Development of nonverbal communication skills of adolescents in the dancing class taking into account gender differece

Julia Leimane
Riga Teacher Training and Educational Management Academy

Summary

Introduction. Often in the communication process adolescent may feel depressed, and it causes rather significant discomfort. Adolescent may feel uneasy about being different from other peers or people, whom he wants to impress. Frequently he can’t fully express his feelings and thoughts. For adolescent being among peers in the dancing class is a possibility to improve necessary nonverbal communication skills and to learn to use them deliberately during communication process. Lasīt vairāk "Development of nonverbal communication skills of adolescents in the dancing class taking into account gender differece"

Sociālā intelekta un valodas etnokomunikatīvo prasmju attīstība jauniešiem latviešu un mazākumtautību skolās un to nozīme starpnacionālo attiecību veidošanā

Māra Vidnere

Summary

The issue of interethnic contacts is topical in the multicultural society. The research under discussion is performed, in order to ascertain the differences and similarities among adolescents studying in the schools with Latvian/Russian language of
instruction. Lasīt vairāk "Sociālā intelekta un valodas etnokomunikatīvo prasmju attīstība jauniešiem latviešu un mazākumtautību skolās un to nozīme starpnacionālo attiecību veidošanā"

Agresivitāte kā psihofizioloģiskais fenomens: iespejamās atbalsta un korekcijas metodes

Daina Voita, Aija Dudkina
Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmija, Pedagoģijas un psiholoģijas zinātniskais institūts, Latvija

Lasīt vairāk "Agresivitāte kā psihofizioloģiskais fenomens: iespejamās atbalsta un korekcijas metodes"

Rīgas 9. un 12.klašu skolēnu attieksme pret nākotni

Dr.habil.paed., profesore Ausma Špona, doktorante Māra Līce

Raksta mērķis: analizēt skolēnu attieksmes pret skolu, viņu nākotnes ieceres turpmākām mācībām un profesionālajai darbībai. Lasīt vairāk "Rīgas 9. un 12.klašu skolēnu attieksme pret nākotni"

Neverbālo komunikatīvo prasmju pilnveide deju kolketīvā pusaudžiem dzimuma atšķirību skatījumā

Jūlija Leimane

Kopsavilkums

Ievads. Pusaudžu vecumā saskarsmē notiek nozīmīgs kvalitatīvs lūzums salīdzinājumā ar jaunākajiem vecumposmiem. Primāro nozīmi iegūst saskarsme ar vienaudžiem. Satiekoties ar draugiem, pusaudži aktīvi apgūst sociālās uzvedības normas, pievēršas pašaudzināšanas problēmām. Bieži saskarsmes procesā pusaudzis var justies nomākts, kas sagādā viņam pietiekami lielu diskomfortu. Pusaudzis pārdzīvo par to, ka var izskatīties savādāks vienaudžu vai to cilvēku acīs, uz kuriem viņš grib atstāt iespaidu. Bieži vien viņš pilnā mērā nevar izteikt savas domas un jūtas. Atrodoties deju kolektīvā savā vienaudžu grupā, pusaudzim rodas iespēja pilnveidot nepieciešamās neverbālās komunikatīvās prasmes un iemācīties apzināti lietot tās saskarsmes procesā.

Pētījuma mērķis. Pētīt neverbālo komunikatīvo prasmju pilnveides iespējas deju kolektīvā pusaudžiem dzimumu atšķirību skatījumā. Lasīt vairāk "Neverbālo komunikatīvo prasmju pilnveide deju kolketīvā pusaudžiem dzimuma atšķirību skatījumā"

Pusaudžu attieksmju veidošanās mūzikas nometnē Vītolēni Gaujienā

Ilze Dāve, Māra Marnauza

Kopsavilkums

Ievads. Latvijas kultūra ir paliekoša vērtība, un tās saglabāšana ir ļoti svarīga. Tādēļ nepieciešams veicināt pozitīvas attieksmes veidošanos sabiedrībā pret kultūras vērtībām. Pusaudžu audzināšanā liela nozīme ir mūzikas izglītībai, tā palīdz veidot intelektuāli un estētiski attīstītu jauno paaudzi.

Pētījuma mērķis. Izpētīt pusaudžu attieksmju veidošanos muzikālajā darbībā mūzikas nometnē Vītolēni Gaujienas kultūrvides un J. Vītola dibināto tradīciju kontekstā. Lasīt vairāk "Pusaudžu attieksmju veidošanās mūzikas nometnē Vītolēni Gaujienā"