pedagoģiskajā darbībā. Lasīt vairāk "Latviešu valodas didaktiskais modelis pamatskolā un skolotāju metodiskā kompetence"