I nodaļa. Kreativitātes jēdziens un tā attīstība

Māra Vidnere

Šajā nodaļā aplūkotas personības radošā potenciāla sākotnējās attīstības fāzes, radošo spēju mērķtiecīgas attīstības nosacījumi un principi, kas veicina kreatīvo mācīšanas paņēmienu izmantošanu, atklāts kreativitātes jēdziena psiholoģiskais saturs, sniegtas izpētes pieejas un kreativitātes saikne ar izziņas procesiem. Lasīt vairāk "I nodaļa. Kreativitātes jēdziens un tā attīstība"

Kreativitātes diagnostika un attīstība. Saturs.

Kreativitātes diagnostika un attīstība. Mācību metodiskais līdzeklis. Mācību metodiskajā līdzeklī sniegts ieskats galvenajos ar kreativitāti saistītajos konceptos. Tajā tiek piedāvātas autoru izstrādātās kreativitātes attīstības programmas, kas ietver sevī dažādas metodes, kuras izmantojamas gan pedagoģiskajā darbā, gan uzņēmējdarbībā noteiktu mērķu sasniegšanai, kā arī psihologiem un citiem konsultantiem kreativitātes veicināšanai. Lasīt vairāk "Kreativitātes diagnostika un attīstība. Saturs."

Tests radošai domāšanai – attēlu veidošana(TRD): standartizācija Latvijas vispārizglītojošo skolu 9. klašu un 9. klašu15 gadīgiem skolēniem

Emīls Kālis
Daugavpils Universitāte. Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmija, Latvija
Līga Roķe
Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmija, PPZPI Kreativitātes pētījumu centrs, Latvija
Indra Krūmiņa
Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmija, Latvijas Universitāte, Latvija

Kopsavilkums

Ievads. Viens no radošuma pētījumu uzdevumiem Latvijā ir ticamu un valīdu radošuma novērtēšanas instrumentu standartizācija turpmākai izmantošanai izglītības procesā. Darba mērķis. Veikt Testa radošai domāšanai – Attēlu veidošana  (TRD-AV) standartizāciju 9.klašu skolēniem un 15 gadīgiem 9.klašu skolēniem Latvijā. Lasīt vairāk "Tests radošai domāšanai – attēlu veidošana(TRD): standartizācija Latvijas vispārizglītojošo skolu 9. klašu un 9. klašu15 gadīgiem skolēniem"

Topošā skolotāja radošā potenciāla izpētes rezultāti

Irina Direktorenko
Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmija, Latvija
Ilze Vilde
Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmija, Latvija/
Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmija, Latvija

Kopsavilkums

Ievads. Viens no topošā skolotāja profesionālās sagatavotības aspektiem ir orientācija uz viņa radošā potenciāla realizāciju un attīstību. Zināms, ka tikai radošs skolotājs spēj atklāt katrā skolēnā radošo potenciālu. Vērība veltāma tiem aspektiem, kas skolēnam pašam ļauj izprast radošā procesa būtību un savu vietu šajā procesā. Skolā nepieciešams tāds skolotājs, kuram ir mākslinieciskā sagatavotība un kurš spēj mācīt un arī audzināt. Skolotājam svarīgi būt radošai personībai un pārvaldīt tādu metodoloģisko pamatu, kas dos viņam iespēju realizēt radošu potenciālu mākslinieciskās darbības sfērās.

Darba mērķis. Analizēt topošo skolotāju radošās darbības pieredzi un radošo potenciālu īpatnības mākslinieciskajās darbībās, kas saistītas ar mūzikas, teatrālās mākslas, kustību (Праслова, 2005; Ветлугина, 1967; Далькроз, 2006), vizuālās mākslas sfērām; pētīt skolotāju radošā potenciāla attīstības iespējas, kas palīdz realizēt to integratīvā mācību procesā; iezīmēt pētījuma virzienus šajā jomā.

Lasīt vairāk "Topošā skolotāja radošā potenciāla izpētes rezultāti"