Pirmsskolas vecuma bērnu runas kultūras izvērtējums rotaļu dialogs

Inga Stangaine
Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmija, Latvija

Kopsavilkums

Tolerance un savstarpējā sapratne, tās kultūras izpausme starp cilvēkiem svarīga ne tikai globālos procesos, bet arī ikdienas komunikācijā, dialogos, kas pirmsskolas vecuma bērniem visdabiskāk risinās rotaļā. Dialogs nav tikai runas forma, tā ir arī cilvēka uzvedības daudzveidība. Lai dialogs varētu noritēt sekmīgi, nepieciešams ievērot runas etiķeti un zināmu runas kultūru. Lasīt vairāk "Pirmsskolas vecuma bērnu runas kultūras izvērtējums rotaļu dialogs"

Bērns kā cilvēktiesību subjekts teorijā un praksē

Daina Dzintere, Rasma Purmale, Tija Zīriņa
Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības augstskola, Latvija

Kopsavilkums

Ievads. Šobrīd, 21. gadsimtā, Latvijā ir aktuāla problēma, kā nodrošināt mūsu bērniem iespējami labu bērnību, ar to saprotot nepieciešamo bērna tiesību nodrošināšanu pedagoģiskajā procesā. Tāpēc būtisks ir jautājums par pedagoģiskā procesa kvalitatīvajiem rādītājiem. Pētījumā tiek izvirzīts bērns kā cilvēktiesību subjekts.

Darba mērķis. Izzināt bērna kā cilvēktiesību subjekta vietu teorijā un praksē saistībā ar RPIVA studiju procesu pirmsskolas skolotāju sagatavošanā. Lasīt vairāk "Bērns kā cilvēktiesību subjekts teorijā un praksē"

Valoda – pirmsskolas vecuma bērnu sazināšanās līdzeklis rotaļās

Daina Dzintere, Dace Augstkalne
Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības augstskola, Latvija

Kopsavilkums

Ievads. Viena no svarīgākajām valodas funkcijām, ko bērns apgūst, ir komunikatīvā funkcija - prasme valodu lietot saskarsmē.

Darba mērķis. Teorētiski un praktiski analizēt bērna valodu kā savstarpējās sazināšanās līdzekli rotaļās dažādos vecuma posmos. Lasīt vairāk "Valoda – pirmsskolas vecuma bērnu sazināšanās līdzeklis rotaļās"

Lomu sarunas radošajās rotaļās (pirmsskolas vecumā)

Daina Dzintere, Dace Augstkalne
Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības augstskola, Latvija

Kopsavilkums

Ievads. Berni rotaļājoties apgūst komunikatīvās un runas prasmes. Radošo rotaļu lomu izpilde, to sarunas sekmē bērna dialoģiskās runas attīstību, prasmi sadarboties citam ar citu, rast kopīgu valodu.

Darba mērķis. Pētīt lomu sarunu saturu un struktūru, to saistību ar bērnu kognitīvo un sociāli emocionālo attīstību. Lasīt vairāk "Lomu sarunas radošajās rotaļās (pirmsskolas vecumā)"

Rotaļlieta pirmsskolas vecuma bērna komunikatīvo prasmju sekmēšanai

Dagnija Vigule, Dace Augstkalne
Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmija, Latvija

Kopsavilkums

Ievads. Pirmsskolas vecumā rotaļa ir bērna pašizvēlēta aktivitāte, un tai piemīt īpašības, kas sekmē bērna komunikatīvās prasmes un zināšanas. Ja bērnam būs nodrošināta bagātīga un pārdomāta rotaļu vide, kurā viņš spēs rast impulsu darbībai, tad viņš varēs attīstīt arī rotaļu. Tieši rotaļlieta ir tā, kas sekmē un bagātina rotaļu saturu, attīsta izdomu un fantāziju un nodrošina komunikāciju starp rotaļbiedriem.

Darba mērķis. Teorētiski un praktiski atklāt rotaļlietas nozīmi pirmsskolas vecuma bērnu komunikācijas prasmju sekmēšanā. Lasīt vairāk "Rotaļlieta pirmsskolas vecuma bērna komunikatīvo prasmju sekmēšanai"

Pieaugušā un bērna sociālā mijiedarbība rotaļā pirmsskolēna komunikatīvās kompetences sekmētāja

Inga Stangaine
Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmija, Latvija

Kopsavilkums

Ievads. Saskarsme ir pirmais darbības veids, ko savā attīstībā apgūst bērns. Bērna saskarsmes un komunikatīvo kompetenču attīstība notiek sociālās pieredzes ieguves rezultātā, it īpaši mijiedarbībā starp bērnu un pieaugušo. Tieši rotaļā bērns apgūst runas un komunikatīvās prasmes.

Darba mērķis. Pētīt pieaugušo un bērnu mijiedarbības un pirmsskolēnu komunikatīvo prasmju attīstības likumsakarības un veicināšanas iespējas bērnu rotaļās. Lasīt vairāk "Pieaugušā un bērna sociālā mijiedarbība rotaļā pirmsskolēna komunikatīvās kompetences sekmētāja"