Populārās un džeza mūzikas dziedāšanas apguves metodikas izpratne studijās. Problēmas un risinājumi

Inga Bērziņa
Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmija, Latvija

Kopsavilkums

Populārās un džeza mūzikas dziedāšanas apguves programmas piedāvā vairākas izglītības iestādes Latvijā, tomēr programma, kur par galveno izvirzīts izglītības pedagoģiskais aspekts, ir tikai Rīgas pedagoģijas un izglītības vadības akadēmijā. Lasīt vairāk "Populārās un džeza mūzikas dziedāšanas apguves metodikas izpratne studijās. Problēmas un risinājumi"

Mūzikas pedagoģija III. Ziņas par izdevumu. Autori. Saturs.

     Zinātnisko rakstu krājumā publicēti Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmijas (RPIVA) profesionālā maģistra studiju programmas „Mūzikas pedagoģija” 2012. gada absolventu un vadošo profesoru pētījumi mūzikas  edagoģijā. Krājums izdots RPIVA Pedagoģijas un psiholoģijas zinātniski pētnieciskā institūta Mūzikas pedagoģijas un psiholoģijas pētījumu centra īstenotā zinātniski pētnieciskā projekta „Pētījumi mūzikas pedagoģijā Rīgas  edagoģijas un izglītības vadības akadēmijā” (projekta vadītāja prof. Dr. paed. M. Marnauza) ietvaros. Krājuma 3. sējumā publicēti 7 raksti mūzikas pedagoģijā. Rakstu krājums varētu būt saistošs mūzikas pedagoģijas studentiem,  aģistrantiem, doktorantiem un pētniekiem, kā arī dažādu izglītības iestāžu mūzikas skolotājiem.

Sastādītāja un zinātniskā redaktore: profesore Dr. paed. Māra Marnauza

Lasīt vairāk "Mūzikas pedagoģija III. Ziņas par izdevumu. Autori. Saturs."

Mūzikas pedagoģijas zinātne Latvijas pedagoģijas un mūzikas zinātņu sistēmā

Dainis Zariņš
Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības augstskola, Latvija

Kopsavilkums

levads. Mūzikas pedagoģijas tālākai attīstībai traucē tās nenoteiktais zinātniskais statuss. Latvijas mūzikas kultūras attīstības vajadzības prasa noteikt mūzikas pedagoģijas zinātnes statusu citu zinātņu sistēmā.

Darba mērķis. Analizēt mūzikas pedagoģijas zinātnes vietu Latvijas pedagoģijas un mūzikas zinātņu sistēmā. Lasīt vairāk "Mūzikas pedagoģijas zinātne Latvijas pedagoģijas un mūzikas zinātņu sistēmā"

Džeza dziedātāja ķermeņa valoda kā informatīvs un māksliniecisks izteiksmes līdzeklis ansambļa muzicēšanas laikā

Inga Bērziņa, Māra Marnauza
Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmija, Latvija

Kopsavilkums

Ievads. Svarīga loma muzikāla priekšnesuma izpildījuma laikā ir džeza dziedātāja ķermenim un tā radītajām kustībām. Ansambļa muzicēšanas kontekstā, savstarpējo sadarbību regulējošu ķermeņa kustību apguve un tas, kādā veidā šī  informācija tiek nodota, palīdz uzlabot sadarbības efektivitāti un tas nozīmē – muzikālā priekšnesuma kvalitāti. Ķermeņa kustības sevī ietver gan motorisko kustību aspektu, gan sociālo informācijas nodošanas aspektu.

Darba mērķis. Rast ķermeņa valodas pilnveidošanas iespējas džeza dziedāšanas apguves procesā. Lasīt vairāk "Džeza dziedātāja ķermeņa valoda kā informatīvs un māksliniecisks izteiksmes līdzeklis ansambļa muzicēšanas laikā"

Akadēmiskās un modernās vokālās tehnikas apguves mijsakarības džeza dziedāšanas studiju procesā

Inga Bērziņa
Rīgas Pedagoģijas un Izglītības vadības akadēmija, Latvija

Kopsavilkums

Ievads. Augstvērtīgu vokālā džeza priekšnesumu nav iespējams izveidot bez vokālās tehnikas prasmēm, kas džeza dziedāšanas apguvē tiek pilnveidotas, izmantojot akadēmiskās un modernās vokālās tehnikas paņēmienus. Studiju procesā liela uzmanība tiek veltīta precīzai stilistikai izpratnei un apguvei, tomēr vokālā tehnika veido pamatprasmes džeza priekšnesumā. Džeza dziedāšana žanra vēsturiskās attīstības laikā kļuvusi tehniski sarežģīta – bieži vien atonāla un ritmiski komplicēta. Vokālista uzstāšanās džeza attīstības gaitā ir mainījusi savu konceptu. Izpildījums mainījies no izteikti solo dziedājuma līdz instrumenta spēlei līdzīgas skaņveides. Profesionāla džeza izglītība gatavo jaunos mūziķus, kas spētu  izpausties dažādos stilos, pārvaldot nepieciešamos tehniskos paņēmienus. Studiju procesa pilnveidei, ieteicams izpētīt efektīvākos pedagoģiskos līdzekļus, kas tiek izmantoti Eiropas džeza augstskolās.

Darba mērķis. Izpētīt akadēmiskās un modernās vokālās tehnikas apguves mijsakarības džeza dziedāšanas apguves procesā. Lasīt vairāk "Akadēmiskās un modernās vokālās tehnikas apguves mijsakarības džeza dziedāšanas studiju procesā"

Jauniešu pašapliecināšanās attīstība Vesa Montgomerija izveidoto džeza ģitārpēles paņēmienu aguvē

Andrejs Jevsjukovs, Boriss Avramecs

Kopsavilkums

Ievads. Džeza ģitāras solo spēles jomā īpaša loma ir amerikāņu džeza ģitāristam Vesam Montgomerijam, kurš ar savu savdabīgo ģitāras skanējumu, neatkārtojamo spēles manieri un jaunu spēles paņēmienu izmantošanu 50. un 60. gados kļuva slavens visā pasaulē. Mūsdienās viņa izstrādātos spēles paņēmienus izmanto daudz džeza ģitāristu, kā arī šos paņēmienus māca džeza mūzikas mācību iestādēs. Pēdējos divdesmit gados Latvijā ir pieaugusi interese par džeza mūziku.
Ir izveidotas populārās un džeza mūzikas mācību programmas, kas tiek realizētas dažādās mācību iestādēs. Džeza ģitāras spēli apgūst desmitiem jauniešu. Līdz šīm latviešu valodā nav izdots neviens metodiskais mācību materiāls, veltīts džeza ģitāras spēlei. Latvijā vajadzība pēc metodiskajiem mācību materiāliem džeza jomā pieaug.

Pētījuma mērķis. Izpētīt jauniešu pašapliecināšanās attīstību V. Montgomerija izveidoto džeza ģitāras spēles paņēmienu apguvē. Lasīt vairāk "Jauniešu pašapliecināšanās attīstība Vesa Montgomerija izveidoto džeza ģitārpēles paņēmienu aguvē"