Pedagoģijas augstskolās plānotā radošuma veicināšana (studiju programmās, studiju kursu aprakstos un pedagogu profesionālās pilnveides B kursos)

Rita Bebre
Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmija
PPZPI Kreativitātes pētījumu centrs, Latvija

Kopsavilkums

Ievads. Neatņemama augstākās izglītības reformas sastāvdaļa ir radošuma izglītības ieviešana Latvijas izglītības sistēmā, kas jāveido uz zinātniskiem pamatiem. Pirms reformām nepieciešams diagnosticēt esošo stāvokli.

Darba mērķis. Analizēt pedagoģijas augstskolās plānoto radošuma veicināšanu pedagogu sagatavošanā. Lasīt vairāk "Pedagoģijas augstskolās plānotā radošuma veicināšana (studiju programmās, studiju kursu aprakstos un pedagogu profesionālās pilnveides B kursos)"

Horeogrāfijas interpretācijas prasmju veidošanās pedagoģiski psiholoģiskie nosacījumi

Sandra Vītola
Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmija, Latvija

Kopsavilkums

Ievads. Horeogrāfija ir apzīmējums mākslas veidam, kura pamatā ir deja. Interpretācija ir saistīta ar „klasisko hermeneitiku – saprašanu kā metodi” (Gudjons, 2007). Mūsdienu hermeneitika, pievēršoties interpretējamajam objektam, uzlūko to kā daudznozīmīgu, interpretācijas iespēju ziņā atvērtu. Horeogrāfijas interpretācijas prasmju veidošanās iespējama, ievērojot pedagoģiski psiholoģiskos nosacījumus mācību un audzināšanas procesā. Raksta autore analizē horeogrāfijas,  interpretācijas jēdzienus filozofijā, pedagoģijā un dejas mākslā, to prasmju veidošanos pedagoģiski psiholoģiskos nosacījumus.

Darba mērķis. Analizēt horeogrāfijas interpretācijas prasmju veidošanos un konstatēt tās pedagoģiski psiholoģiskos nosacījumus. Lasīt vairāk "Horeogrāfijas interpretācijas prasmju veidošanās pedagoģiski psiholoģiskie nosacījumi"

Vingrinājumi audzēkņu dziedāšanas prasmju pilveidei džeza stilistikā

Zane Andžāne, Māra Marnauza
Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmija, Latvija

Kopsavilkums

Ievads. Pēdējos gados pieaug jauniešu interese par džeza dziedāšanu. Dziedāšanas pedagoģijā daudz pētīta akadēmisko dziedāšanas prasmju apguves metodika, izveidoti ieteikumi dziedāšanas problēmu novēršanai. Savukārt, džeza dziedāšanas tehnikas un džeza stilistisko nianšu apguvē vērojamas nepilnības dziedāšanas tehnikas un stilistikas nepietiekamā pārzināšanā, kuru risinājumam līdz šim nav izstrādāti pietiekami metodiskie pamati un izpētīti efektīvākie pedagoģiskie līdzekļi.

Darba mērķis. Izpētīt džeza dziedāšanas prasmju specifi ku un izstrādāt vingrinājumus dziedāšanas prasmju pilnveidei džeza stilistikā. Lasīt vairāk "Vingrinājumi audzēkņu dziedāšanas prasmju pilveidei džeza stilistikā"

Jauniešu akadēmisko un džeza dziedāšanas prasmju apguves mijsakarības dziedāšanas mācību procesā

Zane Andžāne, Māra Marnauza

Kopsavilkums

Ievads. Pēdējos gados pieaug interese par džeza dziedāšanas apguvi. Mūzikas vidusskolās izveidotajās džeza mūzikas nodaļās stājas aizvien vairāk jaunieši, lai izkoptu savas dziedāšanas prasmes un kļūtu par profesionāliem dziedātājiem.
Pedagoģiskajā literatūrā daudz pētīta akadēmisko dziedāšanas prasmju apguves metodika, izveidoti ieteikumi dziedāšanas problēmu novēršanai. Savukārt, džeza dziedāšanas apguvē vērojamas nepilnības džeza dziedāšanas tehnikas un stilistikas nepietiekamā pārzināšanā un improvizācijas prasmju apguvē, kuru risinājumam līdz šim nav izstrādāti pietiekami metodiskie pamati un izpētīti efektīvākie padagoģiskie līdzekļi.

Darba mērķis. Izpētīt jauniešu akadēmisko un džeza dziedāšanas prasmju apguves mijsakarības dziedāšanas mācību procesā. Lasīt vairāk "Jauniešu akadēmisko un džeza dziedāšanas prasmju apguves mijsakarības dziedāšanas mācību procesā"