Jauni principi audzināšanā

Ausma Špona
Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmija, Latvija

Kopsavilkums

Neatkarīgā Latvijā attīstoties demokrātijai, pieaug ikviena cilvēka vērtība, viņa sociālā un profesionālā nozīmība. Par Latvijas perspektīvāko vērtību kļūst izglītoti, ieinteresēti un uz darbību orientēti cilvēki, galvenokārt – bērni un jaunieši. Lasīt vairāk "Jauni principi audzināšanā"

Mūsdienu skolēnu pedagoģiskās vērtības

Ausma Špona, Baiba Brigmane
Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmija

Kopsavilkums

Skolēnu pedagoģiskās vērtības ir lietu, faktu, parādību nozīmība, kas sekmē personības pilnveidošanos. Ģimene, skola, skolotāji un vienaudži ir katra skolēna vērtību veidošanās avoti. Mūsdienu skola pārmaiņu procesos ar inovatīvajām mācību programmām, mācību procesa organizāciju, skolēnu darbību sociālās grupās, projektu un mācību pētniecisko metožu izmantošana aktivizē skolēnu mācību darbību un nostiprina pozitīvus mācīšanās motīvus. Izglītība, skola ir skolēnu vērtības. Pretruna ir starp skolēnu jaunas informācijas vajadzībām un to apmierināšanu skolā. Informācijas avotu rangu tabulā gandrīz 2000 Rīgas skolēnu pēdējā vietā ievieto mācību grāmatu, priekšpēdējā - skolotāju un mācību stundas. Skolotāju un skolēnu savstarpējās sadarbības vide kļuvusi humānāka: 57% no aptaujātiem skolēniem jūtas cienīti vienaudžu vidē. Savstarpējās attiecības kļūst par mūsdienu skolēnu pedagoģiskām vērtībām.

Atslēgvārdi: skolas vide, skolēna statuss, skolotājs-līderis, pedagoģiskās vērtības, informācijas avoti, sadarbība.

Lasīt vairāk "Mūsdienu skolēnu pedagoģiskās vērtības"

Integrētās mācības humānās paradigmas skatījumā

Anita Petere
Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības augstskola, Latvija

Kopsavilkums

Ievads. Šajā rakstā atklātas Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības augstskolas pētnieku grupas (Dr. paed. A. Petere., Dr. paed. E. Volāne, Mg. paed. I. Helmane, Mg. paed. J. Jaunzeme, Mg. paed. S. Ķirse) pamatatziņas, kas balstītas uz integrētās mācības teorētiskā m0deļa izstrādi, skolotāju sagatavotību, profesionālo kompetenci integrētās mācības īstenošanai skolās.

Darba mērķis. Analizēt integrēto mācību modeļu izstrādes konceptuālās pieejas, to īstenošanu darbā ar skolēniem un studentiem. Lasīt vairāk "Integrētās mācības humānās paradigmas skatījumā"

Cilvēka pašaudzināšana sabiedrības attīstības krīzes apstākļos

Ausma Špona
Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmija

Kopsavilkums

Ievads. Demokrātiskas sabiedrības kritērijs ir cilvēku labklājība. Cilvēku sadarbības kvalitāte demokrātiskā sabiedrībā sekmē cilvēku audzināšanu līdztiesīgā divpusējā procesā – audzināšana/pašaudzināšana. Audzināšanas/pašaudzināšanas
process pozitīvi ietekmē pedagoģiskā procesā mācību, attieksmju un sabiedriskās uzvedības vienotības veidošanos.

Darba mērķis. Izanalizēt pieeju pašaudzināšanai kā objektīvai mūsdienu pedagoģiskai parādībai. Lasīt vairāk "Cilvēka pašaudzināšana sabiedrības attīstības krīzes apstākļos"

Studentu un docētāju līdztiesīga sadarbība studiju procesā

Inta Ratniece
Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmija, Latvija

Kopsavilkums

Ievads. Mūsdienās tikai pedagogi, kas apzinās līdztiesīgas sadarbības nozīmi, spēj studentus aicināt radošai zināšanu, prasmju un kompetenču apguvei. Studentu zināšanas, prasmes un kompetences studiju procesā efektīvi pilnveidojas, ja studenti līdztiesīgā sadarbībā attīsta savas pētnieciskās kompetences.

Darba mērķis. Raksturot līdztiesīgu studiju procesu un studentu un mācībspēku sadarbības iespējas, atklāt inovatīvos pedagoģiskos nosacījumus studentu un docētāju sadarbībā pētnieciskās kompetences pilnveidošanai augstskolā. Lasīt vairāk "Studentu un docētāju līdztiesīga sadarbība studiju procesā"

Bērnu emocionālās atsaucības dinamika pirmsskolā mūzikā

Anna Līduma
Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmija, Latvija

Kopsavilkums

Ievads. Prakse rāda, ka svarīgs nosacījums bērna vispusīgā attīstībā un muzikalitātes attīstībā ir emocionālā atsaucība. Tāpēc ikvienam cilvēkam ir nepieciešams zināt, kā veidojas emocijas un jūtas, emocionalitāte un emocionālā atsaucība.

Darba mērķis. Zinātniski izskaidrot emocionālās atsaucības veidošanos kā muzikalitātes komponenti un analizēt emocionālās atsaucības dinamiku empīriskajā pētījumā pirmsskolā mūzikā. Lasīt vairāk "Bērnu emocionālās atsaucības dinamika pirmsskolā mūzikā"