Jauniešu muzikālā darbība kā jauniešu kultūras sastāvdaļa

Tālis Gžibovskis
Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības augstskola, Latvija

Kopsavilkums

levads. Lai izprastu jauniešu intereses mūzikā, nepieciešams analizēt viņu muzikālās darbības īpatnības un atklāt tām pamatojumu. Svarīgi izprast arī jēdziena "jauniešu kultūra" būtību, kura vēsturisko izcelsmi un skaidrojumu analizēsim
Vācijas mūzikas pedagoģijas zinātnieku pētījumos.

Darba mērķis. Izpētīt Vācijas mūzikas pedagoģijas literatūrā jauniešu kultūras būtību jauniešu muzikālās darbības kontekstā. Lasīt vairāk "Jauniešu muzikālā darbība kā jauniešu kultūras sastāvdaļa"

Muzikālās darbības nozīme verbālo spēju attīstībā

Zigmunds Žukovskis, Māra Marnauza
Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmija, Latvija

Kopsavilkums

Ievads. Mūsdienu zinātne ir noteikusi kopsakarības mūzikā un valodā fonētikas, sintakses un semantikas līmenī. Līdz ar to iespējams, ka muzikālajā darbībā gūtās iemaņas ietekmē verbālās spējas.

Darba mērķis. Apkopot zinātnieku atziņas, lai apzinātu muzikālās darbības un verbālo spēju attīstības kopsakarības. Lasīt vairāk "Muzikālās darbības nozīme verbālo spēju attīstībā"