Emociju attīstības iespējas mūzikas apguves procesā

Laimrota Kriumane, Māra Marnauza
Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības augstskola, Latvija

Kopsavilkums

Ievads. Latvijā, gadsimtu mijā, viens no aktuāliem mūzikas pedagoģijas jautājumiem ir cilvēka emociju attīstība. Novērojumi liecina, ka mūzikas izglītībā, kā vispārizglītojošās un mūzikas skolās, tā arī augstskolu mūzikas skolotāju studiju programmās, pārsvarā uzmanības centrā atrodas zināšanu apguve un prasmju attīstība. Daudz mazāka uzmanība pievērsta attieksmei, kas ietver sevī noteiktu dzīves pozīciju, vērtīborientāciju un dzīves stilu. Viens no svarīgākajiem attieksmes veidošanās nosacījumiem ir pozitīvs emocionāls pārdzīvojums, tāpēc mūzikas stundās lielāka uzmanība jāpievērš skolēnu emociju attīstībai, pozitīva pārdzīvojuma nosacījumu radīšanai.

Darba mērķis. Apkopot un analizēt teorētiskās pieejas, novērojumu un pedagoģiskā darba pieredzi emociju attīstībā mūzikas apguves procesā. Lasīt vairāk "Emociju attīstības iespējas mūzikas apguves procesā"

Intonācijas mūzikā un bērna valodā

Dainis Zariņš
Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības augstskola, Latvija

Kopsavilkums

Ievads. Intonācija mūzikā - vismazākā melodijas daļa, kurai ir izteiksmības nozīme. Intonācija literatūrā - frāzes jēdzieniskais un emocionālais noskaņojums. Dziesmas saturs - melodija plus vārdi. Dziesmā šie divi intonāciju veidi darbojas kopā, bet ļoti bieži minētās divas darības jomas eksistā arī atsevišķi. Tomēr melodijas un vārdu intonatīvai izteiksmībai savstarpēji saistītos sacerējumos vajadzētu darboties vienā virzienā. Mūzikas un teksta iedarbība uz bērna emocijām nosaka arī šo izteiksmes līdzekļu praktisko izmantošanu intonāciju veidošanā.

Darba mērķis. Veidot priekšstatu par mūzikas un teksta savstarpējo sakarību bērnu emocionālajā darbībā. Lasīt vairāk "Intonācijas mūzikā un bērna valodā"

Mūzikas valoda sonorās domāšanas procesā

Zigmunds Žukovskis, Māra Marnauza
Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmija, Latvija

Kopsavilkums

Ievads. Mūsdienu mūzikas pedagoģija orientēta uz radošas mūziķa personības attīstības veicināšanu. Tas nosaka nepieciešamību pēc jaunu, zinātniski pamatotu pieeju izveidošanas un pielietojuma.

Darba mērķis. Apkopot un apzināt mūzikas, valodas un domāšanas kopsakarības. Lasīt vairāk "Mūzikas valoda sonorās domāšanas procesā"

Muzikālās darbības nozīme verbālo spēju attīstībā

Zigmunds Žukovskis, Māra Marnauza
Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmija, Latvija

Kopsavilkums

Ievads. Mūsdienu zinātne ir noteikusi kopsakarības mūzikā un valodā fonētikas, sintakses un semantikas līmenī. Līdz ar to iespējams, ka muzikālajā darbībā gūtās iemaņas ietekmē verbālās spējas.

Darba mērķis. Apkopot zinātnieku atziņas, lai apzinātu muzikālās darbības un verbālo spēju attīstības kopsakarības. Lasīt vairāk "Muzikālās darbības nozīme verbālo spēju attīstībā"

Melodijas ritmiskā pārveide kā dažādu emociju nesēja un tās atgriezeniskā saite ritmikas nodarbībā

Ginta Pētersone
Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmija, Latvija

Kopsavilkums

Ievads. Viens no ritmikas galvenajiem mērķiem un uzdevumiem mūzikas skolā ir radīt saikni ar solfedžo apgūstamo vielu un saturu par ritmu un metru.

Darba mērķis ir atspoguļot tos nosacījumus, kas veicina adekvātu emocionālu atsaucību analizējamajam mūzikas materiālam un iedvesmo radošai izpausmei kustībās. Lasīt vairāk "Melodijas ritmiskā pārveide kā dažādu emociju nesēja un tās atgriezeniskā saite ritmikas nodarbībā"