Mūzikas pedagoģija III. Ziņas par izdevumu. Autori. Saturs.

     Zinātnisko rakstu krājumā publicēti Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmijas (RPIVA) profesionālā maģistra studiju programmas „Mūzikas pedagoģija” 2012. gada absolventu un vadošo profesoru pētījumi mūzikas  edagoģijā. Krājums izdots RPIVA Pedagoģijas un psiholoģijas zinātniski pētnieciskā institūta Mūzikas pedagoģijas un psiholoģijas pētījumu centra īstenotā zinātniski pētnieciskā projekta „Pētījumi mūzikas pedagoģijā Rīgas  edagoģijas un izglītības vadības akadēmijā” (projekta vadītāja prof. Dr. paed. M. Marnauza) ietvaros. Krājuma 3. sējumā publicēti 7 raksti mūzikas pedagoģijā. Rakstu krājums varētu būt saistošs mūzikas pedagoģijas studentiem,  aģistrantiem, doktorantiem un pētniekiem, kā arī dažādu izglītības iestāžu mūzikas skolotājiem.

Sastādītāja un zinātniskā redaktore: profesore Dr. paed. Māra Marnauza

Lasīt vairāk "Mūzikas pedagoģija III. Ziņas par izdevumu. Autori. Saturs."

Kreativitātes psiholoģija. Saturs

Kreativitātes psiholoģija.
Grāmatā «Kreativitātes psiholoģija» pirmo reizi Latvijā apkopotas teorētiskās zināšanas par minēto nozari. Tā paredzēta psiholoģijas u.c. studiju programmu studentiem, kā arī plašākam interesentu lokam.

The Psychology of Creativity summarizes theoretical knowledge in the domain. It is invaluable for the students of the department of psychology, as well as for all those who is interested in creativity. This book is the first edition on creativity in  Latvia.

Grāmata izdota Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta līdzfinansētā projekta Nr. LV 0088 «Atbalsta sistēma kreativitātes izpētei un paaugstināšanai cilvēkresursu attīstībā Latvijā» ietvaros.

Psychology of Creativity (2011). Riga: RPIVA, 212 pp.
Editor: prof. Dr. psych. Rita Bebre Lasīt vairāk "Kreativitātes psiholoģija. Saturs"

Bērnu emocionālās atsaucības dinamika pirmsskolā mūzikā

Anna Līduma
Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmija, Latvija

Kopsavilkums

Ievads. Prakse rāda, ka svarīgs nosacījums bērna vispusīgā attīstībā un muzikalitātes attīstībā ir emocionālā atsaucība. Tāpēc ikvienam cilvēkam ir nepieciešams zināt, kā veidojas emocijas un jūtas, emocionalitāte un emocionālā atsaucība.

Darba mērķis. Zinātniski izskaidrot emocionālās atsaucības veidošanos kā muzikalitātes komponenti un analizēt emocionālās atsaucības dinamiku empīriskajā pētījumā pirmsskolā mūzikā. Lasīt vairāk "Bērnu emocionālās atsaucības dinamika pirmsskolā mūzikā"