Mūzikas pedagoģija III. Ziņas par izdevumu. Autori. Saturs.

     Zinātnisko rakstu krājumā publicēti Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmijas (RPIVA) profesionālā maģistra studiju programmas „Mūzikas pedagoģija” 2012. gada absolventu un vadošo profesoru pētījumi mūzikas  edagoģijā. Krājums izdots RPIVA Pedagoģijas un psiholoģijas zinātniski pētnieciskā institūta Mūzikas pedagoģijas un psiholoģijas pētījumu centra īstenotā zinātniski pētnieciskā projekta „Pētījumi mūzikas pedagoģijā Rīgas  edagoģijas un izglītības vadības akadēmijā” (projekta vadītāja prof. Dr. paed. M. Marnauza) ietvaros. Krājuma 3. sējumā publicēti 7 raksti mūzikas pedagoģijā. Rakstu krājums varētu būt saistošs mūzikas pedagoģijas studentiem,  aģistrantiem, doktorantiem un pētniekiem, kā arī dažādu izglītības iestāžu mūzikas skolotājiem.

Sastādītāja un zinātniskā redaktore: profesore Dr. paed. Māra Marnauza

Lasīt vairāk "Mūzikas pedagoģija III. Ziņas par izdevumu. Autori. Saturs."